Katedra Biologii i Genetyki Medycznej ogłasza konkurs na stanowisko doktorant/stypendysta

Katedra Biologii i Genetyki Medycznej ogłasza konkurs na stanowisko doktorant/stypendysta

w projekcie 
„Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy”

w ramach projektu NCN Sonata 15 nr UMO-2019/35/D/NZ5/00484  

Kierownik projektu: dr Marta Moskot
Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta
Liczba stypendiów: 1
Typ konkursu NCN: SONATA 15 (streszczenie projektu dostępne jest na stronie:
https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/469602-pl.pdf)
Miejsce pracy: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Biotechnologii i Genetyki Medycznej

Proces rekrutacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
(https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).
Stypendysta zostanie wybrany na podstawie listy rankingowej, sporządzonej zgodnie z ww. regulaminem; Komisja Stypendialna zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdyby osoba znajdująca się pierwsza na liście rankingowej zrezygnowała z podpisania umowy stypendialnej, Komisja Stypendialna może zdecydować o zatrudnieniu w projekcie kolejnej osoby z listy, lub następnej, jeśli druga z kolei osoba nie wyrazi woli podpisania umowy stypendialnej. Komisja może również zdecydować o zamknięciu konkursu bez wyłonienia kandydata i ponownym rozpisaniu konkursu.

Wymagania
1)    Tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk przyrodniczych (magisterskich o profilu biologicznym, biotechnologicznym i biomedycznym)
2)    Aktualny status doktoranta (student studiów III stopnia)
3)    Doświadczenie w technikach laboratoryjnych stosowanych w biologii/biotechnologii, tj. hodowli in vitro, techniki PCR, cytometrii, mikroskopii immunofluorescencyjnej
4)    Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację, czytanie 
i pisanie tekstów naukowych
5)    Kandydat powinien cechować się zaangażowaniem, sumiennością, wytrwałością, dokładnością w pracy manualnej, umiejętnością pracy samodzielnej oraz w zespole
6)    Dodatkowym atutem będzie dorobek naukowy w postaci publikacji lub komunikatów na konferencjach, szczególnie w zakresie biologii medycznej

Zakres obowiązków:
1) Prowadzenie, analiza i dokumentacja badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach projektu:
hodowle in vitro, izolacja i hodowla limfocytów T, izolacja materiału genetycznego, analizy ekspresji genów i poziomu białek
2) Udział w pracach naukowych i organizacyjnych Katedry
3) Przygotowanie pracy doktorskiej oraz manuskryptów w zakresie tematyki niniejszego projektu, udział w konferencjach naukowych, stażach i szkoleniach 

Warunki zatrudnienia
1) Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy stypendialnej, na okres 12 miesięcy
2) Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.08.2023.
3) Miejsce pracy: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej, ul. Wita Stwosza 59, Gdańsk.
4) Stypendium wypłacane będzie zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wysokość stypendium jest uzależniona od stażu pracy w projekcie i wynosi od 3.000 do 4.500 PLN brutto).

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21.05.2023, godz. 23.59
Forma nadsyłania zgłoszeń:
Zgłoszenia należy przesyłać do kierownika projektu, dr Marty Moskot za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formacie plików pdf lub skanów) na adres: marta.moskot@ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „doktorant Sonata 15”. Na ten sam adres można kierować również wszelkie pytania dotyczące projektu oraz niniejszego konkursu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.05.2023 r.

Wymagane dokumenty:
1) CV, w tym informacje o publikacjach, doniesieniach konferencyjnych, nagrodach, wyróżnieniach,
ukończonych kursach, szkoleniach, itp., tytuł pracy magisterskiej oraz nazwisko Promotora i miejsce wykonywania pracy.
2) Kopia dyplomu poświadczającego otrzymanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk biologicznych 
3) Klauzula informacyjna o następującej treści:

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty

w ramach projektu NCN Sonata 15 nr UMO-2019/35/D/NZ5/00484 „Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy”

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą
w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2)    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko stypendysty na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu NCN Sonata 15 nr UMO-2019/35/D/NZ5/00484 „Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, a w przypadku zakończenia postepowania konkursowego z wynikiem pozytywnym również – w celach związanych z realizacją i finansowaniem stypendium naukowego w ramach tego projektu.
4)    Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty również art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
5)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.
6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Instytucje Zarządzające, Rozliczające, Pośredniczące, Monitorujące, Kontrolujące, Wdrażające lub Partnerzy Projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
7)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 w tym przez okres realizacji Projektu a także rozliczenia jego trwałości i archiwizacji, przy czym termin ten może zostać przedłużony przez instytucję finansującą. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
8)    Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość przyznania stypendium naukowego w ramach NCN Sonata 15 nr UMO-2019/35/D/NZ5/00484 „Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
9)    Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Z treścią klauzuli zapoznałem się:

…………………………………………
 (data i podpis kandydata)
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 5. Maj 2023 - 07:46; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: piątek, 5. Maj 2023 - 07:46; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz