O Katedrze | Wydział Biologii

Profil naukowo-badawczy

Działalność naukowa pracowników koncentruje się na zagadnieniach dotyczących biologii komórek ludzkich oraz chorób uwarunkowanych genetycznie,
a w szczególności na:

- badaniach nad polimorfizmami predysponującymi do chorób cywilizacyjnych

- komórkowych szlakach sygnalizacyjnych, które ulegają rozregulowaniu w chorobach genetycznych oraz cywilizacyjnych 

- badaniach aktywności biologicznej związków pochodzenia roślinnego oraz syntetycznych i możliwości ich wykorzystania w prewencji i terapii chorób uwarunkowanych genetycznie, m.in. nowotworów

- mechanizmach takich procesów komórkowych, jak: autofagia, biogeneza lizosomów, programowana śmierć komórki, starzenie komórkowe

- badaniach dotyczących  mechanizmów procesu degradacji substratów białkowych związanego z retikulum endoplazmatycznym, transportu białek przez błony retikulum,

- badaniach nad  mechanizmami ludzkich chorób związanych z nieprawidłowym fałdowaniem i degradacją białek transportowanych do różnych organelli komórkowych lub wydzielanych na zewnątrz komórki

- poznaniu istoty defektu chorób genetycznych oraz zależności pomiędzy obrazem klinicznym a genotypem choroby

- profilowaniu ekspresji genów zarówno w chorobach genetycznych jak i cywilizacyjnych

- ocenie wpływu zaburzeń funkcjonowania lizosomów na parametry układu immunologicznego oraz metabolizm komórki

- poszukiwaniu nowych biomarkerów w chorobach cywilizacyjnych

- zastosowaniu zwierzęcych modeli chorób genetycznych w celu poznania molekularnych mechanizmów patogenezy, poszukiwaniu nowych strategii terapeutycznych oraz biomarkerów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Wojnowska
Treść wprowadzona przez: Barbara Wojnowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 marca 2017 roku, 13:02

O Katedrze

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Wojnowska
Treść wprowadzona przez: Barbara Wojnowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 lutego 2017 roku, 7:59