Informacje ogólne | Wydział Biologii

Informacje ogólne

Niestacjonarne studia II stopnia na kierunku Biologia realizowane są zgodnie ze standardami nauczania obowiązującymi od dnia 1 października 2007 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2007 r).
W ramach kierunku funkcjonuje specjalność eksperymentalna, która daje studentom możliwość wykonywania prac magisterskich w różnych katedrach Wydziału Biologii. Lista seminariów i miejsc na nich dostępnych w danym roku akademickim jest ogłaszana we wrześniu, co pozwala studentom na dokonanie wyboru (w formie pisemnej deklaracji), przed rozpoczęciem zajęć pierwszego semestru.
Program studiów zawiera 3 grupy treści programowych, w ramach których realizowane są poszczególne przedmioty:

  • treści podstawowe: Metodologia nauk przyrodniczych, metody statystyczne w biologii, bioetyka
  • treści kierunkowe: 4 wybrane są spośród 13 możliwych, zawartych w standardach kształcenia
  • przedmioty specjalnościowe: seminaria, pracownie, przedmioty do wyboru.


Przedmioty do wyboru (PDW) wybierane są pod kierunkiem tutora z corocznie ogłaszanego "Katalogu PDW".
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu magistra jest:

  • uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów
  • zgromadzenie w każdym roku akademickim 60 punktów kredytowych ECTS
  • przygotowanie i obrona w trakcie egzaminu dyplomowego pisemnej pracy magisterskiej

Studia II stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, przeprowadzanym w formie ustnej. Ocena na dyplomie uwzględnia średnią ocen w trakcie studiów, ocenę egzaminu końcowego, ocenę pracy magisterskiej i liczona jest zgodnie z zasadami przedstawionymi w "Regulaminie studiów Uniwersytetu Gdańskiego"
Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele, według planu zajęć podawanego przed rozpoczęciem każdego semestru 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 marca 2014 roku, 11:38