fbpx Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie

Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie

 

 

Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

22.10.2020 - 23.10.2020

 

            Konferencja Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie jest poświęcona rozważaniom nad obecnością różnych form  istnienia życia w obszarze praktyk artystycznych, krzyżujących się z obszarami nauki i technologii. Interesują nas nie tylko formy tej obecności, ale także procesy ich odkrywania i przenoszenia w obszar dyskursu humanistycznego i artystycznego. Tytułowa obecność sugeruje również zmianę dystansu -  wskazuje na bliskość (w różnych wymiarach) tego co biologiczne, i na jego socjalizację (w zależności od tego, z jaką formą życia mamy do czynienia), ale też  podkreśla  jego emancypację, ponieważ czynnik “bio”,  jak pisał B. Latour,  “stawia własne warunki” i nie wpasowuje się “w interesy, których nie podziela”. Zainteresowanie humanistyki i sztuki bio-podmiotami/przedmiotami  możemy rozpatrywać w kategoriach poszukiwania utraconej, zaniedbanej i niechcianej relacji; , w przypadku tych bio-form, którym nie zależy na spotkaniu z nami, lub które inicjują spotkania wbrew naszej woli, powstaje wiele problemów i kwestii wymagających dyskusji w kontekście zmieniającego się, niepewnego bio-technologicznego świata.

Proponujemy omówienie tytułowej bio-obecności w następujących zakresach tematycznych:

  1. bio-art w ujęciu historycznym i z perspektywy współczesnej 
  2. bio-władza, aktywizm i podmioty oporne
  3. bioetyka (i technoetyka) oraz podstawy ochrony specyficznych form życia w kontekście poszerzonych praktyk artystycznych
  4. metody badawcze, język i praktyki artystyczne - pułapki i sukcesy interdyscyplinarności (studia nad nauką i technologią/STS, humanistyka nie-antropocentryczna)
  5. artysta/artystka jako naukowiec/naukowczyni - artyści/artystki i naukowcy/naukowczynie

Zachęcamy również do wskazywania własnych propozycji tematycznych mieszczących się w ramach hasła bio-obecność, które nie mieszczą się w zaproponowanych zakresach. 

Pragniemy również podkreślić, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku od wielu lat prowadzi dzialalność badawczo-artystyczną w obszarze bio-artu. W roku 2013 z inicjatywy Grzegorza Klamana odbyła się międzynarodowa konferencja Bio-władza i bioaktywizm, a studenci ASP od wielu lat realizują projekty i dyplomy w tym zakresie. Działa tu również Międzyuczelniane Koło Naukowe Bio-Media prowadzone przez Elvina Flamingo.

Językami konferencji będą polski i angielski. Referaty w formie wystąpień: 30 min (w tym 5 min na pytania/dyskusję). Prosimy o nadsyłanie tematów wraz z krótkimi abstraktami (max.1500 znaków) do dnia 20.08.2020 na email: malgorzata.jankowska@asp.gda.pl lub jowita.nowakowska@gmail.com.

Po konferencji planowana jest publikacja referatów w tomie “Sztuka i dokumentacja” oraz monografii w językach polskim i angielskim.

 

Organizator:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku/Zakład Historii i Teorii Sztuki

ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

tel. 58 301 28 01

Biuro Promocji:

tel. +48 58 301 28 01 wew. 32

https://www.asp.gda.pl/

 

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca konferencji:

prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

+48 502209341

e-mail: malgorzata.jankowska@asp.gda.pl

 

sekretarza:

mgr. Jowita Nowakowska-Gołacka

Wydział Biologii UG

e-mail: jowita.nowakowska@gmail.com

 

Komitet Naukowy:

prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

prof. Grzegorz Klaman

dr Elvin Flamingo

 

Termin zgłoszeń: 20.08.2020

 

Opłata konferencyjna: brak

 

ASP zapewnia nocleg uczestniczkom/uczestnikom konferencji

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Call for papers

 

We invite researchers and scholars to take part in the International Conference Bio-presence. Art in the Biotechnological World, scheduled for 20 – 22 October 2020 and organised by the Academy of Fine Arts in Gdańsk, Poland.

Due the situation with COVID-19 the conference is subject to change. However, the theme  - the presence of various forms of life in artistic practice – seems particularly relevant these days, so we are going to do everything we can to make it happen.

Please check our website: https://www.asp.gda.pl/

 

Bio-presence. Art in the Biotechnological World

Academy of Fine Arts, Gdańsk, Poland

22 – 23 October 2020

 

The conference Bio-presence. Art in the biotechnological world investigates the presence of various forms of life and its existence in the sphere of artistic practice, especially where it meets the spheres of science and technology. We are interested not only in the forms of such presence, but also in the processes of discovering and transposing them into the discourse of the arts and humanities. The eponymous presence also suggests changes in terms of distance: on the one hand, it implies proximity (in various dimensions) of that which is biological and its socialisation (depending on the form it takes); on the other hand, it implies remoteness and emancipation, because the bio-element “sets its own rules” and does not wish to be a party to the “business which cannot be turned to its advantage” (B. Latour). This attention paid by the arts and humanities to bio-agents/objects can be interpreted as a search for the relation which has been lost, neglected or rejected. However, the situations when bio-forms do not care to come into contact with us or initiate contacts that are unwanted and unwelcome generate numerous problems and pose questions which call for a debate in the context of the ever-changing, unstable bio-technological world.

Potential themes and topics may include, but are not limited to:

- bio art in the historical perspective and as a contemporary phenomenon

- bio-power, activism and defiant agents

- bio-ethics (and techno-ethics) and the protection of specific forms of life in extended artistic practice

- research methods, language and artistic practice: the failures and successes of interdisciplinary research (Science and Technology Studies, non-anthropocentric humanities)

- the artist as a scientist; artists vs. scientists.

We encourage the participants to propose other research topics and ideas concerning the theme of bio-presence as well.

The Academy of Fine Arts in Gdańsk has carried out research in the field of bio art for many years. In 2013 we organised an international conference devised by Grzegorz Klaman Bio-power and Bio-activism, and the students carry out many projects in the field. The Interacademic Bio-Media Student Society under the guidance of Elvin Flamingo is active in the academy.

 

Presentations will be in Polish and English. Conference presentations should last for no more than 30 minutes. Please submit paper title and abstract (up to 250 words) by 20 August 2010 to Małgorzata Jankowska: malgorzata.jankowska@asp.gda.pl

 

 

Organised by

Academy of Fine Arts in Gdańsk, Department of History and Theory of Art

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

tel. +48 58 301 28 01

Biuro Promocji:

tel. + 48 58 301 28 01 wew. 32

https://www.asp.gda.pl/

 

Conference organising committee:

General chair

prof. Małgorzata Jankowska

+48 502209341

e-mail: malgorzata.jankowska@asp.gda.pl

 

 

Secretary:

mgr. Jowita Nowakowska-Gołacka

Faculty of Biology University of Gdańsk

e-mail: jowita.nowakowska@gmail.com

 

Academic committee

prof. Bogna Łakomska

prof. Grzegorz Klaman

dr Elvin Flamingo

 

Proposals are due by 20 August 2020. There are no conference fees. The Academy provides accommodation to the conferees.

 

The conference is partially funded by the Ministry of Science and Higher Education.

 

ZałącznikWielkość
Plik formularz_zgloszenia_-_bio-obecnosc.docx21.67 KB
Plik registration.docx22.58 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 lipca 2020 roku, 8:15