Zasady dyplomowania na studiach I-go stopnia | Wydział Biologii

Zasady dyplomowania na studiach I-go stopnia na Wydziale Biologii

ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA WYDZIALE BIOLOGII

(uchwała Rady Wydziału Biologii z dnia 17.02.2017r)

 
PRACA LICENCJACKA
 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Do ukończenia studiów I-go stopnia (licencjackich), co równoznaczne jest z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, wymagane jest:

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów
 • uzyskanie łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niż 180
 • zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2
 • odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej (od roku akademickiego 2009/2010)
 • przygotowanie, złożenie i uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej
 • złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego

 

II. ZALICZENIE SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

Zajęcia prowadzone w formie dyskusji dotyczącej problematyki naukowej realizowanej w Katedrze i metod badawczych stosowanych we współczesnej biologii. Poruszane zagadnienia związane są także z problematyką wykonywanej pracy dyplomowej.
 
Warunkiem zaliczenia i uzyskania oceny pozytywnej jest aktywny udział w zajęciach.
 
Ocena końcowa uwzględnia:
 • ocenę prezentacji założeń pracy dyplomowej studenta
 • oceny cząstkowe oceniające aktywność studenta na zajęciach (udział w dyskusji i przygotowane wystąpienia)
Ocena ustalana jest wg wskaźnika procentowego („Regulamin Studiów UG”).
 

III. ZALICZENIE PRACOWNI DYPLOMOWEJ

 1. W  ramach pracowni dyplomowej student wykonuje pracę dyplomową przygotowaną w oparciu o wyniki samodzielnej lub wspólnej pracy badawczej lub na podstawie materiałów udostępnionych przez Promotora studenta.
 2. W celu zaliczenia pracowni student powinien: 
 • uzyskać pozytywną ocenę pracy w czasie semestru
 • przygotować i dostarczyć Promotorowi pracę dyplomową ze streszczeniem w języku angielskim. 
 1. Ocena z pracowni ustalana jest wg wskaźnika procentowego („Regulamin Studiów UG”).
 

IV. PRACA DYPLOMOWA

 1. Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Biologii powinna być zgodna z wymogami przyjętymi dla prac dyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim (zarządzenie Rektora UG nr 26/R/13) i powinna zawierać: przedstronę z logo UG (wzór 1), następnie stronę tytułową (wzór 1c). Ani na okładce ani na stronie tytułowej pracy dyplomowej nie powinno być umieszczane logo Uniwersytetu Gdańskiego. Praca dyplomowa musi zawierać oświadczenia (wzór 2), które powinny znajdować się za stroną tytułową, a przed spisem treści. Tekst pracy powinien być napisany czcionką 12 z odstępami między wierszami 1,5. Praca powinna zawierać streszczenie w języku angielskim (1/2 strony formatu A4).
 2. Formę i zawartość pracy ustala nauczyciel akademicki – Promotor studenta przygotowującego pracę dyplomową. Funkcję Promotora sprawować mogą osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Promotorów studentów przygotowujących prace dyplomowe zatwierdza Dziekan.
 3. Dopuszcza się dwuosobowe autorstwo pracy licencjackiej, o ile można wyraźnie określić zakres udziału w jego przygotowaniu każdego z współautorów.
 4. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor pracy oraz recenzent. Recenzent, podobnie jak promotor musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ocena ustalana jest wg wskaźnika procentowego („Regulamin Studiów UG”).
Prace dyplomowe sprawdzane są programem antyplagiatowym i przekazywane do ogólnopolskiego repozytorium prac  dyplomowych
 

Termin składania

Praca dyplomowa powinna być złożona w Dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia i nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (nawet 2 tygodnie może zająć oczekiwanie na raport z wynikiem sprawdzenia pracy programem antyplagiatowym).

Składane dokumenty

a.         3 egzemplarze pracy dyplomowej w wersji wydrukowanej ze streszczeniem w języku angielskim. Egzemplarz przeznaczony do archiwum powinien być w przezroczystej okładce, a kartki powinny być dwustronnie zadrukowane i spięte grzbietem (nie bindowane). Pozostałe dwa egzemplarze mogą być przygotowane według uznania kierującego pracą,

b.         1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD, która zgodnie
z zarządzeniem Rektora UG nr 26/R/13 powinna zawierać:

•  pracę dyplomową w formacie WORD (nr albumu.DOC lub DOCX) lub w formacie OPENOFFICE (nr albumu.ODT),

•  pracę dyplomową w formacie PDF (opis sposobu zapisywania prac w formacie PDF dostępny na stronie:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/studiowanie_na_ug/prace_dyplomowe/konwersja_dokumentow_z_uzyciem_pdf_creator,

•  plik opisu pracy w formacie XML, wygenerowany po zalogowaniu do Portalu Studenta (ps.ug.edu.pl) z zakładki Opis pracy dyplomowej (nr albumu.XML)

Promotor studenta przygotowującego pracę dyplomową jest obowiązany sprawdzić zgodność wersji drukowanej i elektronicznej, co potwierdza złożeniem podpisu na kopercie zawierającej płytę CD lub DVD oraz na płycie. Brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej w Dziekanacie i odesłanie jej do Promotora. Koperta zawierająca płytę oraz sama płyta z wersją elektroniczną pracy dyplomowej musi być opisana imieniem i nazwiskiem studenta oraz numerem albumu,

c.         indeks lub karta okresowych osiągnięć z kompletem wpisów,

d.         oświadczenie o wyrażenie zgody na sprawdzanie pracy programem antyplagiatowym (wzór 4).

 

V. EGZAMIN DYPLOMOWY

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się w obecności komisji. W jej skład wchodzą: Przewodniczący, Promotor i Recenzent.
 2. Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest;
 • wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem studiów i programem kształcenia, w tym uzyskanie wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS;
 • przygotowanie i złożenie w Dziekanacie oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej
 1. Każda Katedra prowadząca prace dyplomowe i seminaria dla studentów III roku studiów na kierunku Biologia i Biologia medyczna przygotowuje zestaw 15 zagadnień, tematycznie związanych z problematyką badawczą Katedry. Zestaw ten jest jawny i komunikowany studentom nie później niż do dnia 15 kwietnia danego roku akademickiego. 
 2. Na egzaminie dyplomowym student udziela odpowiedzi na: 
 1. 2 pytania z zakresu tematycznego ustalonego w Katedrze (Promotor)
 2. 1 pytanie dotyczące tematyki pracy dyplomowej (Recenzent) 
 1. Podstawa oceny egzaminu jest stopień przygotowania do odpowiedzi na poszczególne pytania. Oceny ustalane są wg wskaźnika procentowego („Regulamin Studiów UG”). Ocena z egzaminu jest średnią ocen uzyskanych  za poszczególne pytania.
 

VI. OCENA KOŃCOWA NA DYPLOMIE

Podstawą obliczania końcowego wyników studiów są:
 
 1. średnia ocen przewidzianych planem studiów i programem kształcenia, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów; 
 2. ocena pracy dyplomowej;
 3. ocena z egzaminu dyplomowego albo średnia arytmetyczna ocen w przypadku składania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach.
Ostateczny wynik stanowi suma: 1/2 oceny wymienionej w pkt a oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt b i c. Ostateczny wynik oraz jego składniki są ustalane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 
końcowy wynik ocena na dyplomie
4,51 - 5,00 bardzo dobry
4,21 - 4,50 dobry plus
3,71 - 4,20 dobry
3,21 - 3,70 dostateczny plus
do 3,20 dostateczny

 

 W przypadkach uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej albo nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, Dziekan wyznacza powtórny ostateczny termin egzaminu.  Egzamin dyplomowy może zostać powtórnie przeprowadzony nie wcześniej niż przed upływem 14 dni i nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pierwszego egzaminu.  
 

ODBIÓR DYPLOMU

 
Odbioru dyplomu studenci mogą dokonać po wypełnieniu następujących formalności:
 • dostarczeniu 4 zdjęć  o wymiarach 45 x 65 mm
 • złożeniu rozliczonych kart obiegowych
 • zdaniu elektronicznej legitymacji studenckiej (osoby, które utraciły legitymację muszą złożyć w Dziekanacie dowód jej unieważnienia (ogłoszenie prasowe)
 • złożeniu kserokopii dowodu opłaty za dyplom
Opłata za dyplom wynosi 60 zł; można ją uiścić w dwojaki sposób:
Dyplom należy odebrać osobiście za okazaniem dowodu osobistego.
 
Osoba trzecia może odebrać dyplom tylko i wyłącznie za okazaniem pisemnego upoważnienia właściciela dyplomu, potwierdzonego przez Dziekanat lub Notariusza.
 

ODPIS DYPLOMU W JĘZYKU OBCYM

 
Student może otrzymać odpis dyplomu i suplementu w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz rosyjskim. Jeden odpis kosztuje 40 zł. Opłatę należy uiścić tak jak opłatę za dyplom. Wystawienie odpisu wiąże się z koniecznością dostarczenia dodatkowego zdjęcia i złożenia w Dziekanacie podpisanego wniosku (wzór 3) o wystawienie odpisu dyplomu w języku obcym, najpóźniej 30 dni od daty egzaminu.

 

PODSTAWA PRAWNA

Regulamin studiów Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała Senatu UG z dn. 26.03.2015 r.).

 
ZałącznikWielkość
PDF icon wzór 151.2 KB
Microsoft Office document icon wzór 1c269.5 KB
PDF icon wzór 257.3 KB
Microsoft Office document icon wzór 327 KB
Microsoft Office document icon wzór 422.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 września 2017 roku, 9:22