Przewody doktorskie | Wydział Biologii

Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data Tytuł Recenzenci Załączniki
Joanna Krajewska otwarcia przewodu:
21.10.2016
"Charakterystyka białka opiekuńczego ClpB (Hsp100) pochodzącego z patogennej bakterii Leptospira interrogans, etiologicznego czynnika leptospirozy"

"Characterization of the molecular chaperone ClpB (Hsp 100) from the pathogenic bacterium Leptospira interrogans, the etiologic agent of leptospirosis"

Promotor: dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG
Magdalena Węsierska otwarcia przewodu:
23.09.2016
"Terapia skojarzona z zastosowaniem flawonoidów oraz enzymatycznej terapii zastępczej w modelu zwierzęcym mukopolisacharydozy typu I"

"Combination therapy of flavonoids with enzyme replacement in an animal model of mucopolysaccharidosis type I"

Promotor: dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG
Anna Buczma otwarcia przewodu:
23.09.2016
"Czynniki wpływające na straty w lęgach kormorana Phalacrocorax carbo sinensis i czapli siwej Ardea cinerea w kolonii lęgowej w Kątach Rybackich"

"Factors affecting breeding losses of Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis and Grey Heron Ardea cinerea in Katy Rybackie colony"

Promotor: prof. dr hab. Lech Stempniewicz
Jan Ruciński otwarcia przewodu:
08.07.2016
"Wpływ galaktooligosacharydów na behawior oraz wybrane obwodowe i ośrodkowe komponenty reakcji stresowej u szczurów w warunkach długotrwałej elektrycznej stymulacji jądra środkowego ciała migdałowatego"

"The influence of galactoolisaccharides on behaviour and selected peripheral and central components of the stress response induced by the long-term electrical stimulation of the central nucleus of the amygdala"

Promotor: prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć
Emilia Brzezicka otwarcia przewodu:
08.07.2016
"Budowa i rozwój gametofitu żeńskiego u wybranych przedstawicieli rodzaju Sedum (Crassulaceae)"

"Structure and the female gametophyte development in some representatives of the genus Sedum (Crassulaceae)"

Promotor: prof. UG, dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno
Grzegorz Cech otwarcia przewodu:
08.07.2016
"Wpływ delecji genu hfq bakterii Escherichia coli na regulację replikacji DNA oraz na rozwój bakteriofaga P1vir"

"The effect of Escherichia coli hfq gen deletionon on DNA replication regulation and bacteriophage P1vir development"

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Michał Redlisiak otwarcia przewodu:
17.06.2016
"Zróżnicowanie parametrów migracji i zimowania w nadbałtyckich populacjach śpiewaka Turdus philomelos"

"Differentation in parameters of migration and wintering in Baltic populations of Song Thrush Turdus philomelos"

Promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz
Marta Skowron otwarcia przewodu:
17.06.2016
"Mimikra morfologiczna i behawioralna u przezierników (Lepidoptera: Sesiidae) oraz jej uwarunkowania genetyczne"

"Morphological and behavioural mimicry in clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) and its genetic determinants"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Urszula Zarzecka otwarcia przewodu:
20.05.2016
"Charakterystyka proteazy HtrA, istotnego czynnika wirulencji bakterii Helicobacter pylori"

"Characterization of the Helicobacter pylori HtrA protease, an essential virulence factor"

Promotor: prof. UG, dr hab. Joanna Skórko-Glonek
Karolina Pierzynowska otwarcia przewodu:
18.03.2016
"Mechanizm przyspieszonej degradacji huntingtyny zawierającej podwyższoną liczbę powtórzeń reszt glutaminy w komórkach ludzkich pod wpływem działania 4',5,7-trihydroksyizoflawonu"

"Mechanism of an accellerated degradation of  huntingtin containing an increased number of glutamine residue repeats in human cells treated with 4',5,7-trihydroxyisoflavone"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Monika Rezulak otwarcia przewodu:
15.01.2016
"Rola wyspecjalizowanego białka kontrolującego w regulacji ekspresji systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego Csp231I z Citrobacter sp."

"Role of specialized controlling protein in gene expression regulation of Csp231I restricton-modification system from Citrobacter sp."

