Ochrona zasobów przyrodniczych - nowy kierunek od 2018/2019 | Wydział Biologii

Ochrona zasobów przyrodniczych

Ochrona Zasobów Przyrodniczych na Uniwersytecie Gdańskim

Program stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych zgodny jest z zasadami Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym. Stwarza to szansę indywidualnego kształcenia i umożliwia, m.in. w ramach programów MOSTERASMUS, realizację części studiów na innych uczelniach w kraju i poza jego granicami oraz odbycia praktyk wakacyjnych w europejskich instytucjach nieakademickich, np. firmach, placówkach naukowo-badawczych, instytucjach ochrony przyrody.

 

Program studiów

 

Ogólnym celem kształcenia na kierunku studiów Ochrona Zasobów Przyrodniczych jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie nauk biologicznych.

Na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych student zyska wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych, która pozwala zrozumieć zjawiska, procesy i zależności zachodzące w przeszłości i współcześnie w środowisku naturalnym. Wiedza ta dotyczy zarówno oceny zagrożeń zasobów przyrodniczych, jak i prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej.

Studia I stopnia trwają trzy lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Pierwszy i drugi rok studiów jest wspólny dla wszystkich studentów, pod koniec semestru czwartego, studenci wybierają jedną ze specjalności: Ekologia obszarów zurbanizowanych i Ochrona przyrody.

 Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj.

 

 

Sylwetka absolwenta

Wiedzę zdobytą w trakcie studiów absolwent kierunku będzie w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, posiadając jednocześnie umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt, grzybów i ekosystemów, metod prowadzenia inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringu przyrodniczego, tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych przestrzennych (GIS), zastosowania procedur ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), metod renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych. Dodatkowo zdobędzie umiejętność pozyskiwania funduszy ze źródeł finansowania dla projektów środowiskowych.

Absolwent kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych będzie mógł zostać zatrudniony
w firmach specjalistycznych zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie działań
z zakresu ochrony środowiska (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ochrony Środowiska itp.), lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska, administracji publicznej.

Absolwenci I stopnia kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów lub na studiach podyplomowych.

 

Zasady rekrutacji na kierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczych I stopień – podlinkuj

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20182019/ochrona_zasobow_przyrodniczych-stacjonarne-i_stopnia

kierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczychkierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczych
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 czerwca 2019 roku, 21:47