Badania naukowe

Tematyka badawcza na Wydziale Biologii

Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej

Obszary badań:

Struktura i funkcja białek stresowych:

 • Rola proteaz z rodziny HtrA oraz białek opiekuńczych pochodzenia bakteryjnego w wirulencji bakterii patogennych
 • Struktura i funkcja proteaz HtrA i białek opiekuńczych człowieka oraz ich rola w kancerogenezie i rozwoju innych schorzeń
 • Mechanizm dysocjacji i degradacji białek tworzących agregaty w komórkach bakteryjnych poddanych stresowi – rola małych białek szoku termicznego (sHsps) IbpAB oraz systemu białek opiekuńczych ClpB/DnaK (Hsp100) w dezagregacji białek  i wirulencji bakterii patogennych
 • Mechanizmy regulujące powstawanie bakterii tolerujących antybiotyki
 • Rola proteaz i białek opiekuńczych w przetrwaniu niekorzystnych warunków środowiska i patogenezie bakterii Dickeya solani

PRACOWNIA BIOCHEMII BIAŁEK I KWASÓW NUKLEINOWYCH

Obszary badań:

Struktura i funkcja białek stresowych:

 • Rola proteaz z rodziny HtrA oraz białek opiekuńczych pochodzenia bakteryjnego w wirulencji bakterii patogennych
 • Struktura i funkcja proteaz HtrA i białek opiekuńczych człowieka oraz ich rola w kancerogenezie i rozwoju innych schorzeń
 • Rola proteaz i białek opiekuńczych w przetrwaniu niekorzystnych warunków środowiska i patogenezie bakterii Dickeya solani

PRACOWNIA BIOCHEMII MIKROORGANIZMÓW

Obszary badań:

 • Mechanizm dysocjacji i degradacji białek tworzących agregaty w komórkach bakteryjnych poddanych stresowi – rola małych białek szoku termicznego (sHsps) IbpAB oraz systemu białek opiekuńczych ClpB/DnaK (Hsp100) w dezagregacji białek i wirulencji bakterii patogennych
 • Mechanizmy regulujące powstawanie bakterii tolerujących antybiotyki

 

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej
 
Działalność naukowa pracowników koncentruje się na zagadnieniach dotyczących biologii komórek ludzkich oraz chorób uwarunkowanych genetycznie, a w szczególności na:
 • badaniach nad polimorfizmami predysponującymi do chorób cywilizacyjnych
 • komórkowych szlakach sygnalizacyjnych, które ulegają rozregulowaniu w chorobach genetycznych oraz cywilizacyjnych 
 • badaniach aktywności biologicznej związków pochodzenia roślinnego oraz syntetycznych i możliwości ich wykorzystania w prewencji i terapii chorób uwarunkowanych genetycznie, m.in. nowotworów
 • mechanizmach takich procesów komórkowych, jak: autofagia, biogeneza lizosomów, programowana śmierć komórki, starzenie komórkowe
 • badaniach dotyczących  mechanizmów procesu degradacji substratów białkowych związanego z retikulum endoplazmatycznym, transportu białek przez błony retikulum,
 • badaniach nad  mechanizmami ludzkich chorób związanych z nieprawidłowym fałdowaniem i degradacją białek transportowanych do różnych organelli komórkowych lub wydzielanych na zewnątrz komórki
 • poznaniu istoty defektu chorób genetycznych oraz zależności pomiędzy obrazem klinicznym a genotypem choroby
 • profilowaniu ekspresji genów zarówno w chorobach genetycznych jak i cywilizacyjnych
 • ocenie wpływu zaburzeń funkcjonowania lizosomów na parametry układu immunologicznego oraz metabolizm komórki
 • poszukiwaniu nowych biomarkerów w chorobach cywilizacyjnych
 • zastosowaniu zwierzęcych modeli chorób genetycznych w celu poznania molekularnych mechanizmów patogenezy oraz poszukiwania nowych strategii terapeutycznych oraz biomarkerów chorób. 

