fbpx Studenckie Koła Naukowe | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe

Doktoranckie Koło Naukowe BIO-MEDIA

Przewodniczący:
Jowita Nowakowska-Gołacka
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Działalność: 

Doktoranckie Koło Naukowe „BIO-MEDIA” Uniwersytetu Gdańskiego powstało z inicjatywy dwóch uczelni wyższych, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych. Koło to ma charakter interdyscyplinarny, a działalność jego łączy w sobie nauki biologiczne oraz sztukę. Oficjalne koło zrzesza doktorantów, jednak nieformalnie mogą do niego dołączyć wszyscy, których fascynuje nasza działalność. W swoich szeregach mamy zarówno studentów, jak również pracowników Wydziału Biologii UG, pochodzących z różnych Katedr. Pozostajemy w ścisłej współpracy ze studentami oraz pracownikami Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP, którzy utworzyli bliźniacze koło (Międzyuczelniane Koło Naukowe „BIO-MEDIA”). Formalnie jesteśmy więc dwoma jednostkami z różnych uczelni a w praktyce jednym symbiotycznym organizmem. Prowadzimy projekty z pogranicza nauk biologicznych oraz sztuki, których celem jest powstawanie szeroko pojętego Bio-Artu.

Program Koła związany jest z:

 • Prowadzeniem działalności artystycznej i naukowej.
 • Zdobywaniem i rozwijaniem wiedzy z zakresu sztuki Bio-Artu.
 • Ścisłą współpracą z Międzyuczelnianym Kołem Naukowym „BIO-MEDIA” Akademii Sztuk Pięknych.
 • Prowadzeniem projektów z pogranicza nauk biologicznych oraz sztuki.
 • Współpracą z innymi uczelnianymi oraz pozauczelnianymi Kołami naukowymi.
 • Organizacją spotkań naukowych, warsztatów i konferencji.
 • Rozszerzaniem i pogłębianiem ogólnej wiedzy i umiejętności Członków Koła.
 • Promowaniem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Polsce i na świecie
 • Popularyzacją nauki oraz promocją sztuki

Studenckie Koło Naukowe "Edukacja de novo" ("EDEN")

Logo Studenckiego Koła Naukowego "Edukacja de novo" ("EDEN")

Pracownia Dydaktyki Biologii

Prezes:
Roksana Jagodzińska
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/skneden

E-mail Koła: skneden1@gmail.com

Działalność: 

SKN "EDEN" jest adresowane do osób interesujących się edukacją przyrodniczą, pedagogiką i psychologią. W ramach swojej działalności, Koło umożliwia członkom:

 • wypracowanie własnego wszechstronnego spojrzenia na edukację, dyskusję o jej kształcie, propozycjach zmian i ich realizacji,
 • zdobywanie doświadczenia poprzez praktyczny kontakt z dydaktyką,
 • rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności na polu praktyczno-naukowym,
 • organizację spotkań o charakterze seminaryjnym, warsztatowym, etc. służących integracji informacji oraz wymianie doświadczeń i wiedzy z różnych dziedzin, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych,
 • nawiązywanie współpracy z innymi Kołami, instytucjami i organizacjami w zakresie wspólnych projektów,
 • publikowanie prac badawczych oraz artykułów o charakterze problemowo-badawczym,
 • udział w projektach, imprezach, akcjach, itp. mających na celu popularyzację nauki (m.in. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów).

Koło rozpoczyna realizację cyklu warsztatów pt. "Odkryjmy to razem" dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Dzieci, wcielając się w rolę eksperymentatorów i obserwatorów, badają właściwości przyrody nieożywionej oraz cechy organizmów żywych - zarówno podczas doświadczeń, jak i zajęć w terenie.

Studenckie Koło Naukowe Biochemiczne

SKN Biochemiczne

Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej

Przewodniczący:
Emilia Zawierucha
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.biochemia.ug.edu.pl/?page_id=51

E-mail Koła: sknbioch@gmail.com

Działalność: 

Studenckie Naukowe Koło Biochemiczne zrzesza studentów, studiujących biologię na Wydziale Biologii UG oraz wszystkich zainteresowanych biochemią, biotechnologią i biologią molekularną. Członkowie Koła aktywnie angażują się w przygotowywanie, organizację oraz przeprowadzanie wydarzeń mających na celu propagowanie i popularyzowanie szeroko pojętej biochemii wśród młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej, tj. Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów, warsztaty tematyczne, wykłady. Dodatkowo członkowie Koła biorą czynny udział w realizacji projektów naukowych, zdobywając w ten sposób cenne doświadczenie laboratoryjne, które jest przydatne w dalszym toku studiów. Wyniki badań prezentowane są na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 
 

Studenckie Koło Naukowe Botaniczne "Zioło"

Logo Studenckiego Koła Naukowego Botanicznego "Zioło"

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

Przewodniczący:
Łucja Ptach
Opiekunowie koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.ktriop.bio.ug.edu.pl/kolo

E-mail Koła: zioloug@gmail.com

Działalność: 

Działalność Koła to:
1. opracowywanie flor i zbiorowisk rezerwatów i innych obszarów chronionych,
2. waloryzacje przyrodnicze terenów projektowanych do ochrony,
3. opracowywanie zebranych materiałów i pisanie artykułów naukowych na podstawie własnych badań,
4. prezentowaniem wyników badań na konferencjach studenckich.

Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne

Logo Studenckiego Koła Naukowego Chiropterologicznego

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Przewodniczący:
Dominika Dudek
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Działalność: 

Koło zajmuje się badaniami nad biologią i ekologią nietoperzy (Chiroptera) - jednego z dwóch najbogatszych w gatunki rzędów ssaków. Koło prowadzi wieloletni monitoring liczebności i składu gatunkowego nietoperzy zimujących w obiektach podziemnych Pomorza Gdańskiego kontrolując regularnie prawie 100 obiektów takich jak: piwnice, forty, bunkry itp.; kryjówki te są kontrolowane co roku w pierwszej połowie lutego. Prowadzi również inwentaryzację fauny nietoperzy parków krajobrazowych i innych terenów chronionych na Pomorzu - w tym celu co roku, w lipcu, organizowane są obozy naukowo-szkoleniowe. W ciągu roku inwentaryzowane są również letnie kolonie nietoperzy w budynkach. Członkowie koła angażują się również w działania na rzecz ochrony nietoperzy (we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra") oraz edukacji przyrodniczej (prelekcje dla dzieci i młodzieży).

Studenckie Koło Naukowe Ekologów Roślin "Littorella"

Logo Studenckiego Koła Naukowego Ekologów Roślin "Littorella"

Katedra Ekologii Roślin

Przewodniczący:
Weronika Piechota
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.ker.biology.ug.edu.pl/pages/pl/kolo-naukowe.php

Działalność: 

Naukowe Koło Ekologów Roślin funkcjonuje przy Katedrze Ekologii Roślin UG (Al. Legionów 9, 80-441 Gdańsk). Powstało ono 11 czerwca 2003 z inicjatywy studentów Bartłomieja Hajka i Anny Suligowskiej.
Koło zrzesza studentów i doktorantów Wydziału Biologii zainteresowanych ekologią roślin wodnych i lądowych, archeobotaniką i ogólnie - przyrodą.
W okresie letnim organizujemy obozy naukowe, podczas których członkowie koła i osoby zainteresowane prowadzą badania ekologiczne ciekawych przyrodniczo obiektów Pomorza (jeziora, rzeki, parki krajobrazowe). Badania współorganizujemy z Parkami Krajobrazowymi z terenu Pomorza. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań publikujemy i prezentujemy na konferencjach i w czasopismach.
Organizujemy również spływy kajakowe, wycieczki do ogrodów botanicznych i muzeów archeologicznych.
Staramy się rozwijać zainteresowania ekologią u uczniów szkół średnich. Dzielimy się z młodszymi kolegami wiedzą m. in. o funkcjonowaniu jezior, współpracujemy z Gdańskim Gimnazjum "Lingwista", biorąc udział w programie: "Zaopiekuj się mną: jezioro Jasień". Uczestniczymy w Bałtyckim Festiwalu Nauki, podczas którego prezentujemy krajowe i egzotyczne rośliny owadożerne, zagadnienia dotyczące ochrony jezior i torfowisk. Zachęcamy do współpracy i wspólnego odkrywania historii i tajemnic świata przyrody!

Studenckie Koło Naukowe Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"

SKN Embriologów i Biotechnologów "EXPLANTATUS"

Katedra Cytologii i Embriologii Roślin

Przewodniczący:
Karolina Małczak (pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu)
Opiekunowie koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

 • mgr Michał Starke

Adres strony WWW: http://www.explantatus.ug.edu.pl

Działalność: 

SKN „EXPLANTATUS” zrzesza studentów zainteresowanych roślinnymi kulturami in vitro. Działalność koła obejmuje:

1. Tworzenie kolekcji roślin in vitro:

- zakładanie i prowadzenie kultur in vitro różnych gatunków roślin, w tym roślin leczniczych, rolniczo-przemysłowych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem;

- hodowlę roślin mięsożernych w warunkach in vitro;

- mikrorozmnażanie storczyków i roślin związanych z środowiskiem wodnym.

2. Prowadzenie własnych projektów badawczych  z zakresu embriologii eksperymentalnej i biotechnologii roślin (wykorzystanie techniki in vitro oraz analizy mikroskopowej i komputerowej).

3. Czynny udział w różnych przedsięwzięciach promujących naukę.

Studenckie Koło Naukowe Entomologii

SKN Entomologii

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

Przewodniczący:
Piotr Żuchowski
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

E-mail Koła: sknento@gmail.com

Działalność: 

Koło daje możliwość poznania  entomologi w terenie jak i w laboratorium - przy preparatyce i oznaczaniu gatunków.  Jako nowo powstałe koło dajemy możliwość rozpoczynania nowych, własnych projektów oraz uczestnictwo w już istniejącym, obejmującym bioróżnorodność Wyspy Sobieszewskiej, a także udział w imprezach tematycznych na terenie naszego Wydziału.

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów "Homunculus"

Studenckie Koło Naukowe Fizjologów

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka

Przewodniczący:
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://www.homunculus.ug.edu.pl

E-mail Koła: homunculus@ug.edu.pl

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe "Homunculus" prowadzi działalność zarówno naukową, jak i popularyzatorską. Projekty badawcze realizowane przez Koło dotyczą szeroko pojętej neurobiologii i neurobiopsychologii i prowadzone są zarówno na zwierzętach, jak i u ludzi. Wyniki badań prezentowane są na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W ramach działalności popularyzatorskiej Koło organizuje liczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, uczestniczy w imprezach popularnonaukowych takich jak Bałtycki Festiwal Nauki i Noc Biologów oraz współorganizuje Dni Mózgu w Trójmieście.

Studenckie Koło Naukowe Genetyczne

Logo Studenckiego Koła Naukowego Genetycznego

Katedra Genetyki i Biosystematyki

Przewodniczący:
Mateusz Kaszubski
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: http://facebook.com/snkgenetykaug

Działalność: 

Studenckie Naukowe Koło Genetyczne rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku. Skupia studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie biologii, w szczególności w obszarze genetyki i biologii molekularnej. Zajmujemy się głównie badaniem różnorodności i zmienności genetycznej populacji różnych gatunków zwierząt występujących na terenie Polski i Europy, a także obserwacją mechanizmów specjacyjnych u Drosophila melanogaster.

Działalność Koła to nie tylko praca w laboratorium, ale również konferencje naukowe, wycieczki edukacyjne oraz przedsięwzięcia mające na celu promocję nauki m.in. warsztaty dla szkół, Bałtycki Festiwal Nauki czy Noc Biologów.

Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Wód

SKN Hydrobiologii i Ochrony Wód

Katedra Genetyki i Biosystematyki

Przewodniczący:
Kamil Reginia
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Wód (SKNHiOW) powstało w 1983 roku.
Podstawowym obszarem zainteresowań i badań wykonywanych w ramach działalności Koła są analizy faunistyczne i zoocenologiczne bezkręgowców wodnych zasiedlających różnorodne zbiorniki wodne na terenie Polski i poza jej granicami. Występowanie zgrupowań badanych organizmów analizowane jest na tle szeregu czynników środowiskowych. Poza działalnością naukową, członkowie Koła uczestniczą w popularyzowaniu szeroko rozumianej tematyki hydrobiologicznej podczas m.in. Nocy Biologów, Bałtyckiego Festiwalu Nauki czy Dni Otwartych Wydziału Biologii.

Studenckie Koło Naukowe Molekuła

SKN Molekuła

Katedra Biologii Molekularnej

Przewodniczący:
Natalia Firyn
Opiekunowie koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://www.facebook.com/molekulaug

Działalność: 

Studenckie Koło Naukowe Biologii Molekularnej „Molekuła” zostało utworzone w 2017 roku z inicjatywy studentów Wydziału Biologii. Jest to pierwsze koło studenckie na Katedrze Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego. Zrzesza studentów zainteresowanych tematyką biologii molekularnej chcących rozwijać swoją wiedzę, zdobywać nowe umiejętności i niezbędne doświadczenie laboratoryjne. Koło prowadzi własne projekty badawcze oraz angażuje się w działalność mającą na celu propagowanie nauki.

Studenckie Koło Naukowe Ornitologiczne "Kos"

Logo Studenckiego Koła Naukowego Ornitologicznego "Kos"

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Przewodniczący:
Wojciech Wesołowski
Opiekun koła naukowego:

Opiekun pomocniczy:

Adres strony WWW: https://pl-pl.facebook.com/kosuggda/

E-mail Koła: kos.ug.gda@gmail.com

Działalność: 

KOS UG jest organizacją studencką zrzeszającą osoby zainteresowane problematyką związaną z ptakami. Działalność koła dzieli się na trzy główne kierunki: naukowa - monitoringi i obozy obrączkowania ptaków; ochrona ptaków na terenach znacznie wykraczających poza obszar Trójmiasta (czynna ochrona rezerwatu Mewia łacha: 2007 i 2008, pisanie projektów ochrony ptaków, tworzenie raportów dla władz zajmujących się ochroną środowiska); szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i ornitologiczna kierowana do wszystkich grup wiekowych: od uczniów szkół podstawowych po słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku (wykłady, wycieczki terenowe i konkursy).
Na co dzień koło współpracuje ze stowarzyszeniem Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING.

Do ostatnich osiągnięć koła należą: zorganizowanie obozu ornitologicznego w Kwiecewie (kwiecień-maj 2008), którego owocem był raport do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie; 3 imprezy na szóstym festiwalu nauki (wykład, wycieczka i stanowisko na pikniku naukowym), wykład pt. "Ptaki naszych ogrodów", którego wysłuchało już około 800 osób; wywiad w Radiu Gdańsk na temat zanikających w mieście wróbli (w czerwcu 2008). Koło uczestniczyło też w napisaniu 2 poważnych projektów edukacyjnych dotyczących ochrony przyrody, w tym ptaków w okolicach Trójmiasta.
Planujemy rozpoczęcie prac nad stworzeniem atlasu ptaków Trójmiasta. Naszym marzeniem jest też zorganizowanie obozu obrączkowania ptaków poza granicami naszego kraju, najlepiej w miejscu, gdzie tego typu badania nigdy wcześniej nie były prowadzone.