Promotor: dr hab. Iwona Mruk
Piotr Zawistowski otwarcia przewodu:
11.12.2015
"Udział układu ciało suteczkowate-jądra przednie wzgórza w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów w narkozie uretanowej oraz poruszających się swobodnie"

"Contribution of mammillary body-anterior thalamic nuclei system in regulation of hippocampal theta rhythm in urethanized and freely moving rats"

Promotor: prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć
Łukasz Braszka otwarcia przewodu:
11.12.2015
"Wpływ farmakologicznej aktywacji i inaktywacji brzusznego pola nakrywki śródmózgowia na wzorzec zapisu hipokampalnego EEG u swobodnie poruszających sie szczurów"

"Influence of farmacological activation and inactivation of ventral tegmental area on hippocampal EEG rhythm in freely moving rats"

Promotor: prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć
Lidia Sworobowicz otwarcia przewodu:
11.12.2015
"Filogeografia ośliczki Asellus aquaticus (L.) (Crustacea: Isopoda) w Europie"

"Phylogeography of water louse Asellus aquaticus (L.) (Crustacea: Isopoda) in Europe"

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Sell
Gracja Topka otwarcia przewodu:
20.11.2015
"Rola genów i otwartych ramek odczytu zlokalizowanych w rejonach exo-xis fagów λ i ϕ24B w procesie ich rozwoju"

"The role of genes and open reading frames from the exo-xis regions of λ and ϕ24B phages in their development"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Ewelina Kurowska otwarcia przewodu:
20.11.2015
"Wpływ fumaranu dimetylu na pamięć przestrzenną oraz neurogenezę w szczurzym modelu choroby Alzheimera"

"The influence of dimethyl fumarate on the spatial memoty and neurogenesis in the rat model of Alzheimer's disease"

Promotor: prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć
Monika Kulpińska-Chamera otwarcia przewodu:
20.11.2015
"Poziom hormonów, immunokompetencja i behawior u alczyka Alle alle w okresie rozrodu"

"The hormones level, immunocompetence and behaviour in the Little Auk Alle alle during the breeding season"

Promotor: dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas
Marek Elas otwarcia przewodu:
20.11.2015
"Preferencje siedliskowe brodźca piskliwego Actitis hypoleucos w Dolinie Środkowej Wisły w sezonie lęgowym"

"Habitat selection of breeding Common Sandpiper Actitis hypoleucos in the Middle Vistula River"

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Justyna Szulc otwarcia przewodu:
20.11.2015
"Wpływ dystansu migracji na morfologię skrzydła u przedstawicieli rodzin Acrocephalidae i Locustellidae"

"The influence of migration distance on wing morphology in families Acrocephalidae and Locustellidae"

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Olesia Werbowy otwarcia przewodu:
20.11.2015
"Molekularne mechanizmy odpowiedzialne za stabilne dziedziczenie oraz rozprzestrzenianie plazmidów niosących systemy restrykcyjno-modyfikacyjne typu II"

"Molecular mechanisms that affect stable maintenance and spread of plasmids carrying type II restriction-modyfication systems"

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
Agnieszka Morzywołek otwarcia przewodu:
16.10.2015
"Charakterystyka enzymów litycznych z bakterii z rodzaju Clostridium wykazujących podobieństwo do eukariotycznych białek rozpoznających peptydoglikan"

"Characterization of clostridial lytic enzymes with similarity to eukaryotic peptidoglycan recognition proteins"

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
Karolina Sawiuk otwarcia przewodu:
25.09.2015
"Związek szlaku  pentozofosforanowego z regulacją replikacji DNA w ludzkich fibroblastach"

"Correlation between pentose phosphate pathway and DNA replication in human fibroblasts"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Aneta Szczepańska otwarcia przewodu:
25.09.2015
"Korelacje pomiędzy ekspresją genów kodujących enzymy cyklu Krebsa a kontrolą replikacji DNA w komórkach ludzkich"

"Correlations between the expression of genes encoding enzymes in the Krebs cycle and control of DNA replication in human cells"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Tomasz Wenta otwarcia przewodu:
03.07.2015
"Biochemiczna charakterystyka proapoptotycznych proteaz HtrA2 i HtrA3 człowieka"

"Biochemical characterization of the HtrA2 and HtrA3 human proapoptotic proteases"

Promotor: prof. dr hab. Barbara Lipińska
Natalia Olędrzyńska otwarcia przewodu:
03.07.2015
"Rewizja taksonomiczna kompleksu Brachycorythis (Orchidaceae)"

"Taxonomic revision of the Brachycorythis-complex (Orchidaceae)"

Promotor: prof. UG, dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont
Klaudia Milewska otwarcia przewodu:
03.07.2015
"Wpływ odpowiedzi ścisłej na zdolności przystosowawcze bakterii do zmiennych warunków środowiska"

"The influence of stringent response on bacterial adaptability to different environmental conditions"

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Paweł Mozolewski otwarcia przewodu:
03.07.2015
"Molekularny mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w aspekcie ich potencjalnego zastosowania w leczeniu lizosomalnych chorób spichrzeniowych"

"Molecular mechanism of action of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in terms of their potential use in the treatment of lysosomal storage diseases"

Promotor: prof. IBB PAN, dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska
Elwira Smolińska otwarcia przewodu:
03.07.2015
"Molekularny mechanizm działania genisteiny w aspekcie jej potencjalnego zastosowania w leczeniu łuszczycy"

"Molecular mechanism of genistein action in terms of its potential use in the treatment of psoriasis"

Promotor: prof. IBB PAN, dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska
Paulina Jędrak otwarcia przewodu:
12.06.2015
"Zmiany w mitochondriach ludzkich komórek niosących mutację w genie IT15"

"Changes in human cells mitochondria carrying the mutation in the IT15 gene"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Radosław Kozik otwarcia przewodu:
17.04.2015
"Wybiórczość siedliskowa i ekologia żerowania sieweczki obrożnej (Charadrius hiaticula) i sieweczki rzecznej (Charadrius dubius) w dolinie Wisły podczas jesiennej migracji"

"Habitat selection and feeding ecology of the Ringed Plover (Charadrius hiaticula) and Little Ringed Plover (Charadrius dubius) in Vistula River Valley during autumn migration"

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Alicja Robionek otwarcia przewodu:
13.03.2015
"Historie życiowe borealnych roślin wodnych Potamogeton alpinus Balb. i Ranunculus reptans L. przy południowej granicy geograficznego zasięgu"

"Life histories of boreal aquatic plants Potamogeton alpinus Balb. and Ranunculus reptans L. near the southern border of the geographical range"

Promotor: prof. dr hab. Józef Szmeja
Anna Krajewska otwarcia przewodu:
06.02.2015
"Wykorzystanie nowych metod sekwencjonowania do badań metagenomicznych plazmidów pochodzących z próbek środowiskowych"

"New methods of sequencing in metagenomics based on plasmids derived from evvironmental samples"

Promotor: prof. UG, dr hab. Marcin Łoś
Marta Zakrzewska otwarcia przewodu:
06.02.2015
"Taksonomia ochotkowatych z plemienia Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) eoceńskiego bursztynu bałtyckiego"

"Taxonomy of non-biting midges of the tribe Tanytarsini (Diptera: Chironomidae) from Eocene Baltic amber"

Promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Giłka
Alicja Alwin-Kownacka otwarcia przewodu:
06.02.2015
"Kuczmany Bliskiego Wschodu (Diptera: Cerapogonidae) - odrębna fauna regionalna czy fauna przejściowa"

"Biting midges of Near East (Diptera: Ceratopogonidae) - separate regional fauna or transitional fauna"

Promotor: prof. UG, dr hab. Jacek Szwedo
Katarzyna Licznerska otwarcia przewodu:
06.02.2015
"Rola rejonu exo-xis w regulacji rozwoju fagów lambdoidalnych: badania z wykorzystaniem mutantów delecyjnych"

"The role of the exo-xis region in regulation development of lambdoid phages: studies using deletion mutants"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Katarzyna Najda otwarcia przewodu:
06.02.2015
"Morfologiczna i molekularna analiza Ascaridoidea z Północnej Holarktyki"

"Morphological and molecular analysis of Ascaridoidea from the North Holarctic"

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rokicki
Łukasz Labudda otwarcia przewodu:
14.11.2014
"Izolacja bakteriofagów ze środowiska oraz ich charakterystyka i selekcja w kierunku zastosowania w fagoterapii zwierząt domowych i hodowlanych"

"Isolation of bacteriophages from the environment and their characterization and selection for the use in domestic and livestock animals phagetherapy"

Promotor: prof. IBB PAN, dr hab. Alicja Węgrzyn
Aleksandra Dydecka otwarcia przewodu:
14.11.2014
"Rola genów i otwartych ramek odczytu zlokalizowanych w rejonie exo-xis fagów lambdoidalnych w rozwoju tych fagów"

"The role of genes and open reading frames from the exo-xis region of lambdoid phages in the develpment of these phages"

Promotor: prof. IBB PAN, dr hab. Alicja Węgrzyn
Kacper Ptaszek otwarcia przewodu:
14.11.2014
"Mechanizm ośrodkowych i obwodowych dysfunkcji układu serotonergicznego w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu"

"The mechanism of dysfunction in the central and peripheral serotonergic system in the development of autism spectrum disorders"

Promotor: prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć
Katarzyna Mystkowska otwarcia przewodu:
14.11.2014
"Filogeneza, zróżnicowanie taksonomiczne oraz ekologiczne kompleksu Epidendrum nocturnum (Orchidaceae, Epidendroideae)"

"Phylogeny, taxonomical and ecological diversity of the species Epidendrum nocturnum-complex"

Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Katarzyna Ławer otwarcia przewodu:
14.11.2014
"Rozwój, cytochemia i ultrastruktura chalazalnego haustorium endospermowego u wybranych przedstawicieli z rodzaju Sedum (Crassulaceae)"

"Development, cytochemistry and ultrastructure of the chalazal endosperm haustorium in selected species of the genus Sedum (Crassulaceae)"

Promotor: prof. UG, dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno
Emilia Rekowska otwarcia przewodu:
14.11.2014
"Wpływ warunków siedliskowych i konkurencji na fenotypową plastyczność ramienic (Characeae)"

"The influence of environmental conditions and competition on the phenotypic plasticity of Characeae"

Promotor: prof. dr hab. Józef Szmeja
Elżbieta Grochocka otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Rewizja taksonomiczna rodzaju Angraecum Bory (Orchidaceae) z Afryki"

"Taxonomic revision of the genus Angraecum Bory (Orchidaceae) from Africa"

Promotor: prof. UG, dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont
Patrycja Juchniewicz otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Wpływ zapłodnienia in vitro na procesy epigenetyczne u ludzi"

"Influence of in vitro fertilization on epigenetic processes in human"

Promotor: prof. UG, dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
Kamila Błażejewska otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Przygotowanie roślin z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) do zastosowania jako bioreaktory"

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Tukaj
Małgorzata Knitter otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Konsekwencje gnieżdżenia się mew srebrzystych Larus argentatus poza kolonią w środowisku miejskim"

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Wioletta Kobiela otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Efekty działania flawonoidów w modelu zwierzęcym mukopolisacharydozy typu I"

Promotor: prof. UG, dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka
Paulina Kozina otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Wszy z rodzaju Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - struktura taksonomiczna i topiczna oraz problemy specyficzności żywicielskiej"

"Sucking lice of the genus Hoplopleura (Phthiraptera, Hoplopleuridae) - taxonomic, topical structure and the host specyficity problems"

Promotor: prof. UG, dr hab. Joanna N. Izdebska
Katarzyna Kozłowska otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Strategie regulacji formowania makromolekularnych kompleksów inicjujących proces replikacji DNA fagów niosących geny toksyn Shiga"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Izabela Kulaszewicz otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Wpływ cech biometrycznych i immunofizjologicznych na parametry rozrodu i jakość potomstwa u monogamicznego ptaka morskiego, alczyka (Alle alle)"

"Influence of biometrical and immunophysiological traits of parents on breeding parameters and offspring quality in a monogamous seabird, Little Auk (Alle alle)"

Promotor: prof. UG, dr hab. Dariusz Jakubas
Oliwia Michalik otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Indukcja androgenetycznego rozwoju ryb z rodzajów Salmo, Salvelinus i Oncorhynchus (Salmonidae)"

Promotor: prof. UG, dr hab. Konrad Ocalewicz
Sławomir Nowak otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Badania taksonomiczno-biogeograficzne Prescottinae Dressler (Orchidaceae) z Kolumbii"

"Taxonomy and biogeography of Prescottinae Dressler (Orchidaceae) from Colombia"

Promotor: prof. UG, dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont
Michał Skrzypczak otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Zróżnicowanie parazytofauny ryb z rodziny dobijakowatych (Ammodytidae) w wodach południowego Bałtyku"

Promotor: dr hab. Leszek Rolbiecki
Marta Trzeciak otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Zmienność parametrów hematologicznych u łabędzi niemych (Cygnus olor) przebywających na plażach Trójmiasta"

