Prace magisterskie | Wydział Biologii

Wykaz prac magisterskich

Lp Imię i nazwisko studenta Temat pracy magisterskiej Promotor Data obrony
M-1 Kur Józef Enzymatyczna modyfikacja białek Echerichai coli produktami rozkładu NAD+ dr Romuald Skórko 1979
M-2 Niewińska Dorota Analiza restrykcyjna plazmidów pochodzacych od plazmidu λdv z delegacją w rejonie replikacyjnym dr Józef Nieradko 1984
M-3 Osipiuk Jerzy Izolacja lizosomu bakteriofaga T4 prof. dr hab. Karol Taylor 1984
M-4 Bielawski Krzysztof Konstrukcja hybrydowych plazmidów synechococcus cedrorum prof. dr hab. Karol Taylor 1985
M-5 Kujawa Irena Rozwój bakteriofaga lambda w mutacjach dnaA Escherichia coli   1985
M-6 Charpun Beata Analiza restrykcyjno-modyfikacyjna DNA cyanofaga AS-1 i AS-1M oraz ekspresja klonowanych fragmentów fagowych w minikomórkach Escherichia coli dr Anna Podhajska 1986
M-7 Węgrzyn Grzegorz Konstrukcja plazmidów lambda zawierających mutacje typu ts w genach replikacyjnych prof. dr hab. Karol Taylor 1987
M-8 Welz Jacek Próby otrzymania rekombinanta λredP prof. dr hab. Karol Taylor 1989
M-9 Krzywińska Elżbieta Funkcja genów dnaB, dnaC, dnaG, REP i UVRD w replikacji DNA lambda, badanie genetyczne prof. dr hab. Karol Taylor 1989
M-10 Rucińska Iwona Badanie funkcji genów polimeraz DNA w replikacji DNA faga λ, badania genetyczne prof. dr hab. Karol Taylor 1989
M-11 Kędziorek Beata Mutacje Escherichia coli wpływające na częstość rekombinacji DNA faga lambda prof. dr hab. Karol Taylor 1990
M-12 Kwaśnik Elżbieta Udział polimerazy RNA i funkcji dnaA w replikacji plazmidów λ, zachodzacej w mutancie relA Escherichia coli podczas głodu aminokwasowego prof. dr hab. Karol Taylor 1991
M-13 Pempera Małgorzata Badanie roli białek λO i λP w replikacji plazmidów λdv w mutancie Eschericha coli dnaA46 prof. dr hab. Karol Taylor 1992
M-14 Szalewska Agnieszka Aktywność promotora PR bakterofaga lambda w warunkach kontroli ścisłej i rozluźnionej prof. dr hab. Karol Taylor 1993
M-15 Wójtowicz Ewa Klonowanie genu λP i badanie ekspresji genów: λO, λπ, λP w systemie RNA polimerazy faga T7 prof. dr hab. Karol Taylor 1994
M-16 Herman Anna Replikacja plazmidów w komórkach Escherichia coli w warunkach kontroli ścisłej i rozluźnionej dr Grzegorz Węgrzyn 1994
M-17 Kurpierz Katarzyna Mutagenizacja miejscowo-specyficzna proteazy HtrA z bakteri Escherichia coli dr hab. Barbara Lipińska 1994
M-18 Truszkowska Aldona Miejsce inicjacji oraz kierunkowość replikacji plazmidów pochodzących od bakteriofaga P4 prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2001
M-19 Katzer Izabela Identyfikacja miejsc rozpoznawanych przez proteazę ClpXP w N domenie białka inicjatorowego replikacji O bakteriofaga λ dr Małgorzata Gonciarz-Świątek 2001
M-20 Kowalska Wioletta Optymalizacja biologicznego testu na wykrywanie substancji mutagennych w wodzie morskiej prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2002
M-21 Dzitkowska Magdalena Funkcje genu metF typu dzikiego oraz z mutacją punktową C530T w komórkach Escherichia coli prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2002
M-22 Strzelczyk Barbara Rola podjednostki α polimerazy RNA, w N-zależnej antyterminacji transkrypcji u bakterii Escherichia coli prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2002
M-23 Kiełbasa Katarzyna Konstrukcja i analiza szczepów Bacillus subtillis z mutacjami: opal, w genie kinazy białkowej PrkC i amber, w genie fosfatazy białkowej PrpC dr Michał Obuchowski 2003
M-24 Węglewska Anna Maria Zahamowanie rozwoju bakterofagów λ, P1 oraz T4 w wolno rosnących komórkach Escherichia coli prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2003
M-25 Gromadzka Beata Ekspresja pełnej i skróconej formy genu strukturalnego białka kapsydu VP60 wirusa RHD w bakulowirusowym systemie ekspresji prof. dr hab. Bogusław Szewczyk 2003
M-26 Wróbel Joanna Badanie przydatności genu kodującego białko gyrazę jako markera w taksonomii molekularnej cyanobakterii dr Krzysztof Waleron 2003
M-27 Szefel Magdalena Badanie przydatności konserwatywnego genu recA kodującego rekombinazę jako markera w taksonomii cyanobakterii dr Krzysztof Waleron 2003
M-28 Siemiątkowska Anna Maria Analiza mutacji 657del5 genu NBS1 u pacjentów z rodzinnym obciążeniem rakiem sutka i/lub jajnika w populacji Polski północnej prof. dr hab. Janusz Limon 2003
M-29 Piórkowska Patrycja Ocena aktywności peroksydazowej mioglobiny i cytochromu C w systemie detekcji elektonowego rzonansu paramagnetycznego dr hab. Michał Woźniak, prof. AMG 2003
M-30 Jarmołowicz Joanna Porównanie ekspresji genów enzymów lipogennych i genu ob. W brunatnej tkance tłuszczowej młodych i starych szczurów prof. dr hab. Julian Świerczyński 2003
M-31 Olszewska Kamila Inaktywacja rifampicyny pod wpływem światła emitowanego przez bakterie prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2003
M-32 Ćwiklak Izabela Reaktywność estrów kwasów tłuszczowych 4-OH-TEMPO z reaktywnymi formami telnu generowanymi w błonach cząstek submitochondrialnych łożyska ludzkiego dr hab. Michał Woźniak, prof. AMG 2003
M-33 Sielicka Alicja Regulacja ekspresji genu yhbZ u Escherichia coli prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn  2004
M-34 Kanka Celina Rola białka CgtAE z Escherichia coli w kontroli ekspresji genów recA, dnaA oraz seqA prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn  2004
M-35 Łyżeń Robert Znaczenie bioluminescencji u różnych gatunków bakterii morskich w ochronie komórki podczas stresu oksydacyjnego prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2004
M-36 Łyżeń Robert Rola bioluminescencji w stymulacji fotoreaktywacji w komórkach bakteryjnych prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2004
M-37 Nadratowska Beata Wiązanie białka NtrC w rejonie regulatorowym genu rpoH prof. dr hab. Alina Taylor 2004
M-38 Kozakiewicz Jowita Stymulacja procesu fotoreaktywacji w wyniku emisji światła przez bakterie morskie prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2004
M-39 Golec  Piotr Replikacja lambdoidalnego profaga Gifsy-1 in vivo prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2004
M-40 Rokicka Magdalena Klonowanie, ekspresja i oczyszczanie białka antygenowego p35 Toxoplasma gondii w komórkach Escherichia coli Rosetta(DE3)pLysS dr Elżbiera Hiszczyńska-Sawicka 2004
M-41 Songin Anna Badanie poziomu interleukiny 6 w komórkach ściany tętnicy piersiowej wewnętrznej u pacjentów poddawanych abiegowi pomostowania tętnic wieńcowych z powodu choroby wieńcowej. Wpływ lipopolisacharydu i lowastatyny na produkcję badanej cytokiny prozapalnej prof. dr hab. Andrzej Myśliwski dr Piotr Trzonkowski 2004
M-42 Żynda Aleksandra Ocena zdolności wytwarzania biofilmu u metycylinoopornych i metycylionowrażliwych szczepów Staphylococcus aureus prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2004
M-43 Kadziński Leszek Analiza molekularna genów związanych z metabolizmem homocysteiny u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2004
M-44 Skorek Marta Rola białka SeqA w regulacji replikacji DNA plazmidów λ podczas kontroli ścisłej i rozluźnionej w mutantach seqA prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2004
M-45 Piekarski Marek Zastosowanie fuzji operonowej ibpB - lacZ do badania ekspresji genu ibpB w różńych warunkach prof. dr hab. Alina Taylor 2004
