Doktoraty | Wydział Biologii

Wykaz rozpraw doktorskich

Lp Imię i nazwisko doktoranta Temat rozprawy doktorskiej Promotor Data obrony
D-1 Grzegorz Węgrzyn Regulacja replikacji plazmidu λ przy wejściu bakterii Escherichia coli w stan głodu aminokwasowego prof. dr hab. Karol Taylor 1991
D-2 Alicja Węgrzyn Składanie, dziedziczenie i rozkład kompleksu replikacyjnego bakteriofaga λ - badania in vivo prof. dr hab. Karol Taylor 1995
D-3 Adrianna Nowicka Interakcje między białkami wchodzącymi w skłąd mutasomu Escherichia coli prof. dr hab. Zygmunt Cieśla 1996
D-4 Beata Krawczyk  Oczyszczanie białek IHF-podobnych bakterii, badanie wiązania z DNA i funkcji regulatorowych w transkrypcji dr hab. Józef Kur, prof. PG 1997
D-5 Barbara Zablewska Rola białek IHF, RecA, RecBC i RecD w procesie wewnątrzcząsteczkowej transpozycji elementu insercyjnego IS1 dr hab. Józef Kur, prof. PG 1997
D-6 Andrzej Matecki Klonowanie, ekspresja i regulacja aktywności rekombinowanej fosfolipazy C δ3 dr hab. Tadeusz Pawelczyk, prof. AMG 1997
D-7 Borys Wróbel Funkcja genów pcnB i relA Escherichia coli w biologii plazmidów i bakteriofagów dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. UG 1997
D-8 Ewa Augustin Wpływ związków biologicznie czynnych na cykl życia oraz programowaną śmierć (apoptozę) komórek nowotworowych prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa 1998
D-9 Elżbieta Hiszczyńska-Sawicka Wpływ białka IHF Escherichia coli na replikację plazmidów zawierających orip15A dr hab. Józef Kur, prof. PG 1998
D-10 Dariusz Bartosik Molekularna charakterystyka systemu replikacyjnego plazmidu pTAV1 Paracoccus versutus prof. dr hab. Mirosława Włodarczyk 1998
D-11 Gracjana Klein Charakterystyka odpowiedzi na szok termiczny u morskiej bakterii Vibrio harveyi prof. dr hab. Barbara Lipińska 1998
D-12 Anna Herman-Antosiewicz Replikacja plazmidu λ zachodząca bez autoregulacyjnej pętli represora Cro prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 1998
D-13 Arum Sidram Kharat Molecular and functional characterisation of the β-glucoside utilisation (bgl)genes in the Shigella group of organisms   1999
D-14 Magdalena Gabig Regulacja rozwoju bakteriofaga λ w komórkach Eschericha coli w odpowiedzi na różne warunki środowiska prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 1999
D-15 Jacek Piosik Oddziaływanie ksantyn ze związkami uszkadzającymi DNA prof. dr hab. Jan Kapuściński 1999
D-16 Mirosław Pladzyk Biotechnologiczna produkcja rekombinowanej kalcytoniny ludzkiej w systemach ekspresyjnych Escherichia coli prof. dr hab. Józef Kur 2000
D-17 Małgorzata Zdunek Mechanizm tworzenia kompleksów pomiędzy kofeiną w wybranymi interkalatorami dr hab. Jan Kapuściński 2000
D-18 Katarzyna Gobis Badania mechanizmów odpowiedzialnych za wysoką aktywność cytotoksyczną benzoperymidyn i pirymidoakrydoów w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej związanej z nadekspresją białek transportujących ABC dr hab. inż. Jolanta Tatrasiuk 2000
D-19 Małgorzata Zbawicka Zróżnicowanie i transmisja mitochondrialnego DNA w populacjach omułka Mytilus trossulus z polskiego wybrzeża doc.dr hab. Roman Wenne 2000
D-20 Małgorzata Gonciarz-Świątek Specyficzność substratowa białka opiekuńczego ClpX dr hab. Alicja Wawrzynów 2000
D-21 Joanna Jakóbkiewicz Mutacje genów p53 i K-ras w niedrobinokomórkowym raku płuca prof. dr hab. Maciej Żylicz 2000
D-22 Anna Łochowska Functional dissection of the CysB protein representing the LysR family of procaryjotic transcriptional regulators doc. dr hab. Monika Hryniewicz 2001
D-23 Anna Wysocka Hybrydyzacja DNA genomowego jako metoda weryfikacji systematyki małżoraczków (Ostracoda) prof. dr hab. Tadeusz Sywula 2001
