Katedra Biologii Molekularnej ogłasza konkurs na stanowisko typu Doktorant/stypendysta (1 stypendium)

Katedra Biologii Molekularnej (Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański) poszukuje osoby na stanowisko Doktorant/stypendysta w ramach projektu NCN OPUS 13 NZ6, pt. „Badanie immunomodulacyjnych właściwości białek szoku termicznego Hsp70 w autoimmunizacyjnych chorobach skóry.”

Wymagania:

 

Oferta skierowana jest głównie do absolwentów studiów magisterskich o profilu biologicznym, biotechnologicznym i biomedycznym lub studentów będących tuż przez obroną (do 4 miesięcy) swoich prac magisterskich w ww. dziedzinach. Wymagane jest doświadczenie laboratoryjne
w zakresie podstawowych technik biologii molekularnej i biologii komórki, a w szczególności:

  • prowadzenia hodowli komórek eukariotycznych,
  • analizy białek (immunoblotting, ELISA, ko-immunoprecypitacja),
  • prowadzenia badań in vivo z wykorzystaniem modeli szczurzych lub mysich.

Dodatkowym atutem będzie znajomość technik immunofenotypowania z wykorzystaniem cytometru przepływowego. Dorobek naukowy w postaci publikacji lub komunikatów na konferencjach, szczególnie
w zakresie biologii medycznej. Preferowany będzie dorobek w zakresie jak najbardziej zbliżonym do tematyki grantu dot. chorób autoimmunizacyjnych/zapalnych oraz białek opiekuńczych. Posiadanie nagród lub wyróżnień za pracę badawczą. Dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego. Kandydaci powinni cechować się silną motywacją do pracy naukowej, komunikatywnością, kreatywnością, oraz umiejętnością pracy samodzielnej i zespołowej.

 Opis zadań:

  • udział w realizacji projektu badawczego NCN OPUS 13, pt. „Badanie immunomodulacyjnych właściwości białek szoku termicznego Hsp70 w autoimmunizacyjnych chorobach skóry,”
    tj.  prowadzenie hodowli komórkowych, praca z mysimi modelami chorób zapalnych skóry, immunofenotypowanie komórek układu immunologicznego zwierząt i ludzi z wykorzystaniem cytometrii przepływowej.

 

Typ konkursu NCN: OPUS 13 – NZ6

Termin składania ofert: do 24 GRUDNIA 2018r.

Forma składania ofert: e-mail lub osobiście

 

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy
z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy.

Doktorant UG ma możliwość otrzymania dodatkowego stypendium przyznawanego przez Dziekana Wydziału Biologii w wysokości 1500 zł miesięcznie przez cały okres trwania studiów doktoranckich
(4 lata).

 

Dodatkowe informacje:

Podanie, wraz z następującymi załącznikami:

  • CV,
  • lista publikacji, lista komunikatów konferencyjnych, lista nagród i wyróżnień,
  • dokumenty potwierdzające znajomość technik biologii molekularnej i biologii komórki oraz doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem zwierzęcych modeli.
  • podpisane oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

należy składać elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: stefan.tukaj@biol.ug.edu.pl

W trakcie trwania postępowania konkursowego kandydaci mogą zostać poproszeni o przedstawienie w formie prezentacji wyników swych dotychczasowych prac naukowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko samodzielny referent/specjalista, pracownik administracyjny Dziale Obsługi Finansowej Projektów UG.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Grudzień 2018 - 17:25; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 12. Grudzień 2018 - 17:25; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz