Informacje ogólne | Wydział Biologii

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Program stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Przyroda zgodny jest z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. Nr 146 poz.1365). Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza to osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Przyroda na Uniwersytecie Gdańskim to kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część dwóch obszarów kształcenia - nauk przyrodniczych i nauk ścisłych - realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia. W programie kształcenia na kierunku Przyroda uwzględniono wszystkie efekty przypisane do obszaru nauk przyrodniczych oraz większość efektów przypisanych obszarowi nauk ścisłych.

Profil kształcenia na kierunku Przyroda w UG to profil ogólno akademicki co oznacza, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych. Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Przyroda zakładają uzyskanie 180 punktów ECTS. Punktacja obejmuje uczestnictwo w zajęciach, zaliczenia i egzaminy, praktyki zawodowe, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym pracę dyplomową).

Absolwent posiada podstawową wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych oraz wiedzę specjalistyczną w obrębie co najmniej dwóch wybranych dziedzin. Potrafi holistycznie rozpatrywać przyrodę jako system współzależności. Zna procesy kształtujące funkcjonowanie przyrody oraz system przyroda - człowiek. Absolwent zna metodologię badań przyrodniczych, umie obsługiwać aparaturę badawczą oraz posiada umiejętność analizy zjawisk zachodzących w przyrodzie. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania inicjatyw badawczych. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Studia na kierunku Przyroda przygotowują absolwenta do pracy w instytucjach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych oraz instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną. Absolwent jest przygotowany do pracy w: pozarządowych centrach edukacji środowiskowej i ekologicznej, parkach krajobrazowych, samorządach terytorialnych, wojewódzkich służbach ochrony środowiska, środkach masowego przekazu i instytucjach prowadzących edukację środowiskową. Po ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Studenci mogą zdecydować się na jedną z trzech opcji do wyboru:

  • swobodny wybór w ramach przedmiotów realizowanych na Wydziałach Biologii, Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Oceanografii i Geografii
  • przedmioty specjalizacji nauczycielskiej realizowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.)
  • przedmioty specjalizacji "Animacja kultury przyrodniczej"

Decyzję odnoszącą się do wyboru jednej z powyższych możliwości studenci podejmują pod koniec pierwszego roku studiów.

Pod koniec semestru piątego student dokonuje wyboru seminarium dyplomowego/pracowni dyplomowej, które odbywać będzie w semestrze szóstym. W ramach pracowni student przygotowuje projekt dyplomowy w formie posteru, który jest podstawą zaliczenia pracowni i prezentowany jest w trakcie końcowej sesji posterowej. Tematyka opracowana na potrzeby projektu dyplomowego stanowi jeden z elementów egzaminu dyplomowego. Poster w formie zminiaturyzowanego wydruku dołączany jest do dokumentacji osiągnięć studenta.
W semestrze szóstym student zobowiązany jest również do zaliczenia 60 godzin zajęć (4 pkt ECTS) z puli "przedmiotów do wyboru" (PDW), wybieranych pod kierunkiem tutora z corocznie ogłaszanego "Katalogu PDW".
Do ukończenia studiów wymagane jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów (również wybranych samodzielnie z grupy "Przedmiotów do wyboru", przedmioty kierunkowe i zajęcia terenowe) i uzyskanie, co najmniej 180 pkt ECTS
  • odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 3 tygodni
  • zdanie egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w formie i ustnej.

Ocena na dyplomie ukończenia studiów uwzględnia średnią wszystkich ocen z całego okresu studiów i ocenę z egzaminu dyplomowego i liczona jest zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie studiów UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 marca 2014 roku, 11:27