Informacje ogólne | Wydział Biologii

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Program stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Biologia medyczna zgodny jest z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 146 poz.1365) Studia  trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.
Biologia medyczna to kierunek studiów, który sytuuje się na pograniczu dwóch obszarów kształcenia:
1. nauk przyrodniczych
2. nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.


   Profil kształcenia na kierunku Biologia medyczna to profil ogólno akademicki, co oznacza że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych. Studia I stopnia na kierunku Biologia medyczna zakładają uzyskanie 180 punktów ECTS. Punktacja obejmuje uczestnictwo w zajęciach, zaliczenia i egzaminy, praktyki zawodowe, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym pracę dyplomową).
   Absolwent kierunku biologia medyczna będzie posiadał ogólną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych  w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym. będzie  potrafił stosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu badania funkcji ośrodkowego układu nerwowego, rozumiał molekularne i biochemiczne  podstawy działania metod stosowanych  w diagnostyce chorób, umiał je zastosować i twórczo modyfikować. Będzie znał podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, jego ochroną i promocją. Absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Pierwszy rok studiów jest  wspólny dla wszystkich studentów. Pod koniec semestru drugiego, studenci wybierają jedną z dwóch oferowanych specjalności:

   Neurobiologię (pogłębione wiedza i umiejętności  w zakresie biologicznych metod eksperymentalnych  stosowanych badaniu funkcji ośrodkowego układu nerwowego)

   Diagnostykę biochemiczno-molekularną (pogłębiona wiedza i umiejętności w zakresie  molekularnych i biochemicznych  podstaw działania metod stosowanych  w diagnostyce chorób)


Pod koniec semestru czwartego student dokonuje wyboru seminarium dyplomowego/pracowni dyplomowej, które odbywać będzie w semestrze szóstym.                      

W ramach pracowni student przygotowuje projekt dyplomowy w formie pracy dyplomowej, który jest podstawą zaliczenia pracowni i warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Tematyka opracowana na potrzeby projektu dyplomowego stanowi jeden  
z elementów egzaminu dyplomowego.
W semestrze szóstym student zobowiązany jest również do zaliczenia 90 godzin zajęć (6 pkt ECTS)  z puli "przedmiotów do wyboru" (PDW), wybieranych pod kierunkiem tutora z corocznie ogłaszanego "Katalogu PDW".
Do ukończenia studiów wymagane jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów (również wybranych samodzielnie z grupy "Przedmiotów do wyboru") i uzyskanie, co najmniej 180 pkt ECTS
  • odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 3 tygodni
  • przygotowanie projektu dyplomowego w formie pracy dyplomowej
  • zdanie egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w formie i ustnej.

Ocena na dyplomie ukończenia studiów uwzględnia średnią wszystkich ocen z całego okresu studiów i ocenę z egzaminu dyplomowego i liczona jest zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie studiów UG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 września 2017 roku, 14:05