Kierunki studiów

Wydział Biologii kształci cenionych specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczym, naukowym, społecznym i kulturalnym oraz wnosi trwały wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów. Program studiów oraz różnorodność proponowanych specjalności są dostosowane do zainteresowań osób kształcących się i aktualizowane stosownie do potrzeb rynku pracy. Wydział Biologii wpisuje się tym samym w misję i strategię Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Studenci Wydziału Biologii mają możliwość rozwoju zgodnie z zainteresowaniami dzięki bogatej ofercie specjalności, wykładów i zajęć fakultatywnych oraz dostępowi do nowoczesnych laboratoriów, pracowni specjalistycznych i komputerowych, a także stacji terenowych. Na Wydziale Biologii działają Studenckie Koła Naukowe, które realizują własne projekty badawcze, organizują konferencje i obozy naukowe oraz prezentują wyniki swoich badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Studenci naszego Wydziału mogą także brać aktywny udział w cyklicznych imprezach popularyzujących naukę.

 

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje kandydatom możliwość studiowania na kierunkach:

 

• Biologia – studia I i II stopnia

• Biologia Medyczna – studia I i II stopnia

• Genetyka i Biologia Eksperymentalna – studia I stopnia - nowy kierunek od 2018/2019 roku

• Ochrona Zasobów Przyrodniczych – studia I stopnia - nowy kierunek od 2018/2019 roku

 

Program w/w kierunków dostosowany jest do Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych (ECTS). Zgodny jest z wymogami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

 

KIERUNEK BIOLOGIA

Kierunek BIOLOGIA w Uniwersytecie Gdańskim realizowany jest na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego  oraz trzeciego stopnia.

Profil kształcenia na kierunku BIOLOGIA  to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych. Zdobyta wiedza z zakresu ogólnych zagadnień biologii jest wzmocniona umiejętnościami praktycznymi. W czasie nauki student ma także szanse na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii w zakresie np. biologii i taksonomii molekularnej, biotechnologii, immunologii, mikrobiologii, neurofizjologii, parazytologii, ekologii i ochrony środowiska.

 

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co jest związane z posiadaniem wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii oraz biegłość w wybranej specjalności. W obu przypadkach absolwent kończący studia biologiczne będzie przygotowany do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, a także w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Będzie mógł podjąć pracę w firmach biotechnologicznych, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego, centrach edukacji ekologicznej oraz terenowych stacjach badawczych. Absolwenci studiów II stopnia po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej uzyskają kwalifikacje i uprawnienia do nauczania biologii w gimnazjum oraz w liceum.

 

KIERUNEK BIOLOGIA MEDYCZNA

Kierunek BIOLOGIA MEDYCZNA I stopnia to studia trzyletnie, stacjonarne, z dwiema specjalnościami: neurobiologią i diagnostyką molekularno-biochemiczną. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku BIOLOGIA MEDYCZNA II stopnia trwają cztery semestry. Absolwent uzyskuje tytuł magistra biologii medycznej.

 

Jest to nowoczesny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.  Studenci uczą się molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Zdobywają także umiejętności zastosowania technik biochemicznych, fizjologicznych, biologii molekularnej i innych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym.

Integralną częścią studiów są praktyki zawodowe realizowane poza uczelnią, tj. w instytucjach naukowo-badawczych, badawczych i diagnostycznych o profilu odpowiadającym programowi kształcenia na kierunku.

 

Specjalność Neurobiologia

Studenci wybierający tę specjalność uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie takich metod, jak: elektroencefalografia, techniki histologiczne, molekularne, immunologiczne, behawioralne i psychometryczne.

Absolwent specjalności Neurobiologia będzie przygotowany do pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, placówkach służby zdrowia, rehabilitacyjnych, pedagogicznych, resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień. Ponadto kończący studia może podjąć pracę w szkolnictwie, wojsku i policji.

 

Specjalność Diagnostyka molekularno-biochemiczna

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów, współczesnych metod stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej i parazytologicznej oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób.

Absolwent tej specjalności przygotowany jest do współpracy ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, immunologicznymi, nowotworowymi i pasożytniczymi. Ponadto będzie mógł współdziałać z analitykami i diagnostami medycznymi oraz pracować w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.

Absolwenci obu specjalności będą przygotowani do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia lub kierunkach pokrewnych bądź studiów podyplomowych z zakresu medycyny laboratoryjnej.

 

Biologia Medyczna w Uniwersytecie Gdańskim to kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część dwóch obszarów kształcenia, tj. obszaru nauk przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, realizowaną w Uczelni w sposób określony programem kształcenia. Program ten jest ukierunkowany na pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów I stopnia. W tym celu prawie 50% zajęć stanowią pracownie (specjalnościowe i dyplomowa), na których studenci pod kierunkiem opiekuna realizują projekt badawczy stanowiący podstawę ich pracy dyplomowej. Uzupełnieniem prac laboratoryjnych są seminaria (120 godzin), na których Studenci doskonalą się w wyborze i studiowaniu specjalistycznej literatury naukowej, prezentowaniu wyników badań z danej dziedziny, a następnie założeń i wyników własnej pracy magisterskiej. Wsparciem teoretycznym studiowanej dziedziny są wykłady, w tym te z puli wykładów do wyboru. Dodatkowo, Studenci kontynuują naukę języka obcego (30 godzin, zakończonych certyfikatem znajomości języka na poziomie B2+) oraz mają zajęcia z własności intelektualnej, przedsiębiorczości (razem 45 godzin) oraz zajęcia na innym kierunku studiów (30 godzin), które sami wybierają.

