Badania naukowe | Wydział Biologii

Tematyka badawcza na Wydziale Biologii

Katedra Biochemii

Tematyka prac prowadzonych w Katedrze Biochemii związana jest z białkami stresowymi (głównie białkami szoku termicznego, czyli Hsp) i dotyczy:

Mechanizmu dysocjacji i degradacji białek tworzących agregaty w komórce bakteryjnej poddanej stresowi termicznemu;
Struktury i mechanizmu działania protezy HtrA, indukowanej przez stres termiczny i oksydacyjny, oraz udziału HtrA w procesach patologicznych (np. w onkogenezie i apoptozie);
Udziału bakteryjnego białka Hsp40 (DnaJ) oraz jego ludzkich homologów w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów na drodze odpowiedzi autoimmunologicznej;
Specyficzności gatunkowej białek Hsp;
Regulacji transkrypcji genów kodujących Hsp u bakterii.
 
 
 
Katedra Biologii Molekularnej
Regulacja ekspresji genów w komórkach bakteryjnych.
 
Regulacja replikacji DNA chromosomów bakteryjnych, plazmidów i genomów bakteriofagów.
Kontrola rozwoju wirusów w komórkach gospodarza.
Funkcje małych białek wiążących GTP.
Rola bioluminescencji bakterii.
Metody wykrywania mutagennych zanieczyszczeń środowiska.
Budowa i funkcja kinaz i fosfataz białek oraz genów je kodujących.
Taksonomia molekularna i ewolucja porostów.
Modyfikacja potranskrypcyjna RNA.
Małe białka szoku termicznego.
Molekularne podstawy chorób człowieka uwarunkowanych genetycznie - problemy zdrowotne i rozwojowe.
 
 
 
Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
Ultrastruktura i cytochemia zarodka i endospermy u roślin okrytozalążkowych.
Struktura tkanek szlaku transmisyjnego słupka u Angiospermae.
Rozwój ziarna pyłku i łagiewki pyłkowej in vivoin vitro.
Indukcja autonomicznego rozwoju bielma za pomocą techniki kultur in vitro niezapłodnionych zalążków i zalążni u wybranych roślin.
 
 
 
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
Badania nad rolą kolonijnych ptaków rybożernych w ekosystemie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.
Biologia, ekologia i behawior ptaków siewkowych w okresie migracji na południowym wybrzeżu Bałtyku.
Fenologia i dynamika przelotów ptaków wróblowych trzcinowisk w rejonie Zalewu Wiślanego i jez. Drużno.
Funkcjonowanie ekosystermów arktycznych.
Ekologia i faunistyka krajowych gatunków nietoperzy i drobnych ssaków naziemnych.
Wpływ wielkiej kolonii lęgowej w Kątach Rybackich na ekosystem leśny Mierzei Wiślanej.
Wpływ aktywności żerowiskowej bobra Castor fiber na ekosystem leśny w Borach Tucholskich.
Zastosowanie metod analizy molekularnej DNA do określania płci u ptaków (strategie migracji samców i samic łęczaka Tringa glareola, struktura płciowa i podział funkcji w opiece nad potomstwem u wybranych gatunków ptaków).
 
 
 
Katedra Ekologii Roślin
Archeobotanika miast hanzeatyckich;
Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności na obszarze Pobrzeża;
Ewolucja obszarów przybrzeżnych południowego Bałtyku w późnym glacjale i holocenie;
Historia roślinności Polski w ciągu ostatnich 14 tys. lat na podstawie map izopolowych;
Badania aerobiologiczne na obszarze Trójmiasta;
Historia wybranych drzew leśnych na terenie Europy;
Bank diaspor roślin podwodnych w jeziorach humusowych; jeziora ramienicowe Pojezierza Kaszubskiego;
Biologia i ekologia populacji Luronium natans (L.) Raf.;
Roślinność podwodna jezior zlewni górnej Raduni;
Zróżnicowanie i historia rozwoju roślinności mszystej w jeziorach Pomorza;
Tempo sedymentacji substancji humusowych w twardowodnych jeziorach humusowych.
 
 
 
Katedra Ewolucji Molekularnej
Molekularna filogenetyka i taksonomia roślin z rodziny Orchidaceae
Genetyka konserwatorska i populacyjna roślin z rodzajów EryngiumDactylorhiza
Mikrobiologiczne testy mutagenności
Właściwości enzymów w plemnikach ryb
Ewolucja molekularna pasożytów z rodzaju Gyrodactylus
 
 
 
Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Wzrost, reprodukcja, fotosynteza i adaptacja mikroglonów do warunków stresu abiotycznego.
Cykl komórkowy szczepów Scenedesmus wrażliwych i odpornych na stres.
Charakterystyka substancji biologicznie czynnych wydzielanych przez glony.
 
