Genetyka i Biologia Eksperymentalna - nowy kierunek od 2018/2019 | Wydział Biologii

Genetyka i Biologia Eksperymentalna

Genetyka i Biologia Eksperymentalna na Uniwersytecie Gdańskim

 

Program stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna zgodny jest z zasadami Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym. Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza to osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna.

 

Profil kształcenia na kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna to profil ogólnoakademicki, co oznacza że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych. Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna zakładają uzyskanie 180 punktów ECTS. Punktacja obejmuje uczestnictwo w zajęciach (wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych, konwersatoriach, seminariach), zaliczenia i egzaminy, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym pracę dyplomową).

 

 

Sylwetka absolwenta

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz specjalnościowe. Studenci mają również możliwość poszerzania wiedzy i kształtowania programu swoich studiów poprzez samodzielny wybór części przedmiotów, w zależności od wybranej specjalności i własnych zainteresowań. 

Studia licencjackie:

·         3 lata - 6 semestrów,

·         pierwszy rok studiów jest wspólny dla wszystkich studentów,

·         pod koniec semestru drugiego, studenci wybierają jedną ze specjalności

 

Przedmioty do wyboru zostały podzielone na trzy bloki tematyczne: 1) Molekularne
i genetyczne podłoże chorób człowieka, 2) Mikrobiologia molekularna, 3) Genetyka
i biotechnologia roślin
.

Program kształcenia na kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna został skonstruowany w sposób zapewniający przyszłym absolwentom pogłębione zrozumienie genetycznej kontroli procesów biologicznych, oraz umiejętności ich eksperymentalnego badania i celowej zmiany. Program kierunku zawiera część przedmiotów wspólnych lub podobnych do kierunku Biologia, Biologia medyczna czy Biotechnologia, dotyczy to jednak przedmiotów podstawowych, takich jak chemia, fizyka, biochemia, matematyka, które są niezbędne do stworzenia bazowej wiedzy na każdym kierunku z zakresu biologii molekularnej i eksperymentalnej. Poza tym, program kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna zawiera unikalny katalog przedmiotów specjalistycznych, dobranych w oparciu o kierunki określone jako kluczowe dla rozwoju nauk przyrodniczych w Krajowym Programie Badań.

Studia pierwszego stopnia Genetyka i Biologia Eksperymentalna kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Biologii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno - przyrodniczych, pogłębione o dodatkowe umiejętności praktyczne. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w biomedycznych firmach badawczo-rozwojowych, farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych, w firmach zajmujących się diagnostyką genetyczną i medycyną spersonalizowaną, w placówkach naukowo-badawczych i będą przygotowani do tworzenia nowych inicjatyw biznesowych opracowujących i wdrażających bioinnowacje. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

 

 

Zasady rekrutacji na kierunek Genetyka i Biologia Eksperymentalna I stopień – podlinkuj https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20182019/genetyka_i_biologia_eksperymentalna-stacjonarne-i_stopnia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 maja 2018 roku, 8:13