 

Absolwent kierunku Biologia Medyczna posiada pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym. Zna język obcy przynajmniej na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się terminologią i językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz potrafi pracować w zespole.

 

KIERUNEK GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA – NOWOŚĆ OD 2018/2019!!!

 

Kierunek Genetyka i Biologia Eksperymentalna I stopnia to studia trzyletnie, stacjonarne. Studia na tym kierunku zakładają realizację efektów kształcenia w dziedzinach: nauki biologiczne oraz  w dyscyplinach: biologia, biotechnologia, biochemia i mikrobiologia. 

 

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna jest  zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane  w działalności badawczo-rozwojowej. Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z genetyki  i inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, a także mikrobiologii medycznej i przemysłowej oraz nowoczesnych metod i narzędzi badawczych stosowanych w tych dziedzinach nauki. Będzie również dysponował podstawową wiedzą z chemii, fizyki, matematyki  i bioinformatyki. Absolwent będzie rozumiał molekularne, biochemiczne i biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmów, a także interakcji między organizmami a środowiskiem. Dzięki tej wiedzy absolwent będzie umiał zastosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych  w celu rozwiązywania problemów badawczych i technologicznych oraz będzie potrafił  je twórczo modyfikować i dostosowywać do konkretnych aplikacji. W szczególności, absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia dotyczące kierunków badań, określonych jako kluczowe w Krajowym Programie Badań, w tym przede wszystkim chorób cywilizacyjnych i tworzenia nowych leków, a także zmniejszenia skutków rosnącej konkurencji o zasoby Ziemi poprzez zastosowanie nowoczesnych zdobyczy genetyki i biologii molekularnej w gospodarce rolnej i ochronie środowiska naturalnego. Absolwent będzie znał podstawy ekonomii i zarządzania niezbędne w komercjalizacji badań naukowych z zakresu biologii oraz tworzeniu i zarządzaniu inkubatorami nowych technologii biologicznych i biomedycznych. Szczególny nacisk zostanie położony również na pozyskanie przez absolwenta umiejętności krytycznej oceny, interpretacji i prezentowania wyników prac i projektów badawczych,  również w języku angielskim. 

 

W ramach studiów są proponowane przedmioty do wyboru, które zostały podzielone na trzy bloki tematyczne: 1) Molekularne i genetyczne podłoże chorób człowieka, 2) Mikrobiologia molekularna, 3) Genetyka i biotechnologia roślin.

 

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w biomedycznych firmach badawczo-rozwojowych, farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych, w firmach zajmujących się diagnostyką genetyczną i medycyną spersonalizowaną, w placówkach naukowo-badawczych i będą przygotowani do tworzenia nowych inicjatyw biznesowych opracowujących i wdrażających bioinnowacje.

 

Absolwenci uzyskują  tytuł zawodowy licencjata.  Są przygotowani do podjęcia kształcenia na większości kierunków studiów II stopnia (magisterskich).

 

KIERUNEK OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH – NOWOŚĆ OD 2018/2019!!!

Kierunek Ochrona Zasobów Przyrodniczych I stopnia to studia trzyletnie, stacjonarne, z dwiema specjalnościami: Ekologia obszarów zurbanizowanych i Ochrona przyrody. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

 

Na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych student zyska wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych, która pozwala zrozumieć zjawiska, procesy i zależności zachodzące  w przeszłości i współcześnie w środowisku naturalnym. Wiedza ta dotyczy zarówno oceny zagrożeń zasobów przyrodniczych, jak i prawnych, ekonomicznych i praktycznych aspektów ochrony przyrody, z zachowaniem zasady zrównoważonej gospodarki i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedzę tę absolwent kierunku będzie wstanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, posiadając jednocześnie umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i ekosystemów, metod prowadzenia inwentaryzacji, waloryzacji i monitoringu przyrodniczego, tworzenia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi gromadzenia i analizy danych przestrzennych (GIS), zastosowania procedur ocen oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), metod renaturalizacji i odtwarzania ekosystemów na obszarach zdegradowanych i pozyskiwania źródeł finansowania dla projektów środowiskowych. Szczególny nacisk zostanie położony na pozyskanie przez absolwenta umiejętności krytycznej oceny, interpretacji i prezentowania wyników analiz związanych z ochroną i zarządzaniem zasobami przyrodniczymi. 

Na studiach realizowane będą dwie specjalności: Ekologia obszarów zurbanizowanych i Ochrona przyrody. 

W ramach specjalności Ekologia obszarów zurbanizowanych, absolwent kierunku będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania zasobami przyrodniczymi, wymagań roślin i zwierząt w obszarach zurbanizowanych oraz architektury krajobrazu.

Absolwent specjalności Ochrona przyrody zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania biologicznymi zasobami przyrody w obszarach cennych przyrodniczo, będzie znał również zasady funkcjonowania krajowych i europejskich sieci i programów ochrony przyrody.

Absolwenci I stopnia kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów lub na studiach podyplomowych, będą również przygotowani do podjęcia pracy zawodowej. Absolwenci kierunku będą posiadali kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach i specjalistycznych firmach zajmujących się ochroną środowiska i przyrody, placówkach administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 20. Wrzesień 2016 - 13:50; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 7. Maj 2018 - 07:34; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz