fbpx Konkurs pozycja post-doc w projekcie: Analiza molekularna stabilności termicznej endolizyn z ekstremofilnych bakteriofagów na drodze zwalczania bakterii Gram-ujemnych. | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Konkurs pozycja post-doc w projekcie: Analiza molekularna stabilności termicznej endolizyn z ekstremofilnych bakteriofagów na drodze zwalczania bakterii Gram-ujemnych.

Konkurs pozycja post-doc w projekcie: Analiza molekularna stabilności termicznej endolizyn z ekstremofilnych bakteriofagów na drodze zwalczania bakterii Gram-ujemnych.

OFERTA PRACY

tytuł projektu: 

Analiza molekularna stabilności termicznej endolizyn z ekstremofilnych bakteriofagów na drodze zwalczania bakterii Gram-ujemnych

Miejsce wykonywania projektu:

Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański,

Ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk.

Wymagania:

• stopień doktora w dziedzinie biotechnologii, biologii, naukach medycznych lub nauk pokrewnych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą ogłoszenia konkursu* oraz w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku);

• minimum 5-letnie doświadczenie badawcze w obszarze biologii molekularnej lub biotechnologii udokumentowane publikacjami naukowymi (w tym co najmniej jedną publikacją pierwszo-autorską w czasopiśmie z listy filadelfijskiej);

• doświadczenie praktyczne w technikach biologii molekularnej (takich jak amplifikacja i klonowanie DNA, mutageneza ukierunkowana, ekspresja genów, nadprodukcja i oczyszczanie białek);

• doświadczenie w pracy z substancjami antybakteryjnymi (wykorzystywanie bakteriofagów, endolizyn, peptydów antybakteryjnych) będzie dodatkowym atutem;

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

• silna motywacja do pracy naukowej i zdolność pozyskiwania nowej wiedzy i umiejętności technicznych;

• dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole badawczym;

• doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych (również w języku angielskim);

• gotowość do odbycia krótkoterminowych staży zagranicznych (współpraca z Ghent University, Belgia)

Opis zadań:

• klonowanie genów wybranych enzymów oraz wykonanie mutagenezy miejscowo-specyficznej w celu uzyskania wariantów substytucyjnych białek litycznych;

• nadprodukcja i oczyszczanie białek, badanie stabilności białek w wysokich temperaturach;

• testy antybakteryjne in vitroin vivo, analizy MIC (najmniejszego stężenia substancji antybakteryjnej hamującego wzrost bakterii), analiza wpływu badanych substancji antybakteryjnych na formowanie bakteryjnego biofilmu, wykonywanie preparatów do mikroskopii fluorescencyjnej i elektronowej

Typ konkursu NCN: OPUS20 – NZ6

Termin składania ofert: 20 września 2021, 16:00

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie pełnoetatowe na czas trwania projektu: 48 miesięcy, pierwsza umowa zawarta będzie na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

10 000 PLN/m-c brutto brutto,

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: początek października 2021

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

• życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji, doniesień zjazdowych, staży i szkoleń, informacją o stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi,

• list motywacyjny,

• dane kontaktowe do dwóch osób mogących udzielić rekomendacji,

• kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

• podpisane oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Dokumenty należy przesłać na adres magdalena.plotka@ug.edu.pl do dnia 20.09.2021 r. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: do 30.09.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 58 523 60 75 lub powyższym mailem.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

* Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 lipca 2021 roku, 8:58