Archiwum tematów prac magisterskich | Wydział Biologii

Archiwum tematów prac magisterskich

LISTA TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH

ROK 2014

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Temat pracy magisterskiej

Opiekun

1.

Kleina Marcin

Oczyszczanie białka regulatorowego C.Csp231I z komórek Escherichia coli.

Dr Iwona Mruk

2.

Chmielewska Ludwika

Charakterystyka środowiskowego szczepu Aeromonas veronii.*

Dr Beata Furmanek-Blaszk

3.

Fischer Agata

Analiza rejonu genu metylotransferazy DNA mboIIM2 odpowiedzialnego za przesunięcie ramki odczytu translacji.

prof. UG, dr hab. Marian Sęktas

4.

Gaffke Lidia

Zastosowanie białek biorących udział w procesie rekombinacji homologicznej Pyrococcus woesei do optymalizacji układów simlex i multiplex PCR.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski (mgr  inż. Aleksa ndra Stefańska)

5.

Hinc Monika

Optymalizacja metody frakcjonowania komórki bakteryjnej w ramach badania efektywności restrykcji w peryplazmie.

prof. UG, dr hab. Marian Sęktas

6.

Konkel Monika

Charakterystyka endonukleazy restrykcyjnej PsaI wyizolowanej z bakterii ściekowej Pseudomonas anguilliseptica.

Dr Beata Furmanek-Blaszk

7.

Morzywołek Agnieszka

Charakterystyka termostabilnej endolizyny bakteriofaga Tt2631 Thermus scotoductus MAT2631.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski (dr Magda Płotka)

8.

Pis Kinga

Analiza stabilności naturalnych plazmidów niosących systemy restrykcyjno-modyfikacyjne.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

9.

Rezulak Monika

Analiza funkcjonalna białka regulatorowego systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego Csp231I oraz jego zmutowanych wariantów.

Dr hab. Iwona Mruk

 

ROK 2013

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Temat pracy magisterskiej

Opiekun

1.

Andrysiewicz Patrycja

Charakterystyka molekularna profilu plazmidowego szczepu Escherichia coli niosącego system restrykcyjno-modyfikacyjny Eco2VIII.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

2.

Brokowska Katarzyna

Konstrukcja wektorów plazmidowych umożliwiających stabilne utrzymanie rekombinantów w komórkach Escherichia coli.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

3.

Brylowska Grażyna

Analiza molekularna plazmidów ze szczepu  Klebsiella pneumonie niosącego system restrykcyjno-modyfikacyjny KpnGI, izospecyficznych względem restryktazy BgII.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

4.

Lewańczyk Milena Marianna

Badania sieci regulatorowych Caulobacter crescentus w odpowiedzi na stres.

Dr Beata Furmanek-Blaszk

5.

Pisowacka Marta

Zróżnicowanie genów oporności na wybrane antybiotyki w szczepach Escherichia coli izolowanych z wód Zatoki Gdańskiej.

Dr Ewa Kotlarska (Inst Oceanologii PAN)

6.

Rozbicka Julita Martyna

Analiza restryktomu u bakterii izolowanych ze środowiska.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczo-rowski (mgr Ewa Wons)

7.

Ruszkiewicz Kinga

Efekt białka regulatorowego C na aktywność transkrypcyjną zależną od operatora C-box w systemie restrykcyjno-modyfikacyjnym Csp23I z Citrobacter sp. RFL231.

Dr Iwona Mruk

8.

Zatoń Aleksandra

Badania przesiewowe klinicznych szczepów Escherichia coli na obecność enzymów restrykcyjnych klasy II.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

9.

Sporniak Marta

Bakterie bałtyckie oporne na antybiotyki i metale ciężkie oraz wstępna charakterystyka szczepów bakteryjnych opornych na ampicylinę i tetracyklinę.

Dr Ewa Kotlarska (Inst Oceanologii PAN)

10.

Mikicki Mikołaj

Zastosowanie kaset z genami kodującymi enzymy restrykcyjno-modyfikacyjne jako modułów stabilizujących utrzymywanie plazmidów w komórkach bakteryjnych.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

11.

Patra Katarzyna

Organizacja genetyczna plazmidu pEC159 niosącego naturalny wariant systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego EcoRV.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

 

ROK 2012

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Temat pracy magisterskiej

Opiekun

1.

Cholewińska Iwona

Analiza przesiewowa szczepów Moraxella bovis pod kątem obecności plazmidu pMbo4.6.

Prof. UG, dr hab. Marian Sęktas

2.

Kajtanowska Karolina

Wstępna analiza zróżnicowania genetycznego szczepów Moraxella bovis.

Prof. UG, dr hab. Marian Sęktas

3.

Madej Katarzyna

Analiza szczepów bakterii izolowanych z oczyszczalni ścieków w kierunku poszukiwania enzymów restrykcyjnych klasy II.

Dr Beata Furmanek-Blaszk

4.

Marcinkowska Katarzyna

Organizacja genetyczna systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego EcoO65I z Escherichia coli O65 NCTC9065.

Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

5.

Pawlak Karolina

Analiza molekularna plazmidu NTP14 niosącego geny systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego EcoRI.

Dr Anna – Karina Kaczorowska

6.

Wesserling Martyna

Wpływ białka regulatorowego C na ekspresję systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego Csp232I z Citrobacter sp. RFL231

Dr Iwona Mruk

 

ROK 2011

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Temat pracy magisterskiej

Opiekun

1.

Baran Jowita

Analiza molekularna plazmidu pEC34 niosącego geny systemu restrykcyjno - modyfikacyjny EcoO34I.

Dr hab. Tadeusz Kaczorowski

2.

Beśko Renata

Anzaliza mikrobiologiczna posiewów prób krwi pobranych od pacjentów Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w latach 2001-2010.

Dr hab. Tadeusz Kaczorowski

3.

Chwiałkowska Pamela

Analiza porównawcza dwóch bakteriocynogennych szczepów Staphylococcus cohnii.

Dr Beata Furmanek-Blaszk

4.

Ciura Agata

Wpływ genów kodujących tRNA dla rzadkich kodonów na aktywność i stabilność systemu restrykcyjno – modyfi- kacyjnego EcoVIII z Escherichia coli.

Dr Iwona Mruk

5.

Kobylska Agnieszka

Analiza mikrobiologiczna wody z okolic Tamy Asuańskiej na rzece Nil.

Dr Beata Furmanek-Blaszk

6.

Medalis Elżbieta

Oporność na wybrane antybiotyki i metale ciężkie u bakterii w bałtyckiej strefie przybrzeżnej.

Dr Ewa Kotlarska (Inst Oceanologii PAN)

7.

Morka Marcelina

Analiza enterobakterii izolowanych z oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód w kierunku obecności endonukleaz restrykcyjnych typu II.

Dr hab. Tadeusz Kaczorowski

8.

Smarz Agata

Konstrukcja szczepu Escherichia coli o podwyższonej oporności na zakażenia wirusowe poprzez zmianę lokalizacji przebiegu procesu restrykcji DNA.

Dr hab. Marian Sęktas

9.

Wierzbicki Michał

Zależność pomiędzy poziomem ekspresji systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego EcoRI a żywotnością gospodarza bakteryjnego i jego zdolnością do restrykcji obcego DNA.

Dr hab. Marian Sęktas

10.

Zyngier Dorora

Diagnostyka różnicowa bakterii z rodzaju Enterococcus.

Dr hab. Tadeusz Kaczorowski

 

ROK 2010

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

Temat pracy magisterskiej

Opiekun

1.

Bilska Natalia

Wpływ rzadkich kodonów argininy w genie endonukleazy EcoVIII na aktywność restrykcyjną oraz stabilność systemu restrykcyjno – modyfikacyjnego EcoVIII z Escherichia coli.

Dr Iwona Mruk

2.

Bloch Sylwia

Badania nad oddziaływaniem DNA z białkiem regulatorowym C.PvuII, kontrolującym ekspresję systemu restrykcyjno – modyfikacyjnego PvuII.

Dr Iwona Mruk

3.

Bondar Agnieszka

Badania przesiewowe w kierunku poszukiwania enzymów restrykcyjnych w bakteriach izolowanych ze środowiska morskiego.

Dr hab. Tadeusz Kaczorowski

4.

Derewońko Natalia

Konstrukcja wektorów plazmidowych na bazie plazmidu pAW153 z Lactococcus lactis spp. cremoris W115.

Dr hab. Tadeusz Kaczorowski

5.

Kujawska Grażyna

Badania przesiewowe w kierunku poszukiwania enzymów restrykcyjnych w bakteriach izolowanych z oczyszczalni ścieków.

Dr Beata Podgórska

6.

Struzik Grzegorz

Konstrukcja wektora do klonowania DNA w oparciu o plazmid pEC156, niosący geny systemu restrykcyjno – modyfikacyjnego EcoVIII.

Dr Anna – Karina Kaczorowska

7.

Teleżyński Maciej

Wpływ poziomu ekspresji genów systemu restrykcyjno – modyfikacyjnego EcoRI na żywotność gospodarza bakteryjnego i restrykcję obcego DNA.

Dr hab. Marian Sęktas

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rezulak
Treść wprowadzona przez: Monika Rezulak
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 lutego 2015 roku, 16:50