Kierunki studiów | Wydział Biologii

Kierunki studiów

Wydział Biologii kształci cenionych specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczym, naukowym, społecznym i kulturalnym oraz wnosi trwały wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów. Program studiów oraz różnorodność proponowanych specjalności są dostosowane do zainteresowań osób kształcących się i aktualizowane stosownie do potrzeb rynku pracy. Wydział Biologii wpisuje się tym samym w misję i strategię Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Studenci Wydziału Biologii mają możliwość rozwoju zgodnie z zainteresowaniami dzięki bogatej ofercie specjalności, wykładów i zajęć fakultatywnych oraz dostępowi do nowoczesnych laboratoriów, pracowni specjalistycznych i komputerowych, a także stacji terenowych. Na Wydziale Biologii działają Studenckie Koła Naukowe, które realizują własne projekty badawcze, organizują konferencje i obozy naukowe oraz prezentują wyniki swoich badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Studenci naszego Wydziału mogą także brać aktywny udział w cyklicznych imprezach popularyzujących naukę.
 
Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje kandydatom możliwość studiowania na kierunkach:
Biologia
Biologia Medyczna
Waloryzacja i Zarządzanie Zasobami Przyrody.
Program w/w kierunków dostosowany jest do Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych (ECTS). Zgodny jest z wymogami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
 
KIERUNEK BIOLOGIA
Kierunek BIOLOGIA w Uniwersytecie Gdańskim realizowany jest na studiach stacjonarnych pierwszego, drugiego  oraz trzeciego stopnia.
Profil kształcenia na kierunku BIOLOGIA  to profil ogólnoakademicki.
Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych. Zdobyta wiedza z zakresu ogólnych zagadnień biologii jest wzmocniona umiejętnościami praktycznymi. W czasie nauki student ma także szanse na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii w zakresie np. biologii i taksonomii molekularnej, biotechnologii, immunologii, mikrobiologii, neurofizjologii, parazytologii, ekologii i ochrony środowiska.
Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co jest związane z posiadaniem wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii oraz biegłość w wybranej specjalności. W obu przypadkach absolwent kończący studia biologiczne będzie przygotowany do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, a także w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny. Będzie mógł podjąć pracę w firmach biotechnologicznych, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego, centrach edukacji ekologicznej oraz terenowych stacjach badawczych. Absolwenci studiów II stopnia po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej uzyskają kwalifikacje i uprawnienia do nauczania biologii w gimnazjum oraz w liceum.
 
KIERUNEK BIOLOGIA MEDYCZNA
Kierunek BIOLOGIA MEDYCZNA to studia trzyletnie, stacjonarne, z dwiema specjalnościami: neurobiologią i diagnostyką molekularno-biochemiczną.
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
Jest to nowoczesny kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.  Studenci uczą się molekularnych, biochemicznych i fizjologicznych podstaw funkcjonowania komórek, narządów i organizmów. Zdobywają także umiejętności zastosowania technik biochemicznych, fizjologicznych, biologii molekularnej i innych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym.
Integralną częścią studiów są praktyki zawodowe realizowane poza uczelnią, tj. w instytucjach naukowo-badawczych, badawczych i diagnostycznych o profilu odpowiadającym programowi kształcenia na kierunku.
Specjalność Neurobiologia
Studenci wybierający tę specjalność uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie takich metod, jak: elektroencefalografia, techniki histologiczne, molekularne, immunologiczne, behawioralne i psychometryczne.
Absolwent specjalności Neurobiologia będzie przygotowany do pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, placówkach służby zdrowia, rehabilitacyjnych, pedagogicznych, resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień. Ponadto kończący studia może podjąć pracę w szkolnictwie, wojsku i policji.
Specjalność Diagnostyka molekularno-biochemiczna
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu biochemicznych i molekularnych podstaw funkcjonowania komórek i organizmów, współczesnych metod stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej i parazytologicznej oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w diagnozowaniu chorób.
Absolwent tej specjalności przygotowany jest do współpracy ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, immunologicznymi, nowotworowymi i pasożytniczymi. Ponadto będzie mógł współdziałać z analitykami i diagnostami medycznymi oraz pracować w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.
Absolwenci obu specjalności będą przygotowani do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia lub kierunkach pokrewnych bądź studiów podyplomowych z zakresu medycyny laboratoryjnej.
 
KIERUNEK WALORYZACJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY
Kierunek ten to studia II stopnia, magisterskie, dwuletnie, stacjonarne.
Został on utworzony ze względu na zapotrzebowanie rynku pracy i kształci specjalistów w zakresie ochrony
i kształtowania środowiska przyrodniczego. WALORYZACJA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY to kierunek o profilu praktycznym, co oznacza, że student nabywa pogłębione umiejętności praktyczne w tych dyscyplinach nauk biologicznych, które będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej eksperta przyrodniczego. Kształcenie odbywa się dzięki ścisłej współpracy kadry naukowo-dydaktycznej z instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody i środowiska, takimi jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.
Przygotowane prace magisterskie mają charakter ekspertyz środowiskowych, a ich tematyka związana jest z potrzebami zainteresowanych pracodawców.
Studenci zdobywają wiedzę z zakresu florystyki, faunistyki, biocenologii, metod i technik ochrony różnorodności biologicznej, prawa ochrony przyrody, finansowania projektów środowiskowych, oceny oddziaływania na środowisko oraz podstaw zarządzania biologicznymi zasobami przyrody.
Umiejętności praktyczne zdobywają w trakcie zajęć terenowych i praktyk zawodowych.
Absolwent kierunku, dzięki umiejętności inwentaryzowania zasobów przyrodniczych, zarządzania obszarami chronionymi, opracowania waloryzacji przyrodniczych i wykonywania ekspertyz środowiskowych, będzie mógł podjąć pracę w firmach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, działach ochrony środowiska firm i przedsiębiorstw, lasach państwowych, parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz w administracji publicznej. Ponadto absolwent może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą jako ekspert środowiskowy.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 listopada 2016 roku, 9:29