M-46 Gajewska Magda Znaczenie procesu bioluminescencji u różnych szczepów morskiej bakterii Photobacterium phosphoreum w naprawie DNA uszkodzonego działaniem promienowania ultrafioletowego prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2004
M-47 Piskorz Anna Analiza częstości i rodzaju mutacji genów KITC i PDGFRA w grupie 90 przypadków nowotworów podścielska przewodu pokarmowego człowieka prof. dr hab. Janusz Limon 2005
M-48 Morzuch Lucyna Analiza eksonów 10 i 11 genu BRCA2 w grupie nieselekcjonowanych kobiet z rakiem jajnika prof. dr hab. Janusz Limon 2005
M-49 Wysocka Bożena Wpływ pola elektromagnetycznego 50 Hz na inicjację transkrypcji ludzkeigo białka Hsp70 dr Diana Wojtkowiak 2005
M-50 Kudanowska Joanna Charakterystyka wydzielania czynnika martwicy nowotworu (TNF) przez komórki linii U937 stymulowane lipopolisacharydem bakteryjnym (LPS) i estrem forbolu (PMA) prof. dr hab. Jacek Bigda 2005
M-51 Sibilska Agnieszka Polimorfizm mikrosatelitarnego DNA w populacjach troci Salmo letnica: analiza na podstawie materiałów archiwalnych dr Jerzy Sell 2005
M-52 Stasiewicz Daniel Właściwości mitochondrialnej kinazy kreatynowej izolowanej z plemników śledzia bałtyckiego (Clupea herengus). Badanie dimeryzacji oktameru prof. dr hab. Edward Skorkowski 2005
M-53 Tkaczyk Aleksandra Antybakteryjne właściwości niektórych flawonoidów prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2005
M-54 Maciejewska Hanna Lokalizacja poli(A) polimerazy I w komórce Escherichia coli prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2005
M-55 Brzozowska Katarzyna Aktywność promotorów genu pcnB w komórkach Escherichia coli prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2005
M-56 Świderska Joanna Rola polimorfizmu genu kodującego transformujący czynnik wzrostu -β1 (TGF-β1) w etiopatogenezie i przebiegu klinicznym przewlekłych chorób zapalnych układu kokarmowego u dzieci prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn  2005
M-57 Dziedzic Dariusz Wpływ mutacji potencjalnego miejsca sumoylacji białka Fhit na działanie przeciwnowotworowe prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk 2005
M-58 Popławska Katarzyna Ekspresja transporterów nukleozydowych w kardiomiocytach szczura cukrzycowego prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk 2005
M-59 Skura Marta Zróżnicowanie genetyczne gatunku Asellus remyi Monod, 1932 (Crustacea, Isopoda) z reliktowego Jeziora Ochrydzkiego dr Anna Wysocka 2005
M-60 Pobłocka Natalia Badania genetyczne wybranych gatunków z rodzaju Phagocata Leidy z reliktowego Jeziora Ochrydzkiego dr Anna Wysocka 2005
M-61 Wiśniewska Anna Zróżnicowanie genetyczne gatunków Asellus gjogjevići Karaman 1932 i Asellus arnautovići Remy 1932 z reliktowego Jeziora Ochrydzkiego dr Anna Wysocka 2005
M-62 Pielach Aleksandra Zróżnicowanie genetyczne form morfologicznych gatunków Asellus remyi Monod, 1932 oraz Asellus gjorgjevići Karaman, 1932 (Isopoda, Crustacea) reliktowego jeziora Ochryda   2005
M-63 Kuczkowska Agata Wiązanie białek regulacyjnych w rejonie regulatorowym genu bpB prof. dr hab. Alina Taylor 2005
M-64 Cierzniak Łukasz Rola wiązania oraz hydrolizy naukleotydów przez białko DnaA w procesie aktywacji transkrypcji z promotora pR bakteriofaga λ prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2005
M-65 Pućko Monika Uzyskanie komórek HeLa wykazujących podwyższoną ekspresję ludzkiego czynnika martwicy nowotworu (ang. Tumour Necrosis Factor, TNF) prof. AMG, dr hab. Jacek Bigda 2005
M-66 Lakarewicz-Kożuch Anna Badania genetyczne wybranych gatunków z rodzaju Dendrocoelum (Örsted) z reliktowego Jeziora Ochrydzkiego dr Anna Wysocka 2005
M-67 Gołuński Lesław Zmienność genetyczna umaszczenia sierści w populacjach lokalnych kota domowego (Felis catus L.) w okolicach Bytowa dr Barbara Wojtasik 2006