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Joanna Tymecka-Mulik otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Chromosom bakteryjny jako topologiczna maszyna sprzęgająca proces replikacji DNA ze stanem metabolicznym komórki bakterii"

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Sylwia Zielińska otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Badania metagenomiczne miejsc inicjacji replikacji DNA pochodzących z próbek środowiskowych"

"Metagenomic studies of the origin of replication from environmental samples"

Promotor: prof. UG, dr hab. Marcin Łoś
Maria Moruno Algara otwarcia przewodu:
27.09.2013
"Influence of protein acetylation in antibiotic tolerance in bacteria"

Promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska
Anna Wosinski otwarcia przewodu:
05.07.2013
"Wpływ zmian poziomu metabolitów na replikację DNA w komórkach Escherichia coli"

"Effect of changes in levels of metabolites on DNA replication in Escherichia coli"

Promotor: prof. dr hab.Grzegorz Węgrzyn
Michał Polakowski otwarcia przewodu:
19.04.2013
"Wpływ czynników środowiska na wybrane elementy struktury ekologicznej i dynamikę liczebności populacji gęsi z rodzajów Anser i Branta w trakcie wędrówki wiosennej przez Kotlinę Biebrzańską"

"Influence of environmental factors on selected elements of the ecological structure and population dynamics of geese of the genera Anser and Branta during spring migration through the Biebrza Basin"

Promotor: dr hab. Grażyna Łaska
Daria Czaplejewicz otwarcia przewodu:
23.11.2012
"Zróżnicowanie budowy wieszadełka zarodkowego w obrębie rodzaju Sedum (Crassulaceae)"

Promotor: prof. UG, dr hab. Małgorzata Kozieradzka- Kiszkurno
Michalina Filipiak otwarcia przewodu:
23.11.2012
"Wpływ nadtlenku wodoru na ekspresję genów szczepów Escherichia coli lizogennych bakteriofagami kodującymi geny toksyn Shiga"

Promotor: prof. UG, dr hab. Marcin Łoś
Agnieszka Górska otwarcia przewodu:
23.11.2012
"Struktura genetyczna populacji okonia (Perca fluviatilis L) z Zatoki Puckiej i przyległych akwenów"

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Sell
Sandra Olszewska otwarcia przewodu:
23.11.2012
"Rewizja taksonomiczna porostów z rodzaju Sticta w Boliwii w oparciu o dane molekularne i morfologiczne"

Promotor: prof. dr hab. Martin Kukwa
Katarzyna Paluchowska otwarcia przewodu:
23.11.2012
"Rewizja taksonomiczna podrodzaju nominalnego Maxillaria Ruiz & Pavon (Vandoideae, Orchidaceae)"

Promotor: prof. UG, dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont
Magdalena Podlacha otwarcia przewodu:
23.11.2012
"Aktywność behawioralna i immunologiczna w warunkach aktywacji jądra przyśrodkowej przegrody (medial septum) i zmienności indywidualnej u szczurów"

Promotor: prof. UG, dr hab. Danuta Lewandowska
Joanna Rychlińska otwarcia przewodu:
23.11.2012
"Genetyka populacji endemicznych gatunków ośliczek z rodzaju Proasellus (Crustacea, Isopoda) z Jeziora Ochrydzkiego: analiza zmienności mikrosatelitarnego DNA"

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Sell
Tomasz Gąsior otwarcia przewodu:
23.11.2012
"Analiza genetycznych podstaw odpowiedzi ścisłej bakterii środowiska morskiego"

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Olimpia Goździewicz otwarcia przewodu:
30.09.2011
"Czynność elektryczna kory mózgowej człowieka w wybranych stanach aktywności ośrodkowego układu nerwowego"

Promotor: prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć
Agnieszka Kaczmarczyk otwarcia przewodu:
30.09.2011
"Filogeografia skójki grubo skorupowej Unio crassus Philipsson, 1788 w Europie Środkowo-Wschodniej"

Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Sell
Angelika Kaczyńska otwarcia przewodu:
30.09.2011
"Metoda uwrażliwiania komórek nowotworowych piersi na klasyczne terapie przy użyciu naturalnie występujących izotiocyjanianów"

Promotor: prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz
Marek Kulikowski otwarcia przewodu:
30.09.2011
"Parazytofauna lipienia Thymallus thymallus (L., 1758) z wybranych rzek Polski"

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Rokicki
Agata Mieszkowska otwarcia przewodu:
30.09.2011
"Hybrydy gatunków rodzaju Gyrodactylus w hodowlach ryb łososiowatych Polski"

Promotor: prof. dr hab. Marek Ziętara
Emilia Krawczyk otwarcia przewodu:
30.09.2011
"Wybrane aspekty biologii storzana bezlistnego (Epipogium aphyllum, Orchidaceae) w Polsce"

Promotor: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Joanna Kostelecka otwarcia przewodu:
05.11.2010
"Struktury wydzielnicze u wybranych przedstawicieli Oncidiinae Benth. (Orchidaceae)"

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Magdalena Listowska otwarcia przewodu:
05.11.2010
"Rola dezypraminy w regulacji funkcji przeciwnowotworowej komórek NK (natural killer) u szczurów w warunkach depresji behawioralnej"

Promotor: prof. UG, dr hab. Danuta Lewandowska
Aleksandra Szurlej-Kielańska otwarcia przewodu:
22.01.2010
"Biologia lęgowa terekii Xenus cinereus na nadrzecznych łąkach środkowej Prypeci"

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Paulina Burnicka otwarcia przewodu:
02.10.2009
"Rozwój endospermy helobialnej u wybranych gatunków Alismatales (Angiospermae)"

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Wojciech Pałasz otwarcia przewodu:
02.10.2009
"Badania nad podwójnym zapłodnieniem u wybranych przedstawicieli Alismataceae"

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz
Aneta Zapart otwarcia przewodu:
02.10.2009
"Preferencje siedliskowe i wzorce aktywności łowieckiej nocka łydkowłosego Myotis dasycneme- nietoperza zagrożonego w skali Europy"

Promotor: prof. dr hab. Lech Stempniewicz
Magdalena Jakubowska otwarcia przewodu:
30.01.2009
"Metagenomika wiriobentosu morskiego strefy umiarkowanej i polarnej"

Promotor: prof. IO PAN, dr hab. Borys Wróbel
Małgorzata Piotrowicz otwarcia przewodu:
17.10.2008
"Analiza kladystyczna cech morfologicznych głowy kuczmanów (Diptera: Ceratopogonidae)"

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Szadziewski
Katarzyna Stępniewska otwarcia przewodu:
17.10.2008
"Strategie jesiennej wędrówki rokitniczki (Acrocephalus schoenobaenus) i trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) na południowo-wschodnim szlaku migracyjnym"

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Busse
Krzysztof Stępniewski otwarcia przewodu:
17.10.2008
"Długookresowe zmiany biometryczne u ptaków migrujących przez polskie wybrzeże Bałtyku"

Promotor: prof. dr hab. Przemysław Busse
Wojciech Kosmalski otwarcia przewodu:
26.10.2007
"Ekologiczne i behawioralne uwarunkowania sukcesu lęgowego kormorana i czapli siwej w kolonii w Kątach Rybackich"

Promotor: prof. dr hab. Lech Stempniewicz
Hanna Rzyska otwarcia przewodu:
26.10.2007
"Ekologiczne i behawioralne konsekwencje synurbizacji krzyżówki Anas platyrhynchos w okresie pozalęgowym"

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Katarzyna Wszałek-Rożek otwarcia przewodu:
26.10.2007
"Zróżnicowanie dynamicznych kręgów zbiorowisk roślinnych w zależności od czynnika klimatycznego (na przykładzie buczyn i borów Pobrzeża i Pojezierza Kaszubskiego)"

Promotor: prof. dr hab. Jacek Herbich
Grzegorz Adam Kłoss otwarcia przewodu:
08.12.2006
"Reaktywność elementów komórkowych szpiku kostnego u szczura w warunkach wielokrotnych iniekcji amfetaminy"

Promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Borman
Agnieszka Dekowska otwarcia przewodu:
24.09.2004
"Analiza molekularna plazmidów izolowanych z enteropatogennych szczepów Escherichia coli"

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski
Jadwiga Gronczewska otwarcia przewodu:
27.06.2003
"Identyfikacja i właściwości izoenzymów dehydrogenazy mleczanowej w plemnikach u śledzia (Clupea harengus) i suma afrykańskiego (Clarias gariepinus)"

Promotor: prof. dr hab. Edward Skorkowski