Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Celem kształcenia na kierunku studiów BIOLOGIA jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu biologii, opartych na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych.

Celem kształcenia na studiach I stopnia jest przygotowanie absolwenta do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych związanych z zakładami medycznymi, weterynaryjnymi i przemysłowymi (m.in. przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, chemiczny i rolniczy), w placówkach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, w ośrodkach hodowli zwierząt i roślin. Absolwent posiada rzetelną wiedzę o kluczowych zjawiskach i procesach biologicznych przebiegających na różnych poziomach organizacji życia organizmów. Zna najnowsze i najważniejsze techniki i metody badawcze wykorzystywane w naukach biologicznych. Posiada umiejętności identyfikacji głównych zjawisk i procesów biologicznych oraz ich opisu z użyciem teorii naukowych. Potrafi obsługiwać, a także wykorzystać w praktyce specjalistyczną aparaturę analityczno-diagnostyczną przeznaczoną do analizy materiału biologicznego. Jest gotów do pracy w terenie, posiada umiejętności z zakresu identyfikacji gatunków roślin, zwierząt i siedlisk. Jest ponadto przygotowany do krytycznej oceny, interpretacji i prezentowania wyników badań oraz do samodzielnej i zespołowej pracy analitycznej i badawczej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. W ramach programu studiów niektóre przedmioty prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu absolwent zapozna się podstawowymi terminami w zakresie języka specjalistycznego. Absolwent jest gotów do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych i do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych.

Studia na kierunku Biologia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza to osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Biologia. Absolwent uzyskane efekty kształcenia będzie umiał wykorzystywać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. 
Profil kształcenia na kierunku Biologia to profil ogólnoakademicki. Studia zakładają uzyskanie 180 punktów ECTS (30 w każdym semestrze). Punktacja ta obejmuje uczestnictwo w zajęciach, zaliczenia i egzaminy, praktyki zawodowe, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta i egzamin dyplomowy.

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Pierwsze dwa lata studiów są wspólne dla wszystkich studentów. W pierwszym roku studenci realizują m.in. zajęcia z biologii komórki, różnorodność i ewolucji roślin zarodnikowych i nasiennych, ewolucji i systematyki bezkręgowców i kręgowców, anatomii roślin i człowieka, także chemii ogólnej i organicznej oraz technologii informacyjnych. W drugim roku prowadzone są m.in. zajęcia z biochemii, ekologii, fizjologii, mikrobiologii, genetyki i biologii molekularnej oraz lektorat z języka obcego (2 x 60 godz./2 x 4 ECTS), a także podstawy przedsiębiorczości. 

Pod koniec semestru czwartego studenci wybierają przedmioty do wyboru (30godz./2ECTS) oraz trzy bloki (moduły) przedmiotowe spośród sześciu oferowanych. Wybór bloków należy przemyśleć, gdyż planując zapis do konkretnej Katedry dyplomowania należy uwzględnić realizację wymaganych przez Katedrę Bloków Przedmiotowych (zgodnie z Zasadami naboru do katedr dyplomowania i na specjalności na studiach I i II stopnia - https://biology.ug.edu.pl/strona/49799/zasady-naboru-do-katedr-dyplomowania-i-na-specjalnosci-na-studiach-i-i-ii-stopnia). Każdy z bloków obejmuje zajęcia realizowane w formie wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez katedry, których profil naukowo-dydaktyczny związany jest z obszarem treści oferowanych w danym bloku. Wybór konkretnego bloku skutkuje koniecznością zaliczenia wszystkich przedmiotów wchodzących w jego skład. Każdy z bloków obejmuje 105 godzin zajęć (7ECTS). Razem, student wybierając trzy bloki przedmiotowe realizuje w ciągu semestru piątego 180 godzin za 12 ECTS, a w ciągu szóstego 135 godzin za 9ECTS i uzyskuje łącznie 21 pkt ECTS. 
Oferowane bloki to:

  • Biologia molekularna i komórkowa
  • Biotechnologia
  • Biologia roślin
  • Biologia zwierząt
  • Biologia człowieka
  • Ekologia

Również pod koniec semestru czwartego student dokonuje wyboru seminarium dyplomowego/pracowni dyplomowej, które odbywać będzie w semestrze piątym i szóstym. W ramach pracowni dyplomowej student wykonuje pisemną pracę dyplomową przygotowaną w oparciu o wyniki samodzielnej lub wspólnej pracy badawczej lub na podstawie materiałów udostępnionych przez Opiekuna. Tematyka opracowana na potrzeby projektu dyplomowego stanowi jeden z elementów egzaminu dyplomowego.

W okresie wakacyjnym pomiędzy semestrem 4 i 5 student ma obowiązek zrealizować Praktyki zawodowe (60godz./2ECTS), a ich zaliczenie następuje w semestrze 5. 

W semestrze piątym i szóstym student zobowiązany jest również do zaliczenia  zajęć z puli "przedmiotów do wyboru" (PDW), wybieranych pod kierunkiem tutora z corocznie ogłaszanego "Katalogu PDW", dodatkowo musi także zrealizować w semestrze 5 przedmiot ogólnouczelniany, a w semestrze 6 przedmiot humanistyczny i jeden przedmiot do wyboru w języku angielskim.

Do ukończenia studiów wymagane jest:
- zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów (również wybranych samodzielnie z grupy "Przedmiotów do wyboru") i uzyskanie, co najmniej 180 pkt ECTS
- odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 60 godzin
- zdanie egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w formie ustnej.

Ocena na dyplomie ukończenia studiów uwzględnia średnią wszystkich ocen z całego okresu studiów, ocenę z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego - liczona jest zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie studiów UG.

Studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w 13 studenckich kołach naukowych, które działają na Wydziale. Mają także możliwość studiowania w innych ośrodkach naukowych krajowych i europejskich, np. w ramach programu MOST czy Erasmus+.
 

Załącznik Rozmiar
Matryca efektów 43.99 KB
Opis efektów uczenia się 34.88 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 16. Marzec 2014 - 20:21; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Wrzesień 2022 - 08:47; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz