Podstawy Prawne

Akty Prawne UG:

 1. Regulamin Rady Dyscypliny
 2. Procedura nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim
 3. Wykaz czynności związanych z postępowaniem o nadanie stopnia doktora dla kandydatów, którym nie wszczęto przewodu doktorskiego do 30 kwietnia 2019 r.
  Załącznik 1 (strona tytułowa rozprawy doktorskiej po polsku - Wydział Biologii)
  Załącznik 2 (strona tytułowa rozprawy doktorskiej po polsku - Wydział Biotechnologii)
  Załącznik 3 (wniosek o wyznaczenie promotora)
  Załącznik 4 (wniosek o wyznaczenie promotorów)
  Załącznik 5 (wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego) 
  Załącznik 6 (wniosek o procedowanie postępowania) 
 4. Uchwała Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zaleceń do dokumentacji wniosków o wyznaczenie promotora pomocniczego Doktorantom szkół doktorskich
 5. Procedura nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim.
 6. Statut UG
 7. Regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich

Rada Doskonałości Naukowej:

 1. Rada Doskonałości Naukowej (Nowe Procedury nadawania stopni i tytułów naukowych)
 2. Został zniesiony cenzus czasowy (31 grudnia 2020) w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dotyczący możliwości włączania do osiągnięcia naukowego artykułów i monografii naukowych opublikowanych przed rokiem 2019
 3. Został przedłużony o rok termin procedowania postępowań o awans naukowy wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r (w tzw. starym trybie)
   

Akty prawne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnieć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Akty prawne mające zastosowanie do postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego wszczynanych po 30 września 2019 r.:

 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
 4. Postępowanie habilitacyjne (Rada Doskonałości Naukowej) 

Postępowanie o nadanie tytułu profesora wszczęte po 1 października 2019 roku

 1. Postępowanie profesorskie (Rada Doskonałości Naukowej) 

Akty prawne dotyczące nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Akty prawne dotyczące ewaluacji dyscyplin naukowych

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej
 2. Ewaluacja jakości dorobku naukowego Rady Dyscyplin Naukowych UG

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Grudzień 2020 - 07:04; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 08:04; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz