Informacje ogólne | Wydział Biologii

Informacje ogólne

Program niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Biologia zgodny jest ze standardami kształcenia wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2007 r
Przedmioty realizowane w ramach programu studiów przypisane są do następujących grup treści kształcenia:

 • grupa treści podstawowych: matematyka, chemia, fizyka z biofizyką
 • grupa treści kierunkowych: biologia molekularna i biotechnologia
  budowa, funkcja i rozwój organizmów
  różnorodność i ewolucja organizmów
  biologia środowiskowa
 • przedmioty specjalnościowe: proseminarium, pracownia dyplomowa


Program studiów przewiduje także jako zajęcia obligatoryjne takie przedmioty jak: język obcy, przedmioty humanistyczne, BHP i ergonomia, ochrona własności intelektualnej, których wymiar minimalny określony jest w standardach.
Pierwsze 2,5 roku studiów jest wspólne dla wszystkich studentów, uczęszczają oni wówczas na przedmioty podstawowe i kierunkowe.
W trakcie semestru 5 studenci wybierają katedrę w której będą odbywać w ostatnim (6) semestrze pracownię dyplomową i proseminarium.
Katedry na Wydziale Biologii przypisane są do trzech specjalności:

 • Biologia Molekularna (grupy seminaryjne Katedr: Biochemii, Biologii Molekularnej, Genetyki i Mikrobiologii)
   
 • Biologia Eksperymentalna (grupy seminaryjne Katedr: Cytologii i Embriologii Roślin, Fizjologii i Biotechnologii Roślin, Fizjologii Zwierząt i Człowieka oraz Stacji Biologicznej)
   
 • Biologia Środowiskowa (grupy seminaryjne Katedr: Ekologii Roślin, Ekologii i Zoologii Kręgowców, Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii oraz Stacji Badania Wędrówek Ptaków)

Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele zgodnie z planem zajęć ogłaszanym przed rozpoczęciem każdego semestru.
Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS.
W trakcie pracowni dyplomowej student przygotowuje poster lub prezentację lub pracę pisemną, które są podstawą zaliczenia pracowni.
Do ukończenia studiów wymagane jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i uzyskanie 180 pkt ECTS
 • zdanie egzaminu dyplomowego, przeprowadzanego w formie ustnej. 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 marca 2014 roku, 11:37