Zasady dyplomowania na studiach I-go stopnia | Wydział Biologii

Zasady dyplomowania na studiach I-go stopnia na Wydziale Biologii

ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA WYDZIALE BIOLOGII

(uchwała Rady Wydziału Biologii z dnia 06.02.2015r)

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Do ukończenia studiów I-go stopnia (licencjackich), co równoznaczne jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, wymagane jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów
 • uzyskanie łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niż 180
 • zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2
 • odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej (od roku akademickiego 2009/2010)
 • przygotowanie, złożenie i uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej
 • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego

II. ZALICZENIE SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

Zajęcia prowadzone w formie dyskusji dotyczącej problematyki naukowej realizowanej w katedrze i metod badawczych stosowanych we współczesnej biologii. Poruszane zagadnienia związane są także z problematyką wykonywanej pracy dyplomowej.
 
Warunkiem zaliczenia i uzyskania oceny pozytywnej jest aktywny udział w zajęciach.
 
Ocena końcowa uwzględnia:
 • ocenę prezentacji założeń pracy dyplomowej studenta
 • oceny cząstkowe oceniające aktywność studenta na zajęciach (udział w dyskusji i przygotowane wystąpienia)
Ocena ustalana jest wg wskaźnika procentowego („Regulamin Studiów UG”).
 

III. ZALICZENIE PRACOWNI DYPLOMOWEJ

 1. W  ramach pracowni dyplomowej student wykonuje pracę dyplomową w formie posteru, przygotowaną w oparciu  o wyniki samodzielnej lub wspólnej pracy badawczej lub na podstawie gotowych materiałów udostępnionych przez opiekuna pracy dyplomowej.
 2. W celu zaliczenia pracowni student powinien: 
 • uzyskać pozytywną ocenę pracy w czasie semestru
 • przygotować i zaprezentować elektroniczną wersję posteru 
 1. Prezentacja posterów ma miejsce w czasie sesji posterowej  wspólnej dla grupy seminaryjnej.
 2. Ocena z pracowni ustalana jest wg wskaźnika procentowego („Regulamin Studiów UG”).
 

IV. PRACA DYPLOMOWA

 1. Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Biologii  przyjmuje formę posteru  o wymiarach 70x100 cm , wykonanego w elektronicznej wersji graficznej . Poster powinien być przygotowany  zgodnie z zasadami przyjętymi dla tego typu publikacji naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych. Oprócz graficznego projektu posteru student przygotowuje jego drukowaną, poszerzoną  wersję opisową
 2. Formę i zawartość posteru ustala nauczyciel akademicki – opiekun pracy dyplomowej studenta. Funkcję opiekuna pracy licencjackiej sprawować mogą osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Promotorów studentów przygotowujących prace dyplomowe zatwierdza dziekan.
 3. Dopuszcza się dwuosobowe autorstwo pracy licencjackiej, o ile można wyraźnie określić zakres udziału w jego przygotowaniu każdego z współautorów.
 4. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor pracy oraz recenzent. Recenzent, podobnie jak promotor musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ocena ustalana jest wg wskaźnika procentowego („Regulamin Studiów UG”).
 5. Wersja opisowa posteru zgodna jest z wymogami przyjętymi dla prac dyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim (zarządzenie Rektora UG nr 26/R/13) i  powinna zawierać: przedstronę z logo UG (wzór 1), następnie stronę tytułową (wzór 1c). Ani na okładce ani na stronie tytułowej pracy dyplomowej nie powinno być umieszczane logo Uniwersytetu Gdańskiego. Tekst pracy powinien być napisany czcionką 12 z odstępami między wierszami 1,5. Praca dyplomowa musi zawierać oświadczenie (wzór 2), które ma się znajdować za stroną tytułową, a przed spisem treści. Wersja opisowa powinna liczyć od 3 do 15 stron tekstu drukowanego.
 6. Student przygotowuje również streszczenie (abstract) pracy w języku angielskim (1/2 strony formatu A4). 
Prace dyplomowe sprawdzane są programem antyplagiatowym i przekazywane do ogólnopolskiego repozytorium prac  dyplomowych
 

