Informacje ogólne | Wydział Biologii

Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Program stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Biologia zgodny jest z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 146 poz.1365). Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza to osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Biologia.

Profil kształcenia na kierunku Biologia to profil ogólno akademicki, co oznacza że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych. Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Biologia zakładają uzyskanie 180 punktów ECTS. Punktacja obejmuje uczestnictwo w zajęciach, zaliczenia i egzaminy, praktyki zawodowe, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym pracę dyplomową).

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Biologia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Uzyskane efekty kształcenia powinien umieć wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, tj. w: przemyśle, placówkach ochrony przyrody i medycznych. Absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Pierwsze dwa lata studiów są wspólne dla wszystkich studentów. Pod koniec semestru czwartego studenci wybierają trzy bloki (moduły) przedmiotowe spośród sześciu oferowanych. Każdy z bloków obejmuje zajęcia realizowane w formie wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez katedry, których profil naukowo-dydaktyczny związany jest z obszarem treści oferowanych w danym bloku. Wybór konkretnego bloku skutkuje koniecznością zaliczenia wszystkich przedmiotów wchodzących w jego skład.
Oferowane bloki to:
Biologia molekularna i komórkowa
Biotechnologia
Biologia roślin
Biologia zwierząt
Biologia człowieka
Ekologia
Pod koniec semestru piątego student dokonuje wyboru seminarium dyplomowego/pracowni dyplomowej, które odbywać będzie w semestrze szóstym. W ramach pracowni dyplomowej student wykonuje pracę dyplomową przygotowaną w oparciu o wyniki samodzielnej lub wspólnej pracy badawczej lub na podstawie materiałów udostępnionych przez Promotora studenta. Tematyka opracowana na potrzeby projektu dyplomowego stanowi jeden z elementów egzaminu dyplomowego.
W semestrze piątym i szóstym student zobowiązany jest również do zaliczenia  zajęć z puli "przedmiotów do wyboru" (PDW), wybieranych pod kierunkiem tutora z corocznie ogłaszanego "Katalogu PDW".
Do ukończenia studiów wymagane jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów (również wybranych samodzielnie z grupy "Przedmiotów do wyboru") i uzyskanie, co najmniej 180 pkt ECTS
  • odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 3 tygodni
  • zdanie egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w formie i ustnej.

Ocena na dyplomie ukończenia studiów uwzględnia średnią wszystkich ocen z całego okresu studiów i ocenę z egzaminu dyplomowego i liczona jest zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie studiów UG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 września 2017 roku, 14:03