Robert Szymańczak | Wydział Biologii

Robert Szymańczak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2011 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Robert Szymańczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany struktury genetycznej endemicznych populacji troci Salmo letnica (Karaman,1924)   z Jeziora Ochrydzkiego w wyniku długoletniego zarybiania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Sell

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. dr hab. Roman Wenne

Dyplom nr 3344.


Gdańsk, 25 lutego 2011 r.