Uchwały | Wydział Biologii

Wybrane uchwały Rady Wydziału Biologii

 

2008   |   2009   |   2010   |   2011   |   2012   |   2013   |   2014  |  2015  |  2016

 

Wybrane Uchwały Rady Wydziału Biologii
 
Numer uchwały Data uchwały Tytuł
uchwały
Treść uchwały
2016
       
2015
3/2015 16.01.2015
w sprawie przyjęcia limitów przyjęć na studia na rok akademicki 2015/2016 na Wydziale Biologii UG
4/2015 16.01.2015 w sprawie zmianach osobowych w komisjach wydziałowych i uczelnianych
5/2015 16.01.2015
w sprawie zasad organizacji i finansowania praktyk studenckich, w tym praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela na Wydziale Biologii UG
10/2015 06.02.2015 w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016
11/2015 06.02.2015 w sprawie terminów rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
12/2015 06.02.2015 w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017
13/2015 06.02.2015 w sprawie przyjęcia zasad dyplomowania na studiach I stopnia
14/2015 06.02.2015 w sprawie zmiany nazwy studiów II stopnia „Waloryzacja i ochrona przyrody” na „Waloryzacja i zarządzania zasobami przyrody”
15/2015 06.02.2015 w sprawie zmian w programie studiów „Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody”
zał 1 06.02.2015 plan studiów
22/2015 13.03.2015 w sprawie zmiany formy zajęć z przedmiotu fakultatywnego „Wstęp do bioinformatyki”
23/2015 13.03.2015 w sprawie o stypendia dla wybitnych młodych naukowców
24/2015 13.03.2015 w sprawie o stypendia dla wybitnych młodych naukowców
25/2015 27.03.2015 w sprawie zmiany nazwy przedmiotu  „Podstawy aerobiologii” na „Podstawy i zastosowania aerobiologii”
26/2015 27.03.2015 w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia
27/2015 27.03.2015 w sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia
28/2015 27.03.2015 w sprawie zmian w programie studiów „Biologia medyczna”
29/2015 27.03.2015 w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku „Biologia”
30/2015 27.03.2015 w sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku „Biologia”
31/2015 27.03.2015 w sprawie zmian w programie studiów III stopnia
32/2015 27.03.2015 w sprawie przekształcenia jednostki dydaktycznonaukowej
34/2015 15.05.2015 w sprawie o zmiany w programach studiów na kierunku Ochrona środowiska administrowanym na Wydziale Chemii UG
36/2015 15.05.2015 w sprawie zmian w matrycach efektów kształcenia
zał 1 15.05.2015 matryca efektów kształcenia na kierunku Biologia – studia pierwszego stopnia
zał 2 15.05.2015 matryca efektów kształcenia na kierunku Biologia – studia drugiego stopnia
zał 3 15.05.2015 matryca efektów kształcenia na kierunku Biologia medyczna – studia pierwszego stopnia
zał 4 15.05.2015 matryca efektów kształcenia na kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody – studia drugiego stopnia
37/2015 15.05.2015 w sprawie o uruchomienie w roku akademickim 2015/16 wykładu specjalnościowego dla studentów studiów II stopnia na kierunku Biologia pt. "Anaerobic Microbiology"
38/2015 15.05.2015 w sprawie o wprowadzenie przedmiotów fakultatywnych „Metody genetyki konserwatorskiej” oraz „Metody filogenetyki molekularnej”
39/2015 15.05.2015 w sprawie o ustalenie terminu sesji dla doktorantów I roku
40/2015 15.05.2015 w sprawie o zatwierdzenie wyboru dyscypliny dodatkowej dla doktorantów III roku
42/2015 15.05.2015
w sprawie wystąpienia do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z wnioskiem o nadanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie mikrobiologia
43/2015 15.05.2015 w sprawie przyznania medalu Wydziału Biologii
52/2015 12.06.2015 w sprawie prac magisterskich
53/2015 12.06.2015 w sprawie Nagród JM Rektora dla nauczycieli akademickich
54/2015 12.06.2015 w sprawie o przyznanie medalu Jacoba Theodora Kleina
2014
1/2014 10.01.2014 w sprawie o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Martinowi Kukwie z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii UG
3/2014 10.01.2014
w sprawie terminów rekrutacji na studia na Wydziale Biologii na rok akademicki 2014/15
4/2014 10.01.2014
w sprawie zasad rekrutacji na studia na Wydziale Biologii na rok akademicki 2015/16
5/2014 10.01.2014
w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii na rok akademicki 2014/15
6/2014 10.01.2014 w sprawie okresu rozliczeniowego studiów prowadzonych na Wydziale Biologii
7/2014 21.02.2014 w sprawie limitów przyjęć na studia na Wydziale Biologii na rok akademicki 2014/15
8/2014 21.02.2014
w sprawie upoważnienia nauczycieli akademickich ze stopniam naukowym dr do prowadzenia seminariów
9/2014 21.02.2014 w sprawie utworzenia w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego, w obrębie  Wydziału Biologii jednostki organizacyjnej o nazwie: Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów UG
10/2014 21.02.2014 w sprawie powołania Kierownika Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów UG
11/2014 21.02.2014 w sprawie utworzenia w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego naukowej jednostki organizacyjnej o nazwie: BRC Gdańsk (Biological Resource Centre Gdańsk); Pracownia - Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych
12/2014 21.02.2014 w sprawie powołania kierownika naukowej jednostki organizacyjnej o nazwie: BRC Gdańsk (Biological Resource Centre Gdańsk); Pracownia - Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych
21/2014 14.03.2014 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Przyroda
zał 1 14.03.2014 Plan studiów stacjonarnych I stopnia od roku akademickiego 2014/15
22/2014 14.03.2014 w sprawie  zmiany nazwy przedmiotu
23/2014 14.03.2014 w sprawie  powierzenia prowadzenia seminarium i opieki  nad studentami
24/2014 14.03.2014 w sprawie zmiany w uchwale Rady Wydziału Biologii nr 2/2013 w sprawie wymagań stawianych kandydatom na stanowiska profesorskie na Wydziale Biologii UG
25/2014 14.03.2014 w sprawie przyjęcia nowej punktacji ECTS w programie studiów doktoranckich z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii
zał 1 14.03.2014 Plan i program studiów doktoranckich z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii
26/2014 14.03.2014 w sprawie  zatwierdzenia składu Komisji ds. doktorskich egzaminów kierunkowych
27/2014 14.03.2014 w sprawie  o rozszerzenie składów Wydziałowych Komisji doktorskich
28/2014 14.03.2014 w sprawie poszerzenia składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
31/2014 11.04.2014 w sprawie przedłużenia urlopu szkoleniowego
32/2014 11.04.2014 w sprawie  zmian w programie studiów na kierunku Ochrona Środowiska
zał 1 11.04.2014 Plan Studiów OŚ I - tok studiów 2014-2017 (stacjonarne)
zał 2 11.04.2014 Plan Studiów OŚ II - tok studiów 2014-2016 (stacjonarne)
zał 3 11.04.2014 Plan Studiów OŚ II - tok studiów 2014-2016 (niestacjonarne)
33/2014 11.04.2014 w sprawie powołanie przedstawiciela Wydziału Biologii na członka Rady Programowej ds. Kształcenia na odległość
36/2014 09.05.2014
w sprawie zakresu egzaminów licencjackich i magisterskich przeprowadzanych na kierunku Ochrona środowiska administrowanym przez Wydział Chemii UG
37/2014 09.05.2014
w sprawie zmiany rodzaju ćwiczeń z przedmiotu „Wstęp do bioinformatyki”
38/2014 09.05.2014
w sprawie powołania Komisji ds. oceny sesji doktorantów I roku studiów doktoranckich
43/2014 06.06.2014
w sprawie wniosków o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nauczycielom akademickim
51/2014 04.07.2014
w sprawie warunków udzielenia zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym
52/2014 04.07.2014 w sprawie zmiany rodzaju ćwiczeń z przedmiotu „Wstęp do bioinformatyki”
53/2014 04.07.2014 w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich
54/2014 12.09.2014 w sprawie zasad rekrutacji na kierunek Przyroda na rok akademicki 2015/16
55/2014 12.09.2014 w sprawie o wygaszenie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Przyroda
60/2014 26.09.2014
w sprawie prowadzenia wykładów i seminariów przez pracowników nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora
61/2014 26.09.2014 w sprawie wyznaczenie opiekuna naukowego
62/2014 26.09.2014 w sprawie o zaopiniowanie wniosków o stypendia MNiSW
63/2014 26.09.2014
w sprawie o zgłoszenie kandydata Wydziału Biologii do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
64/2014 26.09.2014
w sprawie o zgłoszenie kandydata Wydziału Biologii do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
71/2014 26.09.2014 w sprawie stypendium MNiSW
73/2014 14.11.2014 w sprawie sprawozdanie z działań kształcenia na odległość (e-learningowych) na Wydziale Biologii UG i plan działań na nadchodzące 2 lata