D-24 Anna Brillowska-Dąbrowska Biotechnologia szczepionek DNA przeciwko chorobom infekcyjnym wywoływanym przez wirusa BLV i Toxoplasma gondii prof. dr hab. Józef Kur 2001
D-25 Sylwia Barańska Regulacja zmiany typu replikacji DNA bakteriofaga λ z mechanizmu θ (theta) na mechanizm σ (sigma) prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2001
D-26 Janusz Bujnicki Zależności między sekwencją aminokwasową, strukturalną i funkcją enzymów modyfikujących kwasy nukleinowe prof. dr hab. Jacek Bieliecki 2001
D-27 Dorota Kuczyńska-Wiśnik Regulacja transkrypcji operonu szoku termicznego ibpAibpB i funkcje białek IbpA i IbpB prof. dr hab. Alina Taylor 2001
D-28 Hanna Szpilewska  Rekombinacja genetyczna Escherichia coli zależna od białka RecA; wpływ białek UmuD'C oraz PsiB prof. dr hab. Karol Taylor 1994
D-29 Joanna Skórko-Glonek Charakterystyka białka HtrA i jego rola w odpowiedzi na szok termiczny u bakterii Escherichia coli prof. dr hab. Barbara Lipińska 1996
D-30 Agata Czyż  Vibrio harveyi jako potencjalny bioindykator mutagennych zanieczyszczeń środowiska morskiego oraz biologiczna rola bioluminescencji w naprawie uszkodzeń DNA prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 1999
D-31 Alina Taylor Otrzymywanie i właśności oczyszczonego preparatu receptora V1 z bakterii Salmonella typhi prof. dr hab. Edmund Mikulaszek  
D-32 Gabriela Olędzka Biotechnologiczna produkcja i oczyszczanie termostabilnych proteaz serynowych aqualizyny i pyrolizyny prof. dr hab. Józef Kur 2001
D-33 Dorota Kuchanny-Ardigo' Klonowanie oraz analiza transkrypcyjna i funkcjonalna operonu szoku termicznego groE morskiej bakterii Vibrio harveyi prof. dr hab. Barbara Lipińska 2002
D-34 Tomasz Kijewski Polimorfizm mitochondrialnego DNA w strefie introgresji i hybrydyzacji Mytilus edulis i M. trossulus w Morzu Bałtyckim doc.dr hab. Roman Wenne 2002
D-35 Andrzej Mirosław Pacak Pochodzenie chloroplastów i mitochondriów w allotetraploidalnym gatunku wątrobowca Pellia borealis prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska 2002
D-36 Tomasz Bykowski     2002
D-37 Izabela Sitkiewicz     2002
D-38 Marcin Pacek Mechanizm tworzenia kompleksu helikazy podczas inisjacji teplikacji DNA plazmidu RK2 dr hab. Igor Konieczny, prof. UG 2002
D-39 Andrzej Mazur Molekularna i funkcjonalna charakterystyka genów pssNOP kontrolujących biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarium bv. trifolii TA1 prof. dr hab. Anna Skorupska 2002
D-40 Przemysław Bożko Rola bloku w fazach G2 i/lub M cyklu komórkowego w indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych z nieczynnym p53 prof. dr hab. inż. Jerzy Konopa 2002
D-41 Monika Słomińska Rola białka SeqA w regulacji replikacji, transkrypcji i rozwoju bakteriofaga λ prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2003
D-42 Filip Gołębiowski Funkcja białka Fhit w komórce prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk 2003
D-43 Joanna Potrykus Molekularne podstawy wrażliwości na chloramfenikol szczepu Escherichia coli CM2555 niosącego gen cat prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2003
D-44 Anna Maria Nogalska
Zależne od wieku zmiany ekspresji genów kodujących leptynę i syntezę kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej szczurów
prof. dr hab. Julian Świerczyński 2003
D-45 Dorota Mackiewicz
Niektóre aspekty ewolucji genomów prokariotycznych
prof. dr hab. Stanisława Cebrata 2003
D-46 Aneta Agnieszka Bartosik
Molecular analysis of ParB protein from Pseudomonas aeruginosa - the homologue of plasmid partitioning proteins
prof. dr hab. Grażyna Jagura-Burdzy 2004
D-47 Anna Magdalena Zawilak     2003
D-48 Agnieszka Kijewska Systematyka wybranych Ascaridoidea w oparciu o analizę rDNA prof. dr hab. Jerzy Rokicki 2004
D-49 Monika Glinkowska Mechanizm aktywacji promotora pR oraz regulacji replikacji DNA plazmidów λ przez białko DnaA prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2003
D-50 Magdalena Opanowicz Zróżnicowanie wybranych europejskich populacji Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & Thell w oparciu o badania terenowe i molekularne prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz 2004
D-51 Rafał Piątek Molekularny mechanizm biogenezy fimbrii Dr uropatogennych szczepów Escherichia coli prof. dr hab. Józef Kur 2003
D-52 Marcin Łoś  Regulacja rozwoju bakteriofagów w warunkach powolnego wzrostu hodowli komórek gospodarza oraz nowe metody wykrywania i minimalizowania skutków zakażeń hodowli bakteryjnych bakteriofagami prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn  
D-53 Barbara Kędzierska Mechanizm aktywacji transkrypcji przez białko CII bakteriogafa λ prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2003
D-54 Katarzyna Potrykus Regulacja transkrypcji i replikacji bakteriofaga λ - rola czterofosforanu guanozyny (ppGpp) w kontroli aktywności promotorów prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2003
D-55 Adam Iwanicki Charakterystyka jednostki transkrypcyjnej yloI-yloS oraz wybranych jej genów w komórkach Bacillus subtilis prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2003
D-56 Dorota Rogacka Przywracanie aktywności pirarubicyny w stosunku do komórek nowotworowych o oporności wielolekowej dr hab. inż. Jolanta Tatrasiuk, prof. US 2004
D-57 Ewelina Matuszewska ATPaza ClpB a usuwanie termiczne zdenaturowanych białek z komórek Escherichia coli prof. dr hab. Alina Taylor 2004
D-58 Anna Analysis of occurrence of erbB oncogene abnormaliteies in Polish population of breast cancer patients prof. dr hab. Anna J. Podhajska 2004
D-59 Iwona Mruk Struktura genetyczna i właściwości systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego Eco VIII i jego izospecyficznych homologów dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG 2004
D-60 Agnieszka Piwkowska Modulatory białek ABC i antymetabolity w badaniach nad opanowaniem problemu oporności wielolekowej komórek nowotoworowych prof. dr hab. Edward Borowski 2005
D-61 Krzysztof Lewandowski ADSRRS-fingerprinting - nowoczesne narzędzie biologii molekularnej w badaniach epidemiologicznych - optymalizacja i walidacja metody badawczej oraz konstrukcja zestawu diagnostycznego dr hab. Tadeusz Kaczorowski, prof. UG 2005
D-62 Anna Urbanowicz Indentyfikacja rejonów aktywnych rekombinacyjnie, występująjcych w genomowych cząsteczkach RNA wirusa mozaiki stokłosy prof. dr hab. Józef J. Bujarski 2005
D-63 Agnieszka Katarzyna Dettlaff-Pokora Aktywność telomerazy i poziom katalitycznej podjednostki fosfatazy białek typu 2A w raku pęcherza moczowego prof. dr hab. Julian Świerczyński 2005
D-64 Marcin Olszewski Białko SSB-podobne Thermus aquaticus - właściwości biochemiczne, struktura i potencjalne możliwości zastosowania prof. dr hab. Józef Kur 2006
D-65 Ryszard Zielke Proteomic analysis of spore coat development in Bacillus prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,
dr Janine Maddock
2006
D-66 Eliza Rybska Relacje fitogenetyczne między wybranymi gatunkami ślimaków z rodziny Lymnaeidae prof. dr hab. Andrzej Lisiecki 2005
D-67 Krzysztof Hinc Charakterystyka fosfatazy białkowej PrpE z Bacillus subtilis prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2006
D-68 Paweł Filipkowski Białka SSB-podobne bakterii z rodziny Deinococcaceae - identyfikacja, izolacja, otrzymywanie, oczyszczanie i charakterystyka prof. dr hab. Józef Kur 2006
D-69 Piotr Bonarek Równowagowe badania oddziaływań białka aktywatorowego CRP z polimerazą RNA prof. dr hab. Zygmunt Wasylewski 2006
D-70 Anna Łasica Charakterystyka nowej oksydoreduktazy - białka DsbI Campylobacter jejuni prof. dr hab. Elżbieta Jaguszyn-Krynicka 2006
D-71 Ewa Laskowska Wewnątrzkomórkowa agregacja białek Escherichia coli po szoku termicznym i usuwanie agregatów prof. dr hab. Alina Taylor 1996
D-72 Wojciech Kuban The role of the DNA polymerese IV in Escherichia coli cells prof. dr hab. Iwona Fijałkowska 2006
D-73 Barbara Hanych Nakładające się geny bakteriofaga lambda, Rz i RZ1: klonowanie i ekspresja prof. dr hab. Alina Taylor 1993
D-74 Marcin Piątkowski Analiza wsystępowania mutacji genu P53 w raku szyjki macicy dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk 2006
D-75 Jacek Jasiecki Regulacja ekspresji genów przez poliadenylację RNA w komórkach Escherichia coli prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2005
D-76 Magdalena Narajczyk Mechanizm jednokierunkowej i dwukierunkowej inicjacji replikacji DNA w rejonie oriλ prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2007
D-77 Wiktor Majczak Ekspresja genu rpoH Escherichia coli z promotorów P6 i P7 prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2007
D-78 Rafał Tomecki Identyfikacja i analiza funkcji ludzkiej mitochondrialnej polimerazy poloi(A) prof. dr hab. Piotr Stępnia 2006
D-79 Edyta Niemczyk The role of NADPH oxidase in the switch mechanism of the cell death mode from apoptosis to necrosis prof. dr hab. Takashi Wakabayashi 2007
D-80 Olga Juszczuk Contribution of P1 ParA and ParB proteins to selectes stages of P1 plasmid partition in Escherichia coli cells dr hab. Małgorzata Łobacka 2007
D-81 Sabina Kędzierska Gen Rz1 bakteriofaga lambda i jego produkt, lipoproteina Rz1 prof. dr hab. Alina Taylor 1995
D-82 Aleksandra Sikora Budowa i funkcje genu cgtA w komórkach Vibrio harveyi i Escherichia coli prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2005
D-83 Bartosz Słomiński Dostarczanie helikazy do lambdoidalnego origin replikacji prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2007
D-84 Katarzyna Turecka Analiza oddziaływań zmodyfikowanych w regionach -35 i -10 sekwencji promotora A1 faga T7 z polimerazą RNA E. coli w procesie inicjacji transkrypcji dr hab. Władysław Werel 2006
D-85 Mariusz Piątkowski Analiza występowania mutacji genu P53 w raku szyjki macicy dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk  
D-86 Barbara Chrzanowska Funkcjonalna topografia pętli transkrypcyjnej w transkrypcyjnym kompleksie inicjacyjnym polimerazy RNA Escherichia coli prof. dr hab. Józef Kur 2007
D-87 Michał Kalita Taksonomia i filogeneza molekularna mikrosymbiontów Janowca barwierskeigo (Genista tinctoria L.) prof. dr hab. Wanda Małek 2007
D-88 Joanna Narkiewicz Ekspresja genów HtrA w nowotworach jajnika oraz błony śluzowej trzonu macicy prof. dr hab. Barbara Lipińska 2008
D-89 Małgorzata Marczak Lokalizacja i funkcja białek PssN i PssO w systemie transportu egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarium bv. trifolli prof. dr hab. Anna Skorupska 2008
D-90 Katarzyna Ulanowska Mechanizm hamowania działania 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyny (MPTP) przez kofeinę i jej pochodne prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2007
D-91 Małgorzata Jaszczur The influence of Dpb2 protein, a non-catalytic subunit of the Pol ε holoenzyme, on the fidelty of DNA replication in Saccharomyces cerevisiae prof. dr hab. Iwona Fijałkowska 2007
D-92 Michał Dmowski System partycyjny plazmidu pSM19035 Streptococcus pyogenes prof. dr hab. Grazyna Jagura-Burdzy 2008
D-93 Katarzyna Bury Białko drad uropatogennych szczepów Escherichia coli dr+ - mechanizm transportu na powierzchnię komórki i rola w procesie polimeryzacji struktur fimbrialncyh prof. dr hab. Józef Kur 2008
D-94 Anna Długołęcka Adaptowana do zimna esteraza Pseudoaliteromonas SP. 643A - produkcja w systemach ekspresyjnych Escherichia coli, oczyszczanie i charaktrystyka prof. dr hab. Józef Kur 2008
D-95 Monika Filipowicz Rearanżacje w głównym rejonie niekodującym mitochnodrialnego DNA w europejskich populacjach małży Mytilus prof. dr hab. Roman Wenne 2008
D-96 Piotr Tukałło Analiza filogenetyczna rodzaju Dracula Luer na tle pozostałych przedstawicieli podplemienia Pleurothallidinae prof. dr hab. Dariusz Szlachetko 2008
D-97 Anita Poćwierz-Kotus Polimorfizm transpozonów z rodziny Tc1- podobnych w genomach ryb prof. dr hab. Roman Wenne 2009
D-98 Ewa Teresa Piotrowska Możliwości przewidywania na podstawie badań molekularnych stopnia zaawansowania i przebiegu genetycznie uwarunkowanych chorób z grupy mukopolisacharydoz oraz poszukiwanie nowych metod ich leczenia prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2008
D-99 Katarzyna Zdanowicz Bakteryjne helikazy DnaB w inicjacji replikacji plazmidu RK2 - analiza strukturalno-funkcjonalna prof. dr hab. Igor Konieczny 2009
D-100 Konrad Bogdan Plata New Insights into homogeneous B-lactam resistance in methicillin reststant Staphylococcus Aureus (MRSA) clinical strains prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2009
D-101 Ewa Chęć  Zastosowanie bakterii Vibrio harveyi do wykrywania mutagennych zanieczyszczeń wody morskiej prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2008
D-102 Anna Daria Grabowska Sieć oddziaływań białek szlaku utleniania Dsb w komórkach Campylobacter jejuni prof. dr hab. Elżbieta Jaguszyn-Krynicka 2010
D-103 Joanna Łoś  Molekularne mechanizmy regulacji rozwoju bakteriofagów lambdoidalnych prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2009
D-104 Anna Kloska Regulacja syntezy glikozoaminoglikanów przez flawonoidy oraz nielosowa inaktywacja chromosomu X w chorobie Huntera prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2009
D-105 Elżbieta Borysiewicz Regulacja indukowanej przez receptory Troll-podobne astrocytarnej odpowiedzi zapalnej przez białka z rodziny Rho prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,
prof. Gregory W. Konat
2011
D-106 Aleksandra Wiczk Rola mTOR-S6K w procesie autofagii indukowanym w komorkach nowotworowych przez sulforafan dr hab. Anna Herman-Antosiewicz, prof. UG 2013
D-107 Maja Kochanowska-Łyżeń Współdziałanie wybranych czynników związanych z metabolizmem RNA oraz ich wpływ na integralność błon komórkowych Escherichia coli dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, prof. UG 2013
D-108 Iwona Sokołowska Wpływ zmiany konformacji i hydrofobowości podjednostki A rycyny na wewnątrzkomórkowy transport tej toksyny prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,
dr Monika Słomińska-Wojewódzka
2013
D-109 Alicja Trzeciak-Ryczek Badanie ekspresji genów kodujących wybrane cytokiny w leukocytach krwi obwodowej u królików zakażonych eksperymentalnie wirusem RHD (rabbit heamorrhagic disease) dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US 2014
D-110 Marta Ludwiczak KorC protein as a global regulator of gene expression in the RA3 plasmid from the IncU incompatibility group prof. dr hab. Grazyna Jagura-Burdzy 2015
D-111 Justyna Pilipczuk Molekularne aspekty biogenezy fimbrii Dr uropatogennych szczepów Escherichia coli - reakcje komplementacji i wymiany nici donorowych w kontekście przynależności do rodziny FGL struktur adhezyjnych prof. dr hab. Józef Kur, dr inż. Rafał Piątek 2015
D-112 Magdalena Banach-Orłowska DNA polymerase II as a fidelty factor in chromosomal DNA synthesis in Escherichia coli prof. dr hab. Piotr Jonczyk 2005

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 czerwca 2016 roku, 11:29