M-68 Kiernozek Ewa Ocena stężenia w surowicy krwi wybranych składników profilu lipidowego (cholesterol, trójglicerydy) w populacji województwa pomorskiego prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2006
M-69 Murat Dominika Zróżnicowanie genetyczne endemicznych ośliczek (Isopoda) z rodzaju Proasellus z reliktowego Jeziora Ochrydzkiego na podstawie sekwencji odcinka 18SrDNA dr Anna Wysocka 2006
M-70 Dakowicz Kamila Polimorfizm genetyczny koloru i długości sierści w populacjach kota domowego Falis catus L. z okolic Słupska dr Barbara Wojtasik 2006
M-71 Cichosz Anna Struktura genetyczna populacji kota domowego Felis catus L. okolic Żukowa i Kartuz dr Anna Wysocka 2006
M-72 Burandt Katarzyna Genetyka populacjiloklanych kota domowego na terenie pojezierza kaszubskiego dr Jerzy Sell 2006
M-73 Abramowska Natalia Genetyka kota domowego (Felis catus L.) w aspekcie genów kodujących umaszcenie sierści dr Jerzy Sell 2006
M-74 Ciwoniuk Magdalena Spektrum mutacji w genach KIT i PDGFRA w gruzach stromalnych przewodu pokarmowgo człowieka (GIST) prof. dr hab. Janusz Limon 2006
M-75 Najberg Anna Różnorodność fotobiontów związanych z Protoparmeliopsis muralis w oparciu o badania rejonu ITS rDNA dr Beata Guzow-Krzemińska 2006
M-76 Bikowski Mariusz Badania lipopolisacharydu Salmonella Uccle dr Danuta Kunikowska 2006
M-77 Jakubowska Magdalena Analiza sekwencji transpozonów nadrodziny Tc1/mariner u ryb i płazów dr Borys Wróbel 2006
M-78 Borysewicz Elżbieta Wpływ mutacji w genach P i cro oraz promotora po na zmianę replikacji faga λ z typu θ na typ σ dr Sylwia Barańska 2006
M-79 Tomczykowska Aleksandra Zmiany struktury genetycznej populacji troci wiślanej Salmo trutta trutta, na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA, w latach 1968-2003 dr Jerzy Sell 2006
M-80 Jarosławska Julia Badanie różnorodności genetycznej izolatów klinicznych staphylococcus aureus mssa z wykorzystaniem wybranych technik typowania molekularnego dr Julianna Kurlenda 2006
M-81 Morawska Agnieszka Charakterystyka wybranych czynników wirulencji oraz typowanie w oparciu o metody biologii molekularnej epidemicznych szczepów MRSA dr Julianna Kurlenda 2006
M-82 Kasprowicz Katarzyna Polimorfizm -344C/T genu CYP11B2 u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca prof. dr hab. Grzeorz Węgrzyn 2006
M-83 Stelmach Dorota Synteza zmutowanego białka Hdj2 człowieka w komórkach bakterii Escherichia coli prof. dr hab. Barbara Lipińska 2006
M-84 Czerep Zuzanna Klonowanie i ekspresja genów ANK-1, ANK-2 oraz ANK-3 wirusa Orf (ORFV) w systemie bakulowirusowym prof. dr hab. Bogusław Szewczyk 2007
M-85 Popa Justyna Wpływ insuliny i glukozy na aktywność enzymów metabolizujących adenozynę w komórkach SKW6.4 wywodzących się z ludzkich limfocytów B prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk 2007
M-86 Szymczak Agnieszka Badanie wiariantów polimorficznych regionu promotorowego genu lipazy wątrobowej (LIPC) w grupie chorych z objawami hipercholesterolemii rodzinnej prof. dr hab. n.med. Janusz Limon 2007
M-87 Zaremba Anna Aktywność systemu kalpaina - kalpastatyna w limfocytach T CD4+ u osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów dr hab. Jacek Witkowski, prof. AMG 2007
M-88 Kochanowska Maja Analiza wypływu mutacji w genie kodującym podjednostkę β polimerazy RNA na aktywność promotora pR bakteriofaga λ w szczepie Escherichia coli dnaA46 dr Agnieszka Szalewska-Pałasz 2008
M-89 Pieniążek Kamila Polimorfizmy genu osteoprotegeryny u chorych na cukrzycę z neurogenną osteoatropatią Charcota dr Joanna Jakóbkiewicz-Banecka 2008
M-90 Woziwodzka Anna Obniżenie mutagenności heterocyklicznych amin aromatycznych poprzez tworzenie kompleksów stakingowych z metyloksantynami dr Jacek Piosik 2008
M-91 Klawitter Ewelina Wykorzystanie elektrycznych biochipów do detekcji bakterii dr Marcin Łoś 2008
M-92 Majchrzyk Anna Aktywności promotorów faga T4 dr Marcin Łoś 2008
M-93 Górska Angelika Oddziaływania białek rejonu exo - xis bakteriofaga λ dr Marcin Łoś, mgr Joanna Łoś 2008
M-94 Nażgiewicz Alicja Analiza ekspresji skróconych form glikoproteiny E2 wirusa HCV w komórkach ludzkiej hepatomy (Huh-7) dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, prof. UG 2008
M-95 Durys Krystyna Rola wiązania polimerazy RNA Escherichia coli do sekwencji promotora po w inicjacji replikacji DNA bakteriofaga λ prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2009
M-96 Szrok-Wojtkiewicz Sylwia Wpływ wiązania białka DnaA Escherichia coli w obrębie wybranych promotorów na ich aktywność transkrypcyjną prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2009
M-97 Kontowicz Anna Ocena ekspresji genu BFGF w komórkach białaczkowych u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną prof. dr hab. Jacek Witkowski 2009
M-98 Boss Lidia Klonowanie genów rl i rIII faga T4 i nadprodukcja kodowanych przez nie białek dr Marcin Łoś 2009
M-99 Wiśniewska Natalia Identyfikacja antarktycznych Anisakidae w oparciu o analizę DNA prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2009
M-100 Zalewska Małgorzata Identyfikacja arktycznych anisakidae w oparciu o analizę DNA prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2009
M-101 Tarasewicz Marta Aktywność mutagenna i cytotoksyczna pochodnych 2-amino-3-metaloimidazo-[4,5-f]chionoliny dr Jacek Piosik 2009
M-102 Śmigielska Marlena Charakterystyka genetyczna szcepów bakterii z rodzaju Mycobacterium izolowanych od zwierząt wolno żyjących i gospodarskich  doc. dr hab. Andrzeja Salwy, prof. dr hab. Grzeogrz Węgrzyn 2009
M-103 Sobieszczuk Ewa Analiza 5' i 3' RACE prekursorów mikro RNA, których biogeneza zależy od białka Hyl1 u Arabidopsis thaliana prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kuklińska 2010
M-104 Miętus Michał Charakterystyka interakcji białko - białko i białko - DNA w trakcie inicjacji replikacji bakteriofaga ? dr Monika Glinkowska 2010
M-105 Olszewski Paweł Rola promotora pO w replikacji bakteriofaga lambda dr Monika Glinkowska 2010
M-106 Richert Malwina Wpływ DMSO (dimetylosulfotlenku) na syntezę glikozaminoglikanów w fibroblastach wyizolowanych od pacjentów z zespołem Sanfilippo Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2010
M-107 Włoch Paulina Analiza zmienności kultur mycelialnych Protoparmeliopsis muralis z zastosowaniem markerów mikrosatelitarnych dr Beata Guzow-Krzemińska 2010
M-108 Ciurak Patryk Badanie plonu fagowego bakteriofaga ?cIb2 w bakteriach Escherichia coli MG1655 transformowanych plazmidami pBAD30, pBR328, pET16b oraz pUC18 dr hab. Marcin Łoś 2011
M-109 Henc Izabela Ekspresja sorcyny w komórkach ostrej dziecięcej białaczki limfoblastycznej ALL prof. dr hab. med. Jacka M. Witkowskiego 2011
M-110 Wierzbicki Igor Analiza wpływu bakteryjnych białek GreA i GreB na aktywność promotora pR bakteriofaga λ dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz 2011
M-111 Zawiślak Martyna Analiza molekularna porostów z grupy Bacidia arnolidiana s.l. dr Beata Guzow-Krzemińska 2011
M-112 Matusiak Magdalena Mutational screening of BARD1 gene in unselected patients with ovarian cancer prof. dr hab. Janusz Limon 2012
M-113 Kwaśnicka Katarzyna Analiza wpływu nadekspresji bakteriofagowych genów e.6, vs.6, rllA i rIIB na rozwój faga T4 dr Piotr Golec 2013
M-114 Pakuła Bartosz Replikacja pozachromosomalnego DNA w mutantach hfq bakterii Escherichia coli dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz 2013
M-115 Sawiuk Karolina Wpływ enzymatycznej terapii zastępczej na ekspresję genów IDUA oraz IDS dr Anna Kloska 2013
M-116 Sobczyk Monika Aktywności biologiczne zakwitów wybranych gatunków sinic pochodzenia morskiego dr Sylwia Barańska 2013
M-117 Szczepańska Aneta Wpływ mieszanin flawonoidów na spichrzanie   glikozoaminoglikanów w fibroblastach chorych na mukopolisacharydozę typu IIIA dr Anna Kloska 2013
M-118 Andrzejewska Anna POZIOM MITOCHONDRIALNEGO DNA W LEUKOCYTACH PACJENTÓW DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ HUNTINGTONA dr Sylwia Barańska 2015
M-119 Deptuła Jakub Analiza powinowactwa białek inicjujących replikację DNA fagów niosących toksyny Shiga do poszczególnych sekwencji wiążących w obrębie origin dr Monika Glinkowska 2015
M-120 Ebertowska Adriana Analiza genów związanych z biosyntezą aeruginozyn u Nodularia spumigena dr Beata Guzow-Krzemińska 2015
M-121 Kubiak Krzysztof Postranslational modification and functional self-assemblies  of the C-terminal domain of the Escherichia coli Hfq protein prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2015
M-122 Małachowska Aleksandra Opracowanie metody izolacji DNA plazmidowego z różnych środowisk wodnych dr Joanna Łoś 2015
M-123 Pierzynowska Karolina Wpływ kinaz S6K1 oraz S6K2 na efektywność degradacji autofagosomów przez lizosomy na modelu mysich fibroblastów embrionalnych dr Aleksandra Hać 2015
M-124 Czyż Agata Klonowanie genów operonu groE bakterii morskiej Vibrio harveyi prof. dr hab. Barbara Lipińska 1995

M-125

Fiedosiuk Aleksandra Oznaczanie poziomu glikozoaminoglikanów w hodowlach komórkowych fibroblastów pochodzacych od chorych na mukopolisacharydozę z zastosowaniem techniki wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2010
M-126 Cysdorf Wojciech Wykorzystanie metody REP-PCR do indentyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella dr Urszula Charmuszko 2011
M-127 Korewo Daria Ocena genotoksycznych właściwości genisteiny i kemferolu w hodowli ludzkich fibroblastów skórnych dr Anna Kloska 2016
M-128 Kosecka Magdalena Zmienność genetyczna biontów w porostach Protoparmeliopsis muralis dr Beata Guzow-Krzemińska 2016
M-129 Necel Agnieszka Wpływ delecji wybranych fragmentów sekwencji w obrębie rejonu exo-xis genomu bakteriofaga φ24B, przedstawiciela fagów przenoszących geny toksyn Shiga, na proces regulacji rozwoju tego faga w bakteriach Escherichia coli dr Sylwia Bloch 2016
M-130 Nowakowska Jowita Izolacja i charakterystyka bakteriofaga Pseudomonas aeruginosa phage vB_GD34 oraz optymalizacja jego oczyszczania z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej dr Piotr Golec 2016
M-131 Portalska Karolina Losowość inaktywacji chromosomu X u zdrowych kobiet w różnych grupach wiekowych i w różnych tkankach dr Ewa Piotrowska 2016
M-132 Sołoduch Michał Izolacja litycznego bakteriofaga Pseudomonas aeruginosa phage vB_GGS26 oraz jego charakterystyka pod kątem wykorzystania w fagoterapii dr Piotr Golec 2016
M-133 Sowa Natalia Poziom i synteza mitochondrialnego DNA w komórkach fibroblastów pochodzących od pacjentów z chorobą Huntingtona dr Sylwia Barańska 2016
M-134 Jasiecki Jacek Konstrukcja szczepu Vibrio harveyi podatnego na manipulacje genetyczne z wykorzystaniem bakteriofaga lambda prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 2000
M-135 Skwierawski Radosław Poszukiwanie i analiza sekwencji transpozonów z rodziny Tc1/mariner w genomach ryb: danio pręgowanego, ryżówki japońskiej, kolcobrzucha zielonego, rozdymki tygrysiej oraz ciernika dr Borys Wróbel 2007
M-136 Truchlewski Łukasz Konstrukcja wektorów fuzyjnych LDLR-GFP prof. dr hab. med. Janusz Limon 2007

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 września 2016 roku, 14:17