Zasady dyplomowania na studiach II-go stopnia | Wydział Biologii

Zasady dyplomowania na studiach II-go stopnia na Wydziale Biologii

PRACA MAGISTERSKA

Praca dyplomowa:

Tematyka pracy magisterskiej powinna być zgodna z profilem specjalności realizowanej przez studenta. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Promotor studenta przygotowującego pracę dyplomową. Jej temat powinien być ustalony i podany do wiadomości Studenta do końca drugiego semestru studiów. Ostateczny temat pracy magisterskiej jest zatwierdzany przez Radę Wydziału Biologii przed sesją egzaminacyjną poprzedzającą terminy egzaminów dyplomowych

Pracę powinny rozpoczynać: strona z logo UG (wzór 1), następnie strona tytułowa (wzór 1b). Ani na okładce ani na stronie tytułowej pracy dyplomowej nie powinno być umieszczane logo Uniwersytetu Gdańskiego. Praca dyplomowa musi zawierać oświadczenia (wzór 2), które powinny znajdować się za stroną tytułową, a przed spisem treści. Tekst pracy powinien być napisany czcionką 12 z odstępami między wierszami 1,5.

 

Terminy składania:

Praca magisterska powinna być złożona w Dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia i nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (nawet 2 tygodnie może zająć oczekiwanie na raport z wynikiem sprawdzenia pracy programem antyplagiatowym).

 

Składane dokumenty:

 • 3 egzemplarze pracy w wersji drukowanej. Egzemplarz przeznaczony do archiwum powinien być w przeźroczystej okładce, a kartki powinny być dwustronnie zadrukowane i spięte grzbietem (nie bindowane). Pozostałe dwa egzemplarze mogą być przygotowane według uznania kierującego pracą,
 • 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG nr 26/R/13 na płycie CD lub DVD powinna znajdować się: Promotor studenta przygotowującego pracę dyplomową jest obowiązany sprawdzić zgodność wersji drukowanej i elektronicznej, co potwierdza złożeniem podpisu na kopercie zawierającej płytę CD lub DVD oraz na płycie. Brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej w Dziekanacie i odesłanie jej do Promotora. Koperta zawierająca płytę oraz sama płyta z wersją elektroniczną pracy dyplomowej musi być opisana imieniem i nazwiskiem Studenta oraz numerem albumu.
 • Indeks lub karta okresowych osiągnięć z kompletem wpisów,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku składania podania o dyplom w języku angielskim należy złożyć 5 fotografii)
 • oświadczenie o wyrażenie zgody na sprawdzanie pracy programem antyplagiatowym (wzór 4).

 

UWAGI

 • Dziekan  na wniosek Promotora lub Studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w razie:
  • długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
  • zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności,
 • Termin przyjmowania podań w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych w Dziekanacie. Podanie winno być zaopiniowane przez Promotora studenta przygotowującego pracę dyplomową.
 • W przypadku niezłożenia pracy magisterskiej do ostatniego dnia podstawowej sesji egzaminacyjnej lub terminu wyznaczonego przez Dziekana, Student zostaje skreślony z listy studentów.
 • Podania o dyplom w języku angielskim należy składać najpóźniej 30 dni od daty egzaminu dyplomowego
 • W podaniu o dyplom w języku angielskim należy umieścić przetłumaczony temat pracy (wzór 3). 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzaminy dyplomowe mają formę ustną i odbywają się w obecności komisji powoływanych przez Dziekana WB dla danej specjalności lub Katedry. W jej skład wchodzą: Przewodniczący, Promotor i Recenzent. Recenzentem pracy dyplomowej wskazywanym przez Promotora studenta przygotowującego pracę dyplomową powinien być nauczyciel akademicki spełniający warunki określone Regulaminem Studiów UG (paragraf 30, ust. 2), posiadający dorobek naukowy w dyscyplinie, której dotyczy praca i w miarę możliwości pochodzący z innej niż Promotor jednostki wydziałowej.

Zakres tematyczny pytań stawianych kandydatom do tytułu zawodowego magistra podczas  egzaminu magisterskiego obejmuje:

·         zagadnienie w ramach zrealizowanej pracy magisterskiej (Recenzent),

·         zagadnienie w ramach specjalności, w jakiej została zrealizowana praca (Promotor),

·         zagadnienie z wiedzy ogólnej w zakresie ukończonego II stopnia studiów (Promotor).

 

Pytania powinny dotyczyć różnych zagadnień i możliwie szeroko weryfikować nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje egzaminowanych kandydatów.

 

OCENA KOŃCOWA NA DYPLOMIE

 

Podstawą obliczania końcowego wyników studiów są:

 

 1. średnia ocen przewidzianych planem studiów i programem kształcenia, uzyskanych w ramach zaliczonych semestrów, 
 2. ocena pracy dyplomowej,
 3. ocena z egzaminu dyplomowego albo średnia arytmetyczna ocen w przypadku składania egzaminu dyplomowego w dwóch terminach.

Ostateczny wynik stanowi suma: 1/2 oceny wymienionej w pkt a oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt b i c. Ostateczny wynik oraz jego składniki są ustalane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

końcowy wynik

ocena na dyplomie

4,51 - 5,00

bardzo dobry

4,21 - 4,50

dobry plus

3,71 - 4,20

dobry

3,21 - 3,70

dostateczny plus

do 3,20

dostateczny

 

 

W przypadkach uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej albo nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie, Dziekan wyznacza powtórny ostateczny termin egzaminu. Egzamin dyplomowy może zostać powtórnie przeprowadzony nie wcześniej niż przed upływem 14 dni i nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pierwszego egzaminu.

 

ODBIÓR DYPLOMU

 

Odbioru dyplomu studenci mogą dokonać po wypełnieniu następujących formalności:

 • dostarczeniu 4 zdjęć o wymiarach 45 x 65 mm,
 • złożeniu rozliczonych kart obiegowych,
 • zdaniu elektronicznej legitymacji studenckiej (osoby, które utraciły legitymację muszą złożyć w Dziekanacie dowód jej unieważnienia (ogłoszenie prasowe),
 • złożeniu kserokopii dowodu opłaty za dyplom.

Opłata za dyplom wynosi 60 zł; można ją uiścić w dwojaki sposób:

Dyplom należy odebrać osobiście za okazaniem dowodu osobistego.

 

Osoba trzecia może odebrać dyplom tylko i wyłącznie za okazaniem pisemnego upoważnienia właściciela dyplomu, potwierdzonego przez Dziekanat lub Notariusza.

 

 

ODPIS DYPLOMU W JĘZYKU OBCYM

 

Student może otrzymać odpis dyplomu i suplementu w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz rosyjskim. Jeden odpis kosztuje 40 zł. Opłatę należy uiścić tak jak opłatę za dyplom. Wystawienie odpisu wiąże się z koniecznością dostarczenia dodatkowego zdjęcia i złożenia w Dziekanacie podpisanego wniosku (wzór 3) o wystawienie odpisu dyplomu w języku obcym, najpóźniej 30 dni od daty egzaminu.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Regulamin studiów Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała  Senatu UG z dn. 26.03.2015 r.).

Uchwała Rady Wydziału Biologii z dn. 20.05.2016 r. w sprawie zasad  dyplomowania na II stopniu studiów  na Wydziale Biologii UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 września 2017 roku, 9:37