Joanna Bisewska | Wydział Biologii

Joanna Bisewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 2012 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Joanna Bisewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adaptacja glonów Desmodesmus subspicatus i makrofitów Lemna minor do warunków łącznego działania herbicydów MCPA i chlorydazonu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Tukaj

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Banaś, prof. dr hab. Romuald Czerpak

Dyplom nr 3594.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie104.1 KB