74/2014 14.11.2014
w sprawie przyjęcia terminów rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/16 na Wydziale Biologii
75/2014 14.11.2014 w sprawie poszerzenia stałego składu komisji doktorskich Wydziału Biologii
80/2014 19.12.2014 w sprawie o wyrażenie zgody na powierzenie prowadzenia wykładu ze Statystyki
81/2014 19.12.2014 w sprawie sprawozdania z oceny własnej zapewniania jakości kształcenia
2013
1/2013 11.01.2013 w sprawie powołania Komisji ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora
2/2013 11.01.2013 w sprawie kryteriów zatrudniania pracownika samodzielnego na stanowisku profesora
3/2013 11.01.2013 w sprawie strategii rozwoju Wydziału Biologii UG
4/2013 11.01.2013 w sprawie specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia
7/2013 18.01.2013
w sprawie likwidacji Pracowni Zoologii Kręgowców w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców
8/2013 18.01.2013 w sprawie wniosku o nagrodę MNiSW dla nauczycieli akademickich
9/2013 18.01.2013 w sprawie zasad rekrutacji, limitów przyjęć i terminów rekrutacji
10/2013 18.01.2013 w sprawie zasad rekrutacji na studia III stopnia
11/2013 18.01.2013 w sprawie powołania na Wydziale Biologii kierunku studiów „Biochemia medyczna”
12/2013 18.01.2013 w sprawie powołania kierunku „Neurobiologia”
13/2013 18.01.2013 w sprawie powołania studiów II stopnia na kierunku „Bioinformatyka”
14/2013 18.01.2013 w sprawie wniosku o nagrodę dla Pani dr hab. Katarzyny Potrykus
15/2013 18.01.2013 w sprawie wniosku o nagrodę dla Pani dr Bożeny Nejman-Faleńczyk
16/2013 18.01.2013 w sprawie wniosku o nagrodę dla Pani dr Aleksandry Urbanek
17/2013 29.01.2013 w sprawie wniosku o utworzenie kierunku o nazwie „Biologia medyczna”
18/2013 29.01.2013 w sprawie wniosku o utworzenie kierunku o nazwie „Waloryzacja i ochrona przyrody”
19/2013 29.01.2013
w sprawie wniosku o uchylenie uchwały dotyczącej  utworzenia  kierunku „Neurobiologia”
20/2013 29.01.2013 w sprawie wniosku o przyjęcia zasad rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
24/2013 08.03.2013
w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Biologii z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie podziału dotacji na działalność statutową
25/2013 08.03.2013 w sprawie powierzenia zajęć 
26/2013 21.03.2013
w sprawie wniosku o stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
27/2013 21.03.2013
w sprawie wniosku o stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
28/2013 21.03.2013
w sprawie wniosku o stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
29/2013 21.01.2013
w sprawie wniosku o stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
30/2013 26.01.2013
w sprawie wniosku o stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
35/2013 19.04.2013 w sprawie przyznania urlopu szkoleniowego płatnego
36/2013 19.04.2013 w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Ochrona środowiska
zał 1 19.04.2013 Przedmioty do wyboru (fakultatywne) - OŚ II, semestr 2, 3 (stacjonarne)
zał 2 19.04.2013 Przedmioty do wyboru (fakultatywne) - OŚ II, semestr 2, 3 (niestacjonarne)
zał 3 19.04.2013 Przedmioty do wyboru (fakultatywne) - OŚ I, semestr 4, 5, 6 (stacjonarne)
zał 4 19.04.2013 Plan Studiów OŚ I (specjalność biologiczno-morska) - tok studiów 2011-2014 (stacjonarne)
zał 5 19.04.2013 Plan Studiów OŚ I - tok studiów 2013-2016 (stacjonarne)
zał 6 19.04.2013 Plan Studiów OŚ II - tok studiów 2013-2015 (stacjonarne)
zał 7 19.04.2013 Plan Studiów OŚ II - tok studiów 2013-2015 (niestacjonarne)
37/2013 19.04.2013 w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Biologia
38/2013 19.04.2013 w sprawie przedmiotów specjalnościowych na kierunku Biologia
40/2013 17.05.2013
w sprawie przekształcenia Pracowni Taksonomii Roślin i Grzybów w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
56/2013 20.06.2013 w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
57/2013 20.06.2013 w sprawie o zmianę tytułów wykładów na kierunku Ochrona Środowiska
58/2013 20.06.2013 w sprawie planu studiów na II edycję studiów podyplomowych Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych
66/2013 05.07.2013 w sprawie przyznania medalu Wydziału Biologii
79/2013 27.09.2013 w sprawie  wygaszenia studiów na kierunku Przyroda
81/2013 27.09.2013 w sprawie utworzenia studiów na kierunku Biologia Medyczna
82/2013 27.09.2013 w sprawie uruchomienia studiów na kierunku Biologia Medyczna
83/2013 27.09.2013
w sprawie warunkowego zaliczenia I okresu rozliczeniowego na studiach I i II stopnia na Wydziale Biologii
86/2013 11.10.2013 w sprawie o objęcie merytorycznym patronatem projektu budowy Ośrodka pomocy zwierzętom dzikim „Przystań” w Gdańsku Górkach-Zachodnich
91/2013 15.11.2013 w sprawie podniesienia jakości kształcenia
2012
1/2012 13.01.2012 w sprawie limitów przyjęć na studia na rok akademicki 2012/2013
2/2012 13.01.2012
w sprawie zmiany w praktykach pedagogicznych na  kierunkach Biologia i Przyroda
3/2012 13.01.2012 w sprawie rekrutacji na studia III stopnia
6/2012 27.01.2012
w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na rok akademicki 2013/2014
7/2012 27.01.2012
w sprawie nadania Stacji Biologicznej imienia prof. dr hab. Fryderyka Pautscha
8/2012 27.01.2012
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego
9/2012 27.01.2012
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego
10/2012 17.02.2012 w sprawie powołania kierownika w Katedrze Fizjologii Zwierząt
12/2012 17.02.2012
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego
13/2012 17.02.2012
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego
14/2012 17.02.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego
15/2012 17.02.2012
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego
16/2012 17.02.2012 w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia doktoranckie
17/2012 17.02.2012
w sprawie zatwierdzenia terminów rekrutacji i limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2012/13
18/2012 17.02.2012
w sprawie powołanie Pracownii Fizjologii Behawioru i Stresu w Katedrze Fizjologii Zwierząt
19/2012 17.02.2012 w sprawie powołanie zmiany nazwy jednostki Katedry Zoologii Bezkręgowców na Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
20/2012 17.02.2012
w sprawie zmiany nazwy jednostki Katedry Fizjologii Roślin na Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
21/2012 16.03.2012 w sprawie sprawozdanie z wykorzystania stypendium habilitacyjnego
22/2012 16.03.2012
w sprawie przyjęcia umowy prowadzenia międzywydziałowego kierunku Ochrona Środowiska
23/2012 16.03.2012 w sprawie zmiany nazwy jednostki 
24/2012 16.03.2012
w sprawie włączenia Pracowni Zoologii Morskiej do Pracowni Parazytologii i Zoologii Ogólnej
25/2012 16.03.2012
w sprawie zmiany w programie studiów podyplomowych „Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych”
28/2012 23.03.2012
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykorzystania stypendium habilitacyjnego
29/2012 23.03.2012
w sprawie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca
30/2012 23.03.2012
w sprawie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca
31/2012 23.03.2012
w sprawie wniosku o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca
33/2012 23.03.2012
w sprawie zmiany nazwy Pracownia Genetyki Człowieka na Pracownia Genomiki i Genetyki Człowieka
34/2012 23.03.2012 w sprawie utworzenia Pracowni Sygnalizacji Wewnątrzkomórkowej
35/2012 23.03.2012 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej
36/2012 13.04.2012 w sprawie przyjęcia terminarza wyborów
38/2012 27.04.2012
w sprawie programu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia
39/2012 27.04.2012
w sprawie programu studiów na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Biologia
40/2012 27.04.2012
w sprawie programu studiów na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Biologia
41/2012 27.04.2012
w sprawie programu studiów na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Biologia
42/2012 27.04.2012
w sprawie programu studiów na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Przyroda
43/2012 27.04.2012
w sprawie programu studiów na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska
44/2012 27.04.2012
w sprawie programu studiów na studiach podyplomowych „Biologia sądowa”
45/2012 27.04.2012
w sprawie programu studiów na studiach podyplomowych „Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych”
46/2012 27.04.2012
w sprawie zmiany w programie studiów na kierunku Biologia na studiach I stopnia
47/2012 27.04.2012
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Biologia jako drugi nauczany przedmiot”
48/2012 27.04.2012
w sprawie przesyłania zaproszeń na publiczne obrony rozpraw doktorskich oraz kolokwia habilitacyjne
50/2012 18.05.2012 w sprawie urlopu szkoleniowego płatnego
51/2012 18.05.2012 w sprawie urlopu szkoleniowego płatnego
52/2012 18.05.2012 w sprawie  prac magisterskich w roku akademickim 2011/2012
53/2012 18.05.2012 w sprawie  prac magisterskich w roku akademickim 2012/2013
54/2012 18.05.2012
w sprawie powołania Komisji do oceny merytorycznej rozliczania środków na działalność statutową
58/2012 25.05.2012 w sprawie  udzielenia rocznego urlopu naukowego
59/2012 25.05.2012 w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
60/2012 25.05.2012 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Biologii UG do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2012-2016
61/2012 25.05.2012 w sprawie ustalenia struktury Rady Wydziału Biologii na kadencję 2012-2016
62/2012 11.06.2012
w sprawie programu studiów na stacjonarnych studiach doktoranckich z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii
69/2012 15.06.2012 w sprawie udzielenie płatnego urlopu naukowego
70/2012 15.06.2012 w sprawie powołania kierowników jednostek
71/2012 15.06.2012 w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. Stypendiów
76/2012 29.06.2012 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
76a/2012 29.06.2012 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
77/2012 29.06.2012 w sprawie zmiany tematu pracy magisterskiej
78/2012 29.06.2012
w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii
79/2012 29.06.2012
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie na Wydziale Biologii
80/2012 29.06.2012 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału Biologii do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich na kadencję 2012-2016
81/2012 13.07.2012
w sprawie powołania komisji na Wydziale Biologii UG do przeprowadzania kierunkowych egzaminów doktorskich
82/2012 13.07.2012 w sprawie powołania kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
84/2012 13.07.2012 w sprawie wniosku o udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego
85/2012 13.07.2012
w sprawie wniosku o nadanie imienia auli w nowym budynku Wydziału Biologii
95/2012 28.09.2012 w sprawie powierzenia prowadzenia wykładów i proseminariów
96/2012 28.09.2012 w sprawie przyznania stypendium MNiSW
97/2012 28.09.2012 w sprawie powołania przedstawicieli do Komisji uczelnianych i senackich
98/2012 28.09.2012 w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
99/2012 28.09.2012 w sprawie przyznania medali Wydziału Biologii
102/2012 12.10.2012 w sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia
103/2012 12.10.2012 w sprawie przyznania stypendium MNiSW
104/2012 12.10.2012 w sprawie przyznania stypendium MNiSW
105/2012 12.10.2012 w sprawie nagrody Prezesa Rady Ministrów
106/2012 12.10.2012
w sprawie powołania Kierownika Pracowni Neurobiologii w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka
107/2012 12.10.2012
w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków do Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów
117/2012 09.11.2012 w sprawie urlopu szkoleniowego
118/2012 09.11.2012
w sprawie warunkowego zaliczenia I okresu zaliczeniowego na studiach I i II stopnia na Wydziale Biologii
119/2012 09.11.2012
w sprawie powołania Kierownika Pracowni Neurobiologii w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka
120/2012 09.11.2012 w sprawie powołania kandydatów na członków komisji i zespołów
123/2012 23.11.2012 w sprawie jakości obsługi administracyjnej realizowanej na rzecz Wydziału przez Dział Zamówień Publicznych UG
125/2012 07.12.2012
w sprawie powołania komisji wydziałowej do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora
127/2012 07.12.2012 w sprawie sposobu obliczania średniej ocen na Wydziale Biologii
2011
2/2011 14.01.2011
w sprawie utworzenie studiów podyplomowych „Waloryzacja i ochrona obszarów przyrodniczych”
3/2011 14.01.2011
w sprawie zmiany nazwy Środowiskowego Studium Doktoranckiego z Biologii i Oceanologii
11/2011 04.02.2011
w sprawie zasad oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Biologii
