Kierunki studiów | Wydział Biologii

Kierunki studiów

Wydział Biologii kształci cenionych specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczym, naukowym, społecznym i kulturalnym oraz wnosi trwały wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów. Program studiów oraz różnorodność proponowanych specjalności są dostosowane do zainteresowań osób kształcących się i aktualizowane stosownie do potrzeb rynku pracy. Wydział Biologii wpisuje się tym samym w misję i strategię Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Studenci Wydziału Biologii mają możliwość rozwoju zgodnie z zainteresowaniami dzięki bogatej ofercie specjalności, wykładów i zajęć fakultatywnych oraz dostępowi do nowoczesnych laboratoriów, pracowni specjalistycznych i komputerowych, a także stacji terenowych. Na Wydziale Biologii działają Studenckie Koła Naukowe, które realizują własne projekty badawcze, organizują konferencje i obozy naukowe oraz prezentują wyniki swoich badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Studenci naszego Wydziału mogą także brać aktywny udział w cyklicznych imprezach popularyzujących naukę.
 
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje kandydatom możliwość studiowania na kierunkach:
Biologia
Biologia Medyczna
Waloryzacja i Zarządzanie Zasobami Przyrody.
Program w/w kierunków dostosowany jest do Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych (ECTS). Zgodny jest z wymogami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
 

KIERUNEK BIOLOGIA

Kierunek BIOLOGIA w Uniwersytecie Gdańskim realizowany jest na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego  oraz trzeciego stopnia.
Profil kształcenia na kierunku BIOLOGIA  to profil ogólnoakademicki.
Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych. Zdobyta wiedza z zakresu ogólnych zagadnień biologii jest wzmocniona umiejętnościami praktycznymi. W czasie nauki student ma także szanse na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii w zakresie np. biologii i taksonomii molekularnej, biotechnologii, immunologii, mikrobiologii, neurofizjologii, parazytologii, ekologii i ochrony środowiska.
Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co jest związane z posiadaniem wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii oraz biegłość w wybranej specjalności. W obu przypadkach absolwent kończący studia biologiczne będzie przygotowany do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, a także w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Będzie mógł podjąć pracę w firmach biotechnologicznych, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego, centrach edukacji ekologicznej oraz terenowych stacjach badawczych. Absolwenci studiów II stopnia po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej uzyskają kwalifikacje i uprawnienia do nauczania biologii w gimnazjum oraz w liceum.
 

KIERUNEK BIOLOGIA MEDYCZNA

Kierunek BIOLOGIA MEDYCZNA I stopnia to studia trzyletnie, stacjonarne, z dwiema specjalnościami: neurobiologią i diagnostyką molekularno-biochemiczną.
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
Jest to nowoczesny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.  Studenci uczą się molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Zdobywają także umiejętności zastosowania technik biochemicznych, fizjologicznych, biologii molekularnej i innych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym.
Integralną częścią studiów są praktyki zawodowe realizowane poza uczelnią, tj. w instytucjach naukowo-badawczych, badawczych i diagnostycznych o profilu odpowiadającym programowi kształcenia na kierunku.
Specjalność Neurobiologia
Studenci wybierający tę specjalność uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie takich metod, jak: elektroencefalografia, techniki histologiczne, molekularne, immunologiczne, behawioralne i psychometryczne.
Absolwent specjalności Neurobiologia będzie przygotowany do pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, placówkach służby zdrowia, rehabilitacyjnych, pedagogicznych, resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień. Ponadto kończący studia może podjąć pracę w szkolnictwie, wojsku i policji.
Specjalność Diagnostyka molekularno-biochemiczna
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów, współczesnych metod stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej i parazytologicznej oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób.
Absolwent tej specjalności przygotowany jest do współpracy ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, immunologicznymi, nowotworowymi i pasożytniczymi. Ponadto będzie mógł współdziałać z analitykami i diagnostami medycznymi oraz pracować w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.
Absolwenci obu specjalności będą przygotowani do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia lub kierunkach pokrewnych bądź studiów podyplomowych z zakresu medycyny laboratoryjnej.
 

Program stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Biologia Medyczna jest dostosowany do wytycznych zawartych w Rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (w sprawie warunków prowadzenia studiów) oraz z dnia 30 września 2016 r. (w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji).

Biologia Medyczna w Uniwersytecie Gdańskim to kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część dwóch obszarów kształcenia, tj. obszaru nauk przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, realizowaną w Uczelni w sposób określony programem kształcenia. Program ten jest ukierunkowany na pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów I stopnia. W tym celu prawie 50% zajęć stanowią pracownie (specjalnościowe i dyplomowa), na których studenci pod kierunkiem opiekuna realizują projekt badawczy stanowiący podstawę ich pracy dyplomowej. Uzupełnieniem prac laboratoryjnych są seminaria (120 godzin), na których Studenci doskonalą się w wyborze i studiowaniu specjalistycznej literatury naukowej, prezentowaniu wyników badań z danej dziedziny, a następnie założeń i wyników własnej pracy magisterskiej. Wsparciem teoretycznym studiowanej dziedziny są wykłady, w tym te z puli wykładów do wyboru. Dodatkowo, Studenci kontynuują naukę języka obcego (30 godzin, zakończonych certyfikatem znajomości języka na poziomie B2+) oraz mają zajęcia z własności intelektualnej, przedsiębiorczości (razem 45 godzin) oraz zajęcia na innym kierunku studiów (30 godzin), które sami wybierają.

Studia na kierunku Biologia medyczna II stopnia trwają cztery semestry. Program studiów umożliwia studentowi:

- uzyskanie 63 punktów ECTS w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (52,5% wszystkich punktów),

- uzyskanie co najmniej 5 punktów ECTS w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych,

- uzyskanie 61% liczby punktów ECTS z obszaru nauk przyrodniczych i 39% - z obszaru nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej.

 

Absolwent uzyskuje tytuł magistra biologii medycznej.

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego magistra jest:

- osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Biologia medyczna studiów II stopnia,

- zdobycie w każdym roku akademickim 60 punktów kredytowych ECTS (w sumie 120),

- przygotowanie pisemnej pracy magisterskiej i jej obrona w trakcie egzaminu dyplomowego.

Studia II stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, przeprowadzanym w formie ustnej. Ocena na dyplomie uwzględnia średnią ocen w trakcie studiów, ocenę egzaminu końcowego, ocenę pracy magisterskiej i liczona jest zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Gdańskiego.

Absolwent kierunku Biologia Medyczna posiada pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym. Zna język obcy przynajmniej na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się terminologią i językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz potrafi pracować w zespole.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku, 8:57