 

Katedra Biologii Molekularnej
 • Regulacja replikacji DNA chromosomów bakteryjnych, plazmidów i genomów bakteriofagów
 • Kontrola rozwoju wirusów w komórkach gospodarza
 • Bioróżnorodność bakteriofagów
 • Diagnostyka i możliwości zwalczania zakażeń bakteryjnych

 

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii

Zainteresowania naukowe pracowników katedry obejmuje przede wszystkim genetyka i biologia molekularna mikroorganizmów, a w szczególności:

 • Regulacja metabolizmu oraz genetyka mikroorganizmów środowiska morskiego
 • Mechanizmy regulacji replikacji DNA różnych replikonów bakteryjnych i bakteriofagowych
 • Regulacja replikacji DNA w powiązaniu metabolizmem podstawowym oraz stanem fizjologicznym komórki
 • Biologia plazmidów, w tym systemy toksyna-antytoksyna
 • Mechanizmy odpowiedzi bakterii na stany stresu środowiskowego
 • Antybakteryjne właściwości substancji pochodzenia roślinnego, izotiocyjanianów i możliwości ich wykorzystania wobec bakterii patogennych (w tym enterokrwotocznych Escherichia coli)
 • Mechanizmy regulacji ekspresji genów bakteryjnych
 • Biologia i biotechnologia bakteriofagów pochodzących z różnych środowisk

 

Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
 • Rozmnażanie płciowe i apomiktyczne roślin kwiatowych
 • Poliploidyzacja w różnicowaniu komórek roślinnych
 • Komunikacja symplastowa w rozwoju roślin
 • Epigenetyczna kontrola rozwoju nasion
 • Indukcja embriogenezy i organogenezy roślin in vitro
 • Kwiatowe struktury wydzielnicze

 

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
 • Odpowiedź ekologiczna, fizjologiczna i behawioralna ptaków i ssaków (na poziomie osobniczym, populacyjnym i ekosystemowym) na wielkoskalowe zmiany klimatyczne
 • Biologia, ekologia i behawior siewkowców w okresie migracji na południowym wybrzeżu Bałtyku
 • Funkcjonowanie lądowych i morskich ekosystemów polarnych
 • Znaczenie kolonijnych ptaków rybo- i planktonożernych w ekosystemach morskich i lądowych
 • Ekologia i faunistyka krajowych gatunków nietoperzy i drobnych ssaków naziemnych
 • Znaczenie ekologiczne i ekonomiczne gatunków konfliktowych (kormoran, bóbr) dla funkcjonowania ekosystemów leśnych i wodnych Polski północnej
 • Procesy synurbizacyjne w awifaunie i chiropterofaunie Trójmiasta
 • Fenologia i dynamika migracji ptaków trzcinowisk

 

Katedra Ekologii Roślin
 • Późnoglacjalna i holoceńska historia roślinności, klimatu i wpływu człowieka w północnej Polsce oparta na danych palinologicznych, analizach makroskopowych szczątków roślin oraz geochemii osadów
 • Interdyscyplinarna rekonstrukcja historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej
 • Historia zmian hydrologicznych w południowej strefie Bałtyku
 • Archeobotanika średniowiecznego osadnictwa: użytkowanie roślin, zmiany środowiska przyrodniczego i synantropizacja flory
 • Archeobotanika stanowisk pradziejowych w Afryce Pn i na Bliskim Wschodzie
 • Monitoring współczesnego opadu pyłku – narzędzie do rekonstrukcji historii zmian roślinności i klimatu
 • Biologia i ekologia roślin wodnych
 • Cechy historii życiowych roślin wodnych i ich zastosowanie w ochronie ekosystemów jeziornych
 • Regulatory struktury roślinności w jeziorach
 • Różnorodność funkcjonalna roślin wodnych i zbiorowisk

 

