Nostryfikacja dyplomów

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

W celu przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu należy złożyć następujące dokumenty:

1. wypełniony i podpisany wniosek.

2. dyplom, który ma być nostryfikowany (konieczny jest oryginał dyplomu) – jeśli wnioskodawca posiada tłumaczenie dokumentu, dobrze by było je od razu złożyć – nie musi być to tłumaczenie przysięgłe, może być na język angielski,

3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów - suplement do dyplomu lub inny dokument zawierający wykaz przedmiotów i ocen, karty okresowych osiągnięć lub zaświadczenie o przebiegu studiów (konieczne są oryginały dokumentów) – jeśli wnioskodawca posiada tłumaczenia dokumentów, dobrze by było je od razu złożyć – nie musi być to tłumaczenie przysięgłe, może być na język angielski,

4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na ukończone studia (konieczne są oryginały dokumentów) – podobnie - jeśli wnioskodawca posiada tłumaczenia dokumentów, dobrze by było je od razu złożyć – nie musi być to tłumaczenie przysięgłe, może być na język angielski,

5. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia,

6. podpisaną klauzulę informacyjną.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Dziekan wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek należy złożyć w Dziekanacie w pokoju C201 (I piętro)

 
OPŁATA:

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobierana jest określona w przepisach opłata w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego profesora. W tej chwili opłata ta wynosi 4685 złotych. Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od złożenia wniosku na rachunek bankowy Uniwersytetu (opłata nie jest pobierana, jeżeli Uczelnia stwierdzi, że nie posiada uprawnień do nostryfikacji dyplomu).

Ewentualne zwolnienie z opłaty następuje na wniosek – jeśli wnioskodawca chce być zwolniony musi również taki wniosek złożyć – najlepiej razem z wnioskiem o nostryfikację. Wniosek powinien być skierowany do Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG, po zasięgnięciu opinii przez Dziekana.

 
TERMINY:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedura może trwać do 90 dni od dnia złożenia wniosku. 

 
AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877)

Zarządzenie nr 127/R/22 Rektora UG z dnia 21 października 2022 roku w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 3. Styczeń 2023 - 10:38; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 13. Marzec 2024 - 14:28; osoba wprowadzająca: Joanna Pernaczyńska