fbpx Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju

Zakres kompetencji i odpowiedzialności Prodziekana ds. Promocji i Rozwoju 

Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju inicjuje, nadzoruje i koordynuje wszelkie działania służące promocji i rozwojowi Wydziału. W szczególności:

 

 1. Przygotowuje i nadzoruje akcje promocyjne dotyczące Wydziału, w tym promocje wydziałowych kierunków studiów poprzez:

  • kontakty ze szkołami średnimi – informacje o uczelni i wydziale, działania edukacyjne,

  • kontakty z interesariuszami zewnętrznymi reprezentującymi przedsiębiorstwa, jednostki administracji regionalnej oraz inne instytucje sektora publicznego,

  • stymulowanie rozwoju i promocji oferty studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych,

  • przygotowanie informacji o Wydziale i prezentowanie ich na imprezach organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim i poza nim,

  • promocję Wydziału w ramach przedsięwzięć realizowanych na Uczelni i poza nią,

  • nadzór nad organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej Wydziału.

 2. Podejmuje działania na rzecz utrzymywania i rozwoju relacji Wydziału z otoczeniem poprzez:

  • stymulowanie współpracy z jednostkami gospodarczymi, organizacjami biznesowymi oraz administracją państwową i samorządową w zakresie działalności konsultacyjno-programowej oraz edukacyjno-szkoleniowej i badawczej (szkolenia, patronat, sponsoring),

  • reprezentowanie Wydziału w realizacji programów współpracy z uczelniami krajowymi oraz inicjowanie tego typu przedsięwzięć,

  • organizowanie spotkań studentów z potencjalnymi pracodawcami. 

 3. Nadzoruje gromadzenie i opracowywanie informacji o Wydziale oraz o ważnych wydarzeniach wydziałowych do informatorów, publikacji oraz dla mediów i marketingu wewnętrznego. 

 4. Nadzoruje organizację inauguracji roku akademickiego.

 5. Współpracuje z Samorządem Studenckim przy organizacji studenckich imprez okolicznościowych.

 6. Koordynuje prace Komisji ds. Promocji i Współpracy z Pracodawcami.

 7. Bierze udział w pracach Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju.

 8. Uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój i promocję Wydziału.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 12 marca 2018 roku, 8:41