Dorota Kidawa | Wydział Biologii

Dorota Kidawa

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2014 roku

magister Ochrony Środowiska w zakresie Ochrony i Kształtowania Krajobrazu

Dorota Kidawa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedź ekologiczna, fizjologiczna i behawioralna alczyka Alle alle na zmienne warunki troficzne i środowiskowe w Arktyce”

„Ecological, Physiological and Behavioural Response of the Little Auk Alle alle to Variable Trophic and Environmental Conditions in the Arctic”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Jan Stempniewicz

Recenzenci: prof.dr hab. Jan Marcin Węsławski, dr hab. Michał Wojciechowski

Dyplom nr 3860.


Gdańsk, 23 grudnia 2014 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract107.15 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie217.67 KB

Recenzje