Apel Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych | Wydział Biologii

Apel Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych

Dziekani Wydziałów Przyrodniczych protestują „przeciwko trwającym i planowanym w najbliższej przyszłości, daleko idącym ingerencjom w cenne ekosystemy naszego kraju, w tym w szczególności ekosystemy Puszczy Białowieskiej i dużych polskich rzek”.

Pomysł napisania listu powstał podczas Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, która odbyła się 7-8 czerwca br. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Angielską wersję listu dostali uczestnicy 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która odbyła się 2 lipca w Krakowie. Obecnie Puszcza Białowieska to jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

List ten został poparty również przez Radę Wydziału Biologii UG na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku i w imieniu społeczności akademickiej naszego wydziału został podpisany przez Dziekana prof. dr hab. Włodzimierza Meissnera.

 

Katowice; 9 czerwca 2017 r.

LIST OTWARTY  DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETÓW POLSKICH

 

Szanowny Pan
Prezydent RP
Dr Andrzej Duda

Szanowna Pani
Prezes Rady Ministrów
Beata Szydło

Szanowny Pan
Minister Środowiska
Prof. dr hab. Jan Szyszko

 

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Premier, Szanowny Panie Ministrze,

Jako Dziekani Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich protestujemy przeciwko trwającym i planowanym w najbliższej przyszłości, daleko idącym ingerencjom w cenne ekosystemy naszego kraju, w tym w szczególności ekosystemy Puszczy Białowieskiej i dużych polskich rzek. Wyrażamy tym samym sprzeciw wobec realizowanej polityki eksploatacji zasobów przyrodniczych, prowadzonej bez uwzględnienia społecznych i ekonomicznych kosztów degradacji środowiska naturalnego. Uważamy, że prowadzone aktualnie działania gospodarcze, w tym wprowadzane przez Ministerstwo Środowiska akty prawne, przyczynią się – poprzez bezpowrotną dewastację zasobów przyrodniczych – do zubożenia społeczeństwa i wzrostu zagrożenia kraju zjawiskami katastrofalnymi.

Wobec rosnącej globalnej ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze, przeciwstawianie ochrony przyrody wartościom ekonomicznym i społecznym straciło rację bytu. Przeświadczenie, że „nie stać nas na ochronę przyrody”, okazało się błędne i ustąpiło pewności, że nie możemy pozwolić sobie na to, aby jej nie chronić.

Dlatego domagamy się od decydentów wypracowania takich strategii gospodarowania zasobami przyrodniczymi Polski, które odrzucą podejście czysto eksploatacyjne na rzecz łączenia ochrony cennych walorów przyrodniczych z użytkowaniem gospodarczym i rekreacyjnym, strategii uwzględniających ekonomiczne i społeczne koszty nadmiernej eksploatacji przyrody, w tym konsekwencje utraty usług pełnionych przez degradowane ekosystemy.

W szczególności, oczekujemy respektowania zapisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz wynikającego z nich zachowania przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych w  ekosystemach Puszczy Białowieskiej i dolinach dużych rzek Polski.

Wyrażamy także głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Puszczy Białowieskiej, gdzie poprzez masowe cięcia niszczona jest przyroda najcenniejszego w skali kraju kompleksu leśnego. Zwracamy przy tym uwagę, iż działania te wiążą się obecnie z realnym ryzykiem umieszczenia Puszczy Białowieskiej na prowadzonej przez UNESCO Liście Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.

Apelujemy o podjęcie dialogu z naukowcami sprzeciwiającymi się prowadzonej ingerencji w środowisko przyrodnicze oraz kierowanie się aktualną wiedzą naukową przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Pamiętajmy o ciążącej na nas moralnej i prawnej odpowiedzialności za zachowanie przyrody dla następnych pokoleń w stanie niepogorszonym.

Z wyrazami szacunku

Dziekani i prodziekani Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich

 

 

Lista sygnatariuszy (z dnia 26 czerwca 2017) dostępna jest między innymi na stronie: https://oko.press/alarm-33-dziekanow-wydzialow-przyrodniczych-liscie-dudy-szydlo-szyszki-bronia-puszczy-rzek/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 lipca 2017 roku, 7:44