Informacje ogólne | Wydział Biologii

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Program stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody zgodny jest z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. Nr 146 poz.1365) i wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. Studia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra,  co  jest równoznaczne z osiągnięciem wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku.  Profil kształcenia na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody  to profil praktyczny, co oznacza, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta  pogłębionych umiejętności praktycznych w tych dyscyplinach  nauk biologicznych , które  związane są z przygotowaniem do pracy w roli eksperta przyrodniczego. Do programu kształcenia wprowadzono moduły praktyczne, które będą realizowane i współtworzone           z interesariuszami zewnętrznymi, rozbudowano również w porozumieniu z pracodawcami praktyki zawodowe służące pogłębianiu wiedzy teoretycznej i nabywaniu konkretnych umiejętności. Założono również możliwość realizacji prac magisterskich o tematyce odpowiadającej konkretnym potrzebom zainteresowanych pracodawców i przez nich finansowanych lub współfinansowanych

Absolwent kierunku powinien  być przygotowany do  przeprowadzania inwentaryzację zasobów przyrodniczych, zarządzania obszarami chronionymi i monitorowania ich stanu, wykonywania ocen i ekspertyz środowiskowych, przygotowania waloryzacje przyrodniczych i planów ochrony.

 

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

 

               Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody zakładają uzyskanie 120 punktów ECTS, obejmujących zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi, praktyki zawodowe, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym pracę dyplomową). Rozkład punktów uzyskanych przez studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody przedstawia się następująco:

 

- obowiązkowe przedmioty kierunkowe - 84 pkt ECTS

- praktyki zawodowe - 9 pkt ECTS

- przedmioty ogólnouczelniane (wych.  fizyczne, język obcy, wykład ogólnouczelniany) - 5 pkt ECTS

- przedmioty humanistyczne/społeczne - 9 pkt ECTS

- przedmioty fakultatywne - 13 pkt ECTS

              Przedmioty fakultatywne realizowane są w semestrze zimowym (9 ECTS) i letnim (4 ECTS). Katalog  przedmiotów fakultatywnych będzie uwzględniał możliwość wyrównania wiedzy podstawowej przez studentów pochodzących z różnych kierunków studiów i będzie obejmował m.in. przedmioty prowadzone na Wydziale Biologii, jak  i Wydziale Oceanografii i Geografii. Kandydaci,  po zakwalifikowaniu się na studia w procesie rekrutacyjnym, będą składać deklaracje wyboru przedmiotów fakultatywnych,  korzystając ze wsparcia merytorycznego  członków komisji rekrutacyjnej.

              Praktyki zawodowe , które mają trwać trzy miesiące, będą odbywać się  częściowo w trakcie semestru drugiego i trzeciego, a częściowo w okresie wakacyjnym - na przełomie pierwszego i drugiego roku studiów. Wykaz dostępnych miejsc odbywania praktyk zawodowych zostanie podany studentom w trakcie pierwszego roku semestru studiów. Możliwe będzie również odbywanie praktyk zawodowych w miejscach wskazanych przez samych studentów po  ich merytorycznym zaopiniowaniu przez kierownika  praktyk na Wydziale Biologii i dziekana Wydziału.

             Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego magistra jest:

  • osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody
  • odbycie 3 miesięcznej praktyki zawodowej
  • zdobycie w każdym roku akademickim 60 punktów kredytowych ECTS (w sumie 120)
  • przygotowanie pisemnej pracy magisterskiej i jej obrona w trakcie egzaminu dyplomowego
  • zdanie egzaminu dyplomowego

             Studia II stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, przeprowadzanym w formie ustnej. Ocena na dyplomie uwzględnia średnią ocen w trakcie studiów, ocenę egzaminu końcowego, ocenę pracy magisterskiej i liczona jest zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie studiów Uniwersytetu Gdańskiego (http://biology.ug.edu.pl/studenci/informacje_ogolne/regulamin_studiow_na_ug)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 maja 2015 roku, 10:23