Katedra Ewolucji Molekularnej
 • Ewolucja i filogenetyka molekularna trudnych taksonów pasożytniczych
 • Molekularna filogenetyka, taksonomia oraz genetyka populacyjna roślin
 • Różnorodność biologiczna i genetyczna wirusów w kontekście ewolucyjnym

 

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
 • Regulacja i przebieg cyklu komórkowego glonów Desmodesmus i Chlamydomonas
 • Adaptacja glonów i roślin wodnych do chemicznych zanieczyszczeń środowiska wodnego
 • Podłoża kondycjonowane glonów i sinic – skład i aktywność biologiczna
 • Tkanka floemowa dyniowatych w produkcji białek rekombinowanych
 • Produkcja wosków i alkoholi tłuszczowych w genetycznie modyfikowanych szczepach Chlamydomonas reinhardtii
 
Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka

Poznanie neurofizjologicznych i immunologicznych podstaw funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności:

 • Wpływ farmakologicznej/ elektrycznej stymulacji lub lezji struktur mózgowych na aktywność immunologiczną i behawioralną szczurów
 • Zmiany czynności elektrycznej struktur mózgowych u zwierząt w warunkach indukowanej aktywności ośrodkowego układu nerwowego
 • Działanie środków farmakologicznych na wybrane parametry krwi oraz zachowanie apetytywne myszy i szczurów
 • Neuroimmunologiczne i neurobehawioralne mechanizmy reakcji stresowych oraz indywidualnego zróżnicowania podatności na stres
 • Wykorzystanie innowacyjnych materiałów w medycynie regeneracyjnej – badania biokompatybilności
 • Badania behawioralne, fizjologiczne i genetyczne w odniesieniu do dobrostanu zwierząt, również dzikich
 • Zwierzęce modele chorób ośrodkowego układu nerwowego u człowieka
 • Stres i regulacja neurohormonalna
 
Katedra Genetyki i Biosystematyki
 • Ewolucyjne i ekologiczne aspekty genetyki populacji zwierząt, badane z wykorzystaniem technik genetyki molekularnej
 • Filogeografia i taksonomia molekularna
 • Zastosowanie genetyki populacyjnej w ochronie bioróżnorodności. Ocena poziomu różnorodności genetycznej, identyfikacja jednostek ochrony, wspomaganie ustalania priorytetów i tworzenia strategii ochrony bioróżnorodności
 • Badanie relacji mikrobiom – gospodarz u bezkręgowców
 • Badanie molekularnych mechanizmów regulacji ekspresji genów na poziomie transkrypcji u prokaryota
 • Rozpoznanie faunistyczne w regionach i środowiskach słabo zbadanych pod tym względem (m.in. obszary (sub-)tropikalne, (sub-)arktyczne; wody podziemne, okresowo wysychające) oraz szeroko rozumiana pogłębiona systematyka z uwzględnieniem opisów nowych taksonów, ich klasyfikacji, zmienności wewnątrz- i międzygatunkowej, historii ewolucyjnej i powiązań filogenetycznych oraz przystosowań środowiskowych
 • Określenie wpływu czynników środowiskowych na występowanie bezkręgowców wodnych i wykorzystanie kluczowych indykacyjnych taksonów bentonicznych do oceny jakości wód 
 • Rekonstrukcja zmian środowiskowych i klimatycznych w czwartorzędzie na podstawie szczątków Ostracoda  
 • Cechy historii życiowych i sposobu rozmnażania jako komponenty dostosowania i ewolucja cech fenotypowych 
 • Biologia i ekologia skorupiaków z południowego Spitsbergenu
 
Katedra Mikrobiologii
 • Biologia bakteryjnych systemów restrykcyjno-modyfikacyjnych
 • Badania nad rozwojem nowych technologii sekwencjonowania genomowego DNA
 • Badania nad mechanizmami stabilnego dziedziczenia plazmidów w komórkach bakteryjnych
 • Analiza molekularna plazmidów izolowanych z bakterii środowiskowych
 • Biologia fagów termofilnych izolowanych ze środowisk ekstremalnych
 • Charakterystyka tremostabilnych endolizyn
 • Analiza termostabilnych rekombinaz pod kątem ich wykorzystania w diagnostyce molekularnej
 • Analiza metagenomów mikroorganizmów termofilnych
 • Konstrukcja nowych wektorów na potrzeby biotechnologii
 • Badania nad molekularnymi mechanizmami ekspresji genów
 
