Studenckie Koła Naukowe | Wydział Biologii

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo" ("EDEN")

Logo Studenckiego Koła Naukowego "Edukacja de novo" ("EDEN")

Pracownia Dydaktyki Biologii

Prezes:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/skneden

E-mail Koła: skneden1@gmail.com

Działalność: 

SKN "EDEN" jest adresowane do osób interesujących się edukacją przyrodniczą, pedagogiką i psychologią. W ramach swojej działalności, Koło umożliwia członkom:

  • wypracowanie własnego wszechstronnego spojrzenia na edukację, dyskusję o jej kształcie, propozycjach zmian i ich realizacji,
  • zdobywanie doświadczenia poprzez praktyczny kontakt z dydaktyką,
  • rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności na polu praktyczno-naukowym,
  • organizację spotkań o charakterze seminaryjnym, warsztatowym, etc. służących integracji informacji oraz wymianie doświadczeń i wiedzy z różnych dziedzin, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych,
  • nawiązywanie współpracy z innymi Kołami, instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnych projektów,
  • publikowanie prac badawczych oraz artykułów o charakterze problemowo-badawczym,
  • udział w projektach, imprezach, akcjach, itp. mających na celu popularyzację nauki (m.in. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów).

Koło rozpoczyna realizację cyklu warsztatów pt. "Odkryjmy to razem" dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Dzieci, wcielając się w rolę eksperymentatorów i obserwatorów, badają właściwości przyrody nieożywionej oraz cechy organizmów żywych - zarówno podczas doświadczeń, jak i zajęć w terenie.

Studenckie Koło Naukowe Biochemiczne

SKN Biochemiczne

Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej

Przewodniczący:
Magdalena Bunikowska
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.biochemia.ug.edu.pl/?page_id=51

E-mail Koła: sknbioch@gmail.com

Działalność: 

Studenckie Naukowe Koło Biochemiczne zrzesza studentów, studiujących biologię na Wydziale Biologii UG oraz wszystkich zainteresowanych biochemią, biotechnologią i biologią molekularną. Członkowie Koła aktywnie angażują się w przygotowywanie, organizację oraz przeprowadzanie wydarzeń mających na celu propagowanie i popularyzowanie szeroko pojętej biochemii wśród młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej, tj. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów, warsztaty tematyczne, wykłady. Dodatkowo członkowie Koła biorą czynny udział w realizacji projektów naukowych, zdobywając w ten sposób cenne doświadczenie laboratoryjne, które jest przydatne w dalszym toku studiów. Wyniki badań prezentowane są na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 
 

Studenckie Koło Naukowe Botaniczne "Zioło"

Logo Studenckiego Koła Naukowego Botanicznego "Zioło"

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.ktriop.bio.ug.edu.pl/kolo

E-mail Koła: zioloug@gmail.com

Działalność: 

Działalność Koła to:
1. opracowywanie flor i zbiorowisk rezerwatów i innych obszarów chronionych,
2. waloryzacje przyrodnicze terenów projektowanych do ochrony,
3. opracowywanie zebranych materiałów i pisanie artykułów naukowych na podstawie własnych badań,
4. prezentowaniem wyników badań na konferencjach studenckich.

Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne

Logo Studenckiego Koła Naukowego Chiropterologicznego

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Działalność: 

Koło zajmuje się badaniami nad biologią i ekologią nietoperzy (Chiroptera) - jednego z dwóch najbogatszych w gatunki rzędów ssaków. Koło prowadzi wieloletni monitoring liczebności i składu gatunkowego nietoperzy zimujących w obiektach podziemnych Pomorza Gdańskiego kontrolując regularnie prawie 100 obiektów takich jak: piwnice, forty, bunkry itp.; kryjówki te są kontrolowane co roku w pierwszej połowie lutego. Prowadzi również inwentaryzację fauny nietoperzy parków krajobrazowych i innych terenów chronionych na Pomorzu - w tym celu co roku, w lipcu, organizowane są obozy naukowo-szkoleniowe. W ciągu roku inwentaryzowane są również letnie kolonie nietoperzy w budynkach. Członkowie koła angażują się również w działania na rzecz ochrony nietoperzy (we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra") oraz edukacji przyrodniczej (prelekcje dla dzieci i młodzieży).

Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin "Littorella"

Logo Studenckiego Koła Naukowego Ekologów Roślin "Littorella"

Katedra Ekologii Roślin

Prezes:

Adres strony WWW: http://www.ker.biology.ug.edu.pl/pages/pl/kolo-naukowe.php

Działalność: 

Naukowe Koło Ekologów Roślin funkcjonuje przy Katedrze Ekologii Roślin UG (Al. Legionów 9, 80-441 Gdańsk). Powstało ono 11 czerwca 2003 z inicjatywy studentów Bartłomieja Hajka i Anny Suligowskiej.
Koło zrzesza studentów i doktorantów Wydziału Biologii zainteresowanych ekologią roślin wodnych i lądowych, archeobotaniką i ogólnie - przyrodą.
W okresie letnim organizujemy obozy naukowe, podczas których członkowie koła i osoby zainteresowane prowadzą badania ekologiczne ciekawych przyrodniczo obiektów Pomorza (jeziora, rzeki, parki krajobrazowe). Badania współorganizujemy z Parkami Krajobrazowymi z terenu Pomorza. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań publikujemy i prezentujemy na konferencjach i w czasopismach.
Organizujemy również spływy kajakowe, wycieczki do ogrodów botanicznych i muzeów archeologicznych.
Staramy się rozwijać zainteresowania ekologią u uczniów szkół średnich. Dzielimy się z młodszymi kolegami wiedzą m. in. o funkcjonowaniu jezior, współpracujemy z Gdańskim Gimnazjum "Lingwista", biorąc udział w programie: "Zaopiekuj się mną: jezioro Jasień". Uczestniczymy w Bałtyckim Festiwalu Nauki, podczas którego prezentujemy krajowe i egzotyczne rośliny owadożerne, zagadnienia dotyczące ochrony jezior i torfowisk. Zachęcamy do współpracy i wspólnego odkrywania historii i tajemnic świata przyrody!

Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"

SKN Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"

Katedra Cytologii i Embriologii Roślin

Przewodniczący:
Opiekunowie koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.explantatus.ug.edu.pl

Działalność: 

SKN „EXPLANTATUS” zrzesza studentów zainteresowanych roślinnymi kulturami in vitro. Działalność koła obejmuje:

1. Tworzenie kolekcji roślin in vitro:

- zakładanie i prowadzenie kultur in vitro różnych gatunków roślin, w tym roślin leczniczych, rolniczo-przemysłowych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem;

- hodowlę roślin mięsożernych w warunkach in vitro;

- mikrorozmnażanie storczyków i roślin związanych z środowiskiem wodnym.

2. Prowadzenie własnych projektów badawczych  z zakresu embriologii eksperymentalnej i biotechnologii roślin (wykorzystanie techniki in vitro oraz analizy mikroskopowej i komputerowej).

3. Czynny udział w różnych przedsięwzięciach promujących naukę.

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus"

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: http://www.homunculus.ug.edu.pl

E-mail Koła: homunculus@ug.edu.pl

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe "Homunculus" prowadzi działalność zarówno naukową, jak i popularyzatorską. Projekty badawcze realizowane przez Koło dotyczą szeroko pojętej neurobiologii i neurobiopsychologii i prowadzone są zarówno na zwierzętach, jak i u ludzi. Wyniki badań prezentowane są na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W ramach działalności popularyzatorskiej Koło organizuje liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, uczestniczy w imprezach popularnonaukowych takich jak Bałtycki Festiwal Nauki i Noc Biologów oraz współorganizuje Dni Mózgu w Trójmieście.

Studenckie Koło Naukowe Genetyczne

Logo Studenckiego Koła Naukowego Genetycznego

Katedra Genetyki i Biosystematyki

Przewodniczący:

Adres strony WWW: http://facebook.com/snkgenetykaug

Działalność: 

Studenckie Naukowe Koło Genetyczne rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku. Skupia studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie biologii, w szczególności w obszarze genetyki i biologii molekularnej. Zajmujemy się głównie badaniem różnorodności i zmienności genetycznej populacji różnych gatunków zwierząt występujących na terenie Polski i Europy, a także obserwacją mechanizmów specjacyjnych u Drosophila melanogaster.

Działalność Koła to nie tylko praca w laboratorium, ale również konferencje naukowe, wycieczki edukacyjne oraz przedsięwzięcia mające na celu promocję nauki m.in. warsztaty dla szkół, Bałtycki Festiwal Nauki czy Noc Biologów.

Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne "Kos"

Logo Studenckiego Koła Naukowego Ornitologicznego "Kos"

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Adres strony WWW: https://pl-pl.facebook.com/kosuggda/

E-mail Koła: kos.ug.gda@gmail.com

Działalność: 

KOS UG jest organizacją studencką zrzeszającą osoby zainteresowane problematyką związaną z ptakami. Działalność koła dzieli się na trzy główne kierunki: naukowa - monitoringi i obozy obrączkowania ptaków; ochrona ptaków na terenach znacznie wykraczających poza obszar Trójmiasta (czynna ochrona rezerwatu Mewia łacha: 2007 i 2008, pisanie projektów ochrony ptaków, tworzenie raportów dla władz zajmujących się ochroną środowiska); szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i ornitologiczna kierowana do wszystkich grup wiekowych: od uczniów szkół podstawowych po słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku (wykłady, wycieczki terenowe i konkursy).
Na co dzień koło współpracuje ze stowarzyszeniem Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING.

Do ostatnich osiągnięć koła należą: zorganizowanie obozu ornitologicznego w Kwiecewie (kwiecień-maj 2008), którego owocem był raport do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie; 3 imprezy na szóstym festiwalu nauki (wykład, wycieczka i stanowisko na pikniku naukowym), wykład pt. "Ptaki naszych ogrodów", którego wysłuchało już około 800 osób; wywiad w Radiu Gdańsk na temat zanikających w mieście wróbli (w czerwcu 2008). Koło uczestniczyło też w napisaniu 2 poważnych projektów edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody, w tym ptaków w okolicach Trójmiasta.
Planujemy rozpoczęcie prac nad stworzeniem atlasu ptaków Trójmiasta. Naszym marzeniem jest też zorganizowanie obozu obrączkowania ptaków poza granicami naszego kraju, najlepiej w miejscu, gdzie tego typu badania nigdy wcześniej nie były prowadzone.