Ochrona zasobów przyrodniczych - nowy kierunek od 2018/2019 | Wydział Biologii

Ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona Zasobów Przyrodniczych na Uniwersytecie Gdańskim

Program stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych zgodny jest z zasadami Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym. Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego. Oznacza to osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych.

Profil kształcenia na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych to profil ogólno akademicki, co oznacza, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych zakładają uzyskanie 180 punktów ECTS. Punktacja obejmuje uczestnictwo w zajęciach (wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych, audytoryjnych i terenowych, konwersatoriach, seminariach), praktyki zawodowe, zaliczenia i egzaminy, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym pracę dyplomową). Zajęcia te służą zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy przyrodniczej oraz przygotowują do prowadzenia badań naukowych.

 

 

Program studiów

Studia na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych zakładają realizację efektów kształcenia w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina biologia, ekologia oraz ochrona środowiska.

W ramach programu studiów dla kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych realizowane są także przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Do tych przedmiotów należą, m.in.: Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem, Aspekty prawne ochrony przyrody, Konflikty
i negocjacje w ochronie przyrody, Ochrona własności intelektualnej.

Studenci mają również możliwość poszerzania wiedzy i kształtowania programu swoich studiów poprzez samodzielny wybór części przedmiotów, w zależności od wybranej specjalności i własnych zainteresowań. 

Studia licencjackie:

·         3 lata - 6 semestrów,

·         pierwszy rok studiów jest wspólny dla wszystkich studentów,

·         pod koniec semestru drugiego, studenci wybierają jedną ze specjalności

W ramach tego kierunku będą funkcjonować dwie specjalności: Ekologia obszarów zurbanizowanych i Ochrona przyrody.

Na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych przewidziane programem studiów są praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin. Praktyki będą się odbywały w 5 semestrze. Praktyki będą się odbywały w zakładach pracy i instytucjach spełniających warunki do zrealizowania programu praktyki i zapewniających studentom uzyskanie konkretnych umiejętności zakładanych w programie kształcenia.

Studia pierwszego stopnia Ochrona Zasobów Przyrodniczych kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach
i specjalistycznych firmach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, administracji publicznej, placówkach edukacji ekologicznej, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań z zakresu ochrony przyrody, parkach narodowych i krajobrazowych, a także organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody. Absolwenci I stopnia kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów lub na studiach podyplomowych.

 

Zasady rekrutacji na kierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczych I stopień – podlinkuj

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20182019/ochrona_zasobow_przyrodniczych-stacjonarne-i_stopnia

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 maja 2018 roku, 8:16