Konkurs na stanowisko Student-stypendysta w ramach projektu NCN OPUS 23 NZ1

Uniwersytecki Ośrodek Badań Stosowanych i Międzyobszarowych

ogłasza konkurs na stanowisko typu doktorant-stypendysta

 

w ramach projektu NCN Opus 23 NZ1,
pt. „Bioróżnorodność bakteriofagów: niezwykłe

polimerazy DNA jako przykład zaskakującej

różnorodności molekularnej.”

Wymagania:

 • Tytuł magistra biologii lub kierunków pokrewnych (np. biotechnologii, chemii) lub   zaświadczenie o zadanym pozytywnie egzaminie magisterskim.
 • Potwierdzony zdany egzamin do szkoły doktorskiej/rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UG lub Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii UG i GUMed.
 •  Preferowani będą kandydaci posiadający dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports potwierdzający wiedzę z zakresu biologii bakterii lub bakteriofagów.
 •  Preferowani będą kandydaci posiadający osiągnięcia naukowe potwierdzone wystąpieniami na konferencjach naukowych krajowych lub zagranicznych w postaci referatu lub prezentacji plakatu.
 • Uczestnictwo w szkoleniach, kursach lub warsztatach dotyczących technik stosowanych
  w biologii molekularnej.
 • Dobra znajomość naukowego języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Gotowość do uczestnictwa w wyjazdach naukowych i szkoleniowych (krajowych
  i zagranicznych).
 • Preferowani będą kandydaci posiadający doświadczenie badawcze w tematyce fizjologii bakterii i bakteriofagów lub biochemii białek (metody oczyszczania, charakterystyka fizyko-chemiczna białek, badanie aktywności enzymów, itd.)
 • Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej.

 

Opis zadań:

 • Określenie funkcji biologicznych badanych  fagowych polimeraz DNA w komórkach bakteryjnych zakażonych odpowiednimi bakteriofagami
 • Testowanie potencjału Pol271, Pol178 i Pol568 w manipulacjach DNA in vitro w stosunku do dostępnych komercyjnie i stosowanych w inżynierii genetycznej polimeraz DNA

Typ konkursu NCN: Opus 23– NZ1

Termin składania ofert: 10 września 2023 r., 24:00

Forma składania ofert: poczta e-mail lub osobiście

 

Warunki zatrudnienia: umowa stypendialna przez okres 48 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje: Podanie, wraz z następującymi załącznikami:

 • CV wraz z wykazem dorobku naukowego
 • Spis poznanych technik badawczych i oprogramowania (opcjonalnie: dokumenty potwierdzające wykazane umiejętności: certyfikaty, publikacje z wykazem wkładu autorów)
 • Podpisane oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko doktoranta-stypendysty oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
 • Komisja rekrutacyjna skontaktuje się z wybranymi osobami w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja rekrutacyjna podejmie ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu danego kandydata/kandydatki na stanowisko doktorant-stypendysta na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w miejscu i czasie wyznaczonym przez komisję, które zostaną podane do wiadomości ubiegających się o stypendium.
 • Komisja zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu

 

Dokumenty należy składać na adres: Katedra Biologii Molekularnej (pok. A209), Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, lub elektronicznie (wyłącznie pliki
w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres:
alicja.wegrzyn@ug.edu.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail:
poin@ug.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko
typu doktorant-stypendysta przez Uniwersytecki Ośrodek Badań Stosownych i Międzyobszarowych
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 4. Sierpień 2023 - 12:42; osoba wprowadzająca: Joanna Pernaczyńska Ostatnia zmiana: piątek, 4. Sierpień 2023 - 12:42; osoba wprowadzająca: Joanna Pernaczyńska