V. EGZAMIN DYPLOMOWY

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest;
 • wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem studiów i programem kształcenia, w tym uzyskanie wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS;
 • przygotowanie  i złożenie w dziekanacie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej
 • złożenie w dziekanacie na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu następujących dokumentów:  
 1. 3 egzemplarzy drukowanej wersji opisowej posteru. Egzemplarz przeznaczony  do archiwum powinien być w przeźroczystej okładce, a kartki powinny być   dwustronnie zadrukowane i spięte grzbietem (nie bindowane). Pozostałe dwa egzemplarze mogą być przygotowane według uznania kierującego pracą, 
 2. streszczenia (abstract) pracy w języku angielskim (1/2 strony formatu A4)
 3.  płyty CD lub DVD, która zgodnie z zarządzeniem Rektora UG nr 26/R/13 powinna zawierać: 
 • wersję opisową posteru  w formacie WORD (nr albumu.DOC lub DOCX) lub w formacie OPENOFFICE (nr albumu.ODT) 
 • wersję opisową posteru  w formacie PDF (opis sposobu zapisywania prac w formacie PDF dostępny na stronie:  https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/studiowanie_na_ug/prace_...
 • wersję graficzną posteru (plik w formacie PDF) 
 • plik opisu pracy w formacie XML, wygenerowany po zalogowaniu do Portalu Studenta (ps.ug.edu.pl) z zakładki Opis pracy dyplomowej (nr albumu.XML)
 1. indeksu z kompletem wpisów
 2. oświadczenia o wyrażenie zgody na sprawdzanie pracy programem antyplagiatowym (wzór 4)
 1. Opiekun pracy dyplomowej jest obowiązany sprawdzić zgodność wersji   drukowanej i elektronicznej, co potwierdza złożeniem podpisu na kopercie zawierającej płytę CD lub DVD oraz na płycie. Brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej w Dziekanacie i odesłanie jej do Opiekuna pracy. Koperta zawierająca płytę oraz sama płyta z wersją elektroniczną pracy dyplomowej musi być opisana imieniem i nazwiskiem studenta oraz numerem albumu.
 2. Każda Katedra prowadząca prace dyplomowe i seminaria dla studentów III roku studiów na kierunku Biologia i Przyroda przygotowuje zestaw 15 zagadnień, tematycznie związanych z problematyką badawczą katedry. Zestaw ten jest jawny i komunikowany studentom nie później niż do dnia 15 kwietnia danego roku akademickiego. 
 3. Na egzaminie dyplomowym student udziela odpowiedzi na: 
 1. 2 pytania z zakresu tematycznego ustalonego w Katedrze
 2. 1 pytanie dotyczące tematyki prezentowanego  posteru                                                                    
 1. Podstawa oceny egzaminu jest stopień przygotowania do odpowiedzi na poszczególne pytania. Oceny ustalane są wg wskaźnika procentowego („Regulamin Studiów UG”). Ocena z egzaminu jest średnią ocen uzyskanych  za poszczególne pytania.
 

VI. OCENA KOŃCOWA NA DYPLOMIE

(§ 32 Regulaminu Studiów UG)

Podstawą obliczania końcowego wyników studiów są:
 
 1. średnia ocen przewidzianych planem studiów i programem kształcenia, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów; 
 2. ocena pracy dyplomowej;
 3. ocena z egzaminu dyplomowego albo średnia arytmetyczna ocen w przypadku składania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach.
Ostateczny wynik stanowi suma: 1/2 oceny wymienionej w pkt a oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt b i c. Ostateczny wynik oraz jego składniki są ustalane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 
końcowy wynik ocena na dyplomie
4,51 - 5,00 bardzo dobry
4,21 - 4,50 dobry plus
3,71 - 4,20 dobry
3,21 - 3,70 dostateczny plus
do 3,20 dostateczny

 

 W przypadkach uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej albo nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, dziekan wyznacza powtórny ostateczny termin egzaminu.  Egzamin dyplomowy może zostać powtórnie przeprowadzony nie wcześniej niż przed upływem 14 dni i nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pierwszego egzaminu.  
 

ODBIÓR DYPLOMU

 
Odbioru dyplomu studenci mogą dokonać po wypełnieniu następujących formalności:
 • dostarczeniu 4 zdjęć  o wymiarach 45 x 65 mm (w przypadku składania podania o dyplom w języku obcym należy złożyć 5 fotografii)
 • złożeniu rozliczonych kart obiegowych
 • zdaniu elektronicznej legitymacji studenckiej (osoby, które utraciły legitymację muszą złożyć w Dziekanacie dowód jej unieważnienia (ogłoszenie prasowe)
 • złożeniu kserokopii dowodu opłaty za dyplom (60,-)
Opłata za dyplom wynosi 60 zł; można ją uiścić w dwojaki sposób:
Dyplom należy odebrać osobiście za okazaniem dowodu osobistego.
 
Osoba trzecia może odebrać dyplom tylko i wyłącznie za okazaniem pisemnego upoważnienia właściciela dyplomu, potwierdzonego przez Dziekanat lub Notariusza.
 

ODPIS DYPLOMU W JĘZYKU OBCYM

 
Student może otrzymać odpis dyplomu i suplementu w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz rosyjskim. Jeden odpis kosztuje 40 zł. Opłatę należy uiścić tak jak opłatę za dyplom. Wystawienie odpisu wiąże się z koniecznością dostarczenia dodatkowego zdjęcia i złożenia w Dziekanacie podpisanego wniosku (wzór 3) o wystawienie odpisu dyplomu w języku obcym, najpóźniej 30 dni od daty egzaminu.
 
ZałącznikWielkość
PDF icon wzór 151.2 KB
Microsoft Office document icon wzór 1c269.5 KB
PDF icon wzór 257.3 KB
Microsoft Office document icon wzór 327 KB
Microsoft Office document icon wzór 422.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 marca 2017 roku, 12:58