Zasady dyplomowania na studiach II-go stopnia | Wydział Biologii

Zasady dyplomowania na studiach II-go stopnia na Wydziale Biologii

PRACA MAGISTERSKA

Praca dyplomowa:

Tematyka pracy magisterskiej powinna być zgodna z  profilem specjalności realizowanej przez studenta. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi promotor pracy dyplomowej. Jej temat powinien być ustalony i podany do wiadomości Studenta do końca drugiego semestru studiów.  Ostateczny temat pracy magisterskiej jest zatwierdzany przez Radę Wydziału Biologii przed sesją egzaminacyjną poprzedzającą terminy egzaminów dyplomowych

Pracę powinny rozpoczynać: strona z logo UG (wzór 1), następnie strona tytułowa (wzór 1b). Ani na okładce ani na stronie tytułowej pracy dyplomowej nie powinno być umieszczane logo Uniwersytetu Gdańskiego. Tekst pracy powinien być napisany czcionką 12 z odstępami między wierszami 1,5. Praca dyplomowa musi zawierać oświadczenie (wzór 2), które ma się znajdować za stroną tytułową, a przed spisem treści.

 

Terminy składania:

Praca magisterska powinna być złożona w Dziekanacie do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia i nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (nawet 2 tygodnie może zająć oczekiwanie na raport z wynikiem sprawdzenia pracy programem antyplagiatowym).

 

Składane dokumenty:

 • 3 egzemplarze pracy w wersji drukowanej. Egzemplarz przeznaczony do archiwum powinien być w przeźroczystej okładce, a kartki powinny być dwustronnie zadrukowane i spięte grzbietem (nie bindowane). Pozostałe dwa egzemplarze mogą być przygotowane według uznania kierującego pracą,
 • 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG nr 26/R/13 na płycie CD lub DVD powinna znajdować się: Opiekun pracy dyplomowej jest obowiązany sprawdzić zgodność wersji drukowanej i elektronicznej, co potwierdza złożeniem podpisu na kopercie zawierającej płytę CD lub DVD oraz na płycie. Brak podpisu spowoduje nieprzyjęcie pracy dyplomowej w Dziekanacie i odesłanie jej do Opiekuna pracy. Koperta zawierająca płytę oraz sama płyta z wersją elektroniczną pracy dyplomowej musi być opisana imieniem i nazwiskiem studenta oraz numerem albumu.
 • indeks,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku składania podania o dyplom w języku angielskim należy złożyć 5 fotografii)

 

UWAGI

 • Dziekan  na wniosek Promotora lub Studenta, może przedłużyć do 3 miesięcy termin złożenia pracy dyplomowej w razie:
  • długotrwałej choroby Studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
  • zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności, jednak nie więcej niż o trzy miesiące
 • Termin przyjmowania podań w w/w sprawie upływa ostatniego dnia składania prac dyplomowych w Dziekanacie. Podanie winno być zaopiniowane przez Opiekuna pracy dyplomowej.
 • W przypadku niezłożenia pracy magisterskiej do ostatniego dnia podstawowej sesji egzaminacyjnej lub terminu wyznaczonego przez Dziekana, Student zostaje skreślony z listy studentów.
 • Podania o dyplom w języku angielskim należy składać najpóźniej 30 dni od daty egzaminu dyplomowego
 • W podaniu o dyplom w języku angielskim należy umieścić przetłumaczony temat pracy (wzór 3). 

 

EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzaminy dyplomowe mają formę ustną i odbywają się w obecności komisji powoływanych przez Dziekana WB dla danej specjalności lub katedry. W jej skład  wchodzą:  przewodniczący,  promotor i recenzent. Recenzentem pracy dyplomowej wskazywanym  przez promotora powinien być nauczyciel akademicki spełniający warunki określone Regulaminem Studiów  UG (paragraf 30, ust. 2), posiadający dorobek naukowy w dyscyplinie, której dotyczy praca i w miarę możliwości pochodzący z innej niż promotor jednostki wydziałowej.

 

Zakres tematyczny pytań stawianych kandydatom do tytułu zawodowego magistra podczas  egzaminu magisterskiego obejmuje:

·         zagadnienia w ramach zrealizowanej pracy magisterskiej (Recenzent),

·         zagadnienia w ramach specjalności, w jakiej została zrealizowana praca (Promotor),

·         zagadnienia z wiedzy ogólnej w zakresie ukończonego II stopnia studiów (Promotor).

 

Pytania, o których mowa w ust. 4, powinny dotyczyć różnych zagadnień i możliwie szeroko weryfikować nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje egzaminowanych kandydatów

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 14.09.2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Regulamin studiów Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała  Senatu UG z dn. 26.03.2015 r.).

Uchwała Rady Wydziału Biologii z dn. 20.05.2016 r. w sprawie zasad  dyplomowania na II stopniu studiów  na Wydziale Biologii UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 lipca 2016 roku, 14:23