Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów | Wydział Biologii