 
 
Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Stres i regulacja neurohormonalna.
Udział układu limbicznego i podwzgórza w sterowaniu reakcjami immunologicznymi.
Ośrodkowa regulacja funkcji napędowych.
Restytucja funkcji po uszkodzeniach mózgu.
Ośrodkowa regulacja cyklu snu i czuwania.
 
 
 
Katedra Genetyki
Ewolucyjne i ekologiczne aspekty genetyki populacji zwierząt, badane z wykorzystaniem technik genetyki molekularnej
 
Filogeografia i taksonomia molekularna
 
Zastosowanie genetyki populacyjnej w ochronie bioróżnorodności. Ocena poziomu różnorodności genetycznej, identyfikacja jednostek ochrony, wspomaganie ustalania priorytetów i tworzenia strategii ochrony bioróżnorodności
 
Rozpoznanie faunistyczne w regionach i środowiskach słabo zbadanych pod tym względem (m.in. obszary (sub-)tropikalne, (sub-)arktyczne; wody podziemne, okresowo wysychające) oraz szeroko rozumiana pogłębiona systematyka z uwzględnieniem opisów nowych taksonów, ich klasyfikacji, zmienności wewnątrz- i międzygatunkowej, historii ewolucyjnej i powiązań filogenetycznych oraz przystosowań środowiskowych
 
Określenie wpływu czynników środowiskowych na występowanie bezkręgowców wodnych i wykorzystanie kluczowych indykacyjnych taksonów bentonicznych do oceny jakości wód
 
Rekonstrukcja zmian środowiskowych i klimatycznych w czwartorzędzie na podstawie szczątków Ostracoda 
 
Cechy historii życiowych i sposobu rozmnażania jako komponenty dostosowania i ewolucja cech fenotypowych
 
Biologia i ekologia skorupiaków z południowego Spitsbergenu
 
 
Katedra Mikrobiologii
Badania nad strukturą i funkcją enzymów restrykcyjno-modyfikacyjnych typu IIS.
Badania nad zjawiskiem izospecyficzności wśród bakteryjnych enzymów restrykcyjno-modyfikacyjnych typu II.
Badania nad mechanizmem zestawiania płytki centralnej bakteriofaga T4.
Zastosowanie presyntetyzowanych bibliotek oligonukleotydów w sekwencjonowaniu DNA.
Bakteriocyny gronkowcowe - oczyszczanie, właściwości, mechanizmy działania.
Konstrukcja plazmidów do ścisłej kontroli transkrypcji klonowanych genów.
Analiza molekularna plazmidów izolowanych z patogennych szczepów Escherichia coli.
 
 
 
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Fenetyczna, filogenetyczna i fitogeograficzna analiza rzędu Orchidales wykonana z użyciem danych morfologicznych i anatomicznych oraz metod numerycznych i molekularnych.
Rewizja taksonomiczna i filogeneza wybranych taksonów porostów na podstawie cech morfologicznych, chemicznych i wybranych markerów genetycznych.
Studia florystyczno-ekologiczne porostów na wybranych podłożach.
Biologia i ekologia ginących i chronionych w Polsce roślin naczyniowych oraz porostów. Badania cech populacji i warunków fitocenotyczno-siedliskowych, analiza zmienności genetycznej, morfologicznej jako podstawy efektywnej ochrony.
Naturalne zróżnicowanie, dynamika i antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Pomorza Gdańskiego.
Synantropizacja flory.
Rozmieszczenie i zasoby roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego.
Przestrzenna ochrona przyrody regionu (rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne i in.).
Wpływ kolonii czapli siwej i kormorana na fitocenozy leśne oraz wzrost i rozwój drzew.
 
 
 
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
Pasożyty wewnętrzne ryb i ssaków morskich.
Stawonogi pasożytnicze ssaków.
Taksonomia i ekologia współczesnych i fosylnych owadów.
Inkluzje w bursztynie.
 
 
 
Stacja Badania Wędrówek Ptaków
Kompleksowe badania wędrówek ptaków z uwzględnieniem dynamiki sezonowej, biometrii, orientacji i monitoringu liczebności.
 
 
 
Stacja Biologiczna
Zaplecze dydaktyczne i naukowe dla jednostek Wydzialu Biologii.
 
 
 
Pracownia Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN afiliowana przy Uniwersycie Gdańskim
Molekularne podstawy chorób genetycznych i autoimmunologicznych człowieka.
Regulacja ekspresji genów i replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych.
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 listopada 2015 roku, 12:19