12/2011 04.02.2011 w sprawie zasad rekrutacji na studia III stopnia
13/2011 04.03.2011
w sprawie powołania Kierownika Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
16/2011 04.03.2011 w sprawie  przyznania stypendium dla młodych naukowców MNiSW
18/2011 25.03.2011 w sprawie  przyznania stypendium dla młodych naukowców MNiSW
22/2011 01.04.2011
w sprawie w sprawie zmian w programie studiów na studiach I stopnia na kierunku Ochrona środowiska
25/2011 06.05.2011 w sprawie  zmian w programie studiów I stopnia na kierunku Biologia
26/2011 06.05.2011 w sprawie  zmian w programie studiów II stopnia na kierunku Biologia
27/2011 06.05.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii – utworzenia Katedry Ewolucji Molekularnej
28/2011 06.05.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii - utworzenia Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego im. prof. dr hab. Fryderyka Pautscha
32/2011 10.06.2011
w sprawie wniosków o przyznanie nagród JM Rektora nauczycielom akademickim
37/2011 01.07.2011 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Ochrona Środowiska
38/2011 01.07.2011 w sprawie  powołania Kierownika Katedry Ewolucji Molekularnej
41/2011 08.07.2011 w sprawie  powołania Konwentu Godności Honorowych
43/2011 30.09.2011 w sprawie odwołania Kierownika Stacji Biologicznej Wydziału Biologii UG
44/2011 30.09.2011 w sprawie powołania Kierownika Stacji Biologicznej Wydziału Biologii UG
48/2011 30.09.2011 w sprawie poparcia wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
49.2011 30.09.2011 w sprawie powierzenia wykładów pracownikom niesamodzielnym
50/2011 30.09.2011
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej
51/2011 30.09.2011 w sprawie zgłoszenia kandydata do programu Akademia Młodych Naukowców
56/2011 04.11.2011 w sprawie zmiany liczby godzin ćwiczeń laboratoryjnych „Botanika farmaceutyczna” na studiach podyplomowych „Biologia sądowa”
57/2011 04.11.2011
w sprawie zmiany zmianę w programie studiów podyplomowych „Waloryzacja i ochrona obszarów przyrodniczych”
58/2011 04.11.2011
w sprawie powołania przedstawicieli Wydziału Biologii do Uczelnianej Komisji Wyborczej UG
59/2011 28.10.2011
w sprawie określenia  maksymalnej liczby kandydatów nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy
60/2011 25.11.2011 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Ochrona Środowiska
61/2011 25.11.2011 w sprawie zgłoszenia kandydatów do UKA
62/2011 02.12.2011
w sprawie przyjęcia umowy prowadzenia międzywydziałowego kierunku Ochrona Środowiska
2010
1N/2010 08.01.2010 w sprawie zamykania niedokończonych przewodów doktorskich
3/2010 08.01.2010 w sprawie zaliczania bez oceny przedmiotów: „BHP i ergonomia” oraz „Praktyki zawodowe”
4/2010 19.02.2010
o  uruchomieniu podyplomowych studiów z „Biologii Sądowej” od roku akademickiego 2010/2011
6/2010 28.05.2010
w sprawie okresowego zawieszenia naboru na studia podyplomowe „Biologia jako drugi nauczany przedmiot”
7/2010 28.05.2010
w sprawie przeniesienie praktyk zawodowych z psychologii dla Studentów makrokierunku Przyroda na semestr zimowy roku akademickiego 2010/2011
8/2010 11.06.2010
w sprawie zmian w programie studiów I i II stopnia na kierunku "Ochrona środowiska"
2009
1/2009 20.02.2009
o zatwierdzeniu makrokierunku Przyroda i uruchomieniu studiów na tym kierunku w roku akademickim 2009/2010
2/2009 13.03.2009
o zatwierdzeniu utworzenia makrokierunku Przyroda i uruchomieniu studiów na tym kierunku w roku akademickim 2009/2010
2008
1/2008 24.09.2008 w sprawie zaliczania przedmiotów bez wpisywania oceny
2/2008 24.09.2008 w sprawie średniej przedstawiającej wyniki studenta w okresie studiów
3/2008 24.09.2008 w sprawie okresu zaliczeniowego studiów prowadzonych na Wydziale Biologii
4/2008 24.09.2008
w sprawie powtarzania przedmiotu objętego wpisem warunkowym dla Studentów I semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
5/2008 24.09.2008 w sprawie studiowania przez studentów Wydziału Biologii drugiego kierunku studiów
6/2008 24.09.2008 w sprawie zasad zmiany trybu studiów, przyjęcia na UG studenta innej uczelni oraz ponownego przyjęcia na studia osoby skreślonej z listy studentów

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 czerwca 2017 roku, 14:07