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
 • Fenetyczna, filogenetyczna i fitogeograficzna analiza rzędu Orchidales wykonana z użyciem danych morfologicznych i anatomicznych oraz metod numerycznych i molekularnych
 • Ewolucja mechanizmów zapylania u storczykowatych na podstawie badań molekularnych, ultrastrukturalnych oraz chemicznych
 • Rewizja taksonomiczna, filogeneza i różnorodność genetyczna wybranych taksonów  grzybów zlichenizowanych i ich fotobiontów na podstawie cech morfologicznych, chemicznych i wybranych markerów genetycznych
 • Aktywność biologiczna wtórnych metabolitów porostowych
 • Relichenizacja w warunkach in vitro
 • Studia florystyczno-ekologiczne porostów na wybranych podłożach
 • Biologia i ekologia ginących i chronionych w Polsce roślin naczyniowych oraz porostów. Badania cech populacji i warunków fitocenotyczno-siedliskowych, analiza zmienności genetycznej, morfologicznej jako podstawy efektywnej ochrony
 • Naturalne zróżnicowanie, dynamika i antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Pomorza Gdańskiego
 • Synantropizacja flory
 • Rozmieszczenie i zasoby roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego
 • Badania nad rozwojową i ewolucyjną plastycznością sposobów odżywiania roślin, zarówno w odniesieniu do interakcji z grzybami jak i przemian fizjologicznych zachodzących w roślinach z  wykorzystaniem  metod biologii molekularnej (genomika, transkryptomika), a także metod metabolomicznych oraz izotopowych
 
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
 • Biologia, ekologia i taksonomia różnych grup pasożytów
 • Parazytofauna kręgowców i bezkręgowców
 • Diagnostyka parazytologiczna
 • Faunistyka, ekologia, taksonomia, filogenetyka klasyczna i molekularna stawonogów
 • Morfologia funkcjonalna, porównawcza i ewolucyjna stawonogów
 • Ewolucja różnorodności morfologicznej i taksonomicznej owadów
 • Paleobiogeografia i biogeografia historyczna owadów
 • Owady w bursztynie bałtyckim i innych żywicach kopalnych

 

Stacja Badania Wędrówek Ptaków
 • Kompleksowe badania wędrówek ptaków z uwzględnieniem dynamiki sezonowej, biometrii, orientacji i monitoringu liczebności
 • Strategie i trasy migracji ptaków w obrębie europejsko-afrykańskiego systemu wędrówkowego ptaków
 • Behawioralne i ewolucyjne odpowiedzi ptaków wędrownych na globalne zmiany środowiska, w tym na ocieplenie klimatu
 • Plastyczność pierzenia ptaków w odpowiedzi na warunki środowiska i w relacji do wędrówki i innych etapów cyklu życiowego
 • Monitoring długoterminowych zmian morfologicznych u ptaków wędrownych
 • Taksonomiczne, ekologiczne i epidemiologiczne aspekty występowania u ptaków wędrownych chorób i pasożytów z różnych taksonów
 
Stacja Biologiczna
Zaplecze dydaktyczne i naukowe dla jednostek Wydzialu Biologii.
 
 
Pracownia Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN afiliowana przy Uniwersycie Gdańskim
 • Molekularne mechanizmy chorób genetycznych i autoimmunologicznych człowieka oraz możliwości leczenia tych schorzeń
 • egulacja ekspresji genów i replikacji DNA w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych
 
 
Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Grudzień 27, 2013 - 08:44 by Tomasz Kretowicz Changed on poniedziałek, Lipiec 17, 2017 - 14:48 by Tomasz Kretowicz