Katedra Biologii Molekularnej ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc

Katedra Biologii Molekularnej

ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc

 

Wymagania:

 

 • Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii. 
 • Znaczący dorobek naukowy z zakresu biologii molekularnej mikroorganizmów, potwierdzony publikacjami w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR).
 • Doświadczenie badawcze oraz wiedza w zakresie tematyki związanej z bakteriofagami i małymi, niekodującymi cząsteczkami RNA funkcjonującymi w komórkach prokariotycznych.
 • Realizacja projektów o zasięgu uczelnianym oraz ogólnokrajowym.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych o charakterze aplikacyjnym poparte zgłoszeniami patentowymi.
 • Potwierdzona znajomość technik badawczych umożliwiających analizę ekspresji genów.
 • Doświadczenie w sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami, magistrantami
  oraz licencjuszami.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Umiejętność pracy samodzielnej, jak również pracy w zespole.
 • Udział w kursach oraz konferencjach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.

 

Opis zadań:

 • Poszukiwanie oraz określenie roli nowych, fagowych i bakteryjnych cząsteczek typu microRNA.
 • Planowanie oraz prowadzenie doświadczeń, analiza wyników oraz przygotowanie manuskryptów publikcji.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 31 grudnia 2018, godzina 12.00

Forma składania ofert: e-mail lub osobiście
 

Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie w wysokości 10000 zł brutto brutto przez maksymalny okres 36 miesięcy

 

Dodatkowe informacje:

Podanie do JM Rektora UG, wraz z następującymi załącznikami:

 • CV,
 • odpis dyplomu doktorskiego,
 • lista publikacji, lista komunikatów konferencyjnych, lista nagród i wyróżnień,
 • informacje o udziale w realizacji projektów badawczych,
 • informacje o udziale w szkoleniach, kursach lub warsztatach,
 • opinia o kandydacie,
 • podpisane oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

należy składać na adres: Katedra Biologii Molekularnej (pok. A237), Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: grzegorz.wegrzyn@biol.ug.edu.pl.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko post-doc w Uniwersytecie Gdańskim.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Grudzień 2018 - 13:40; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 19. Grudzień 2018 - 13:40; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz