Konkurs na stanowisko doktoranta w Katedrze Biochemii Ogólnej i Medycznej w obszarze biologii nowotworów

Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański ogłasza nabór na stanowisko doktoranta w ramach projektu NCN SONATA 19 pt. „Integryna β4 jest strażnikiem integralności jądra komórkowego oraz dostępności chromatyny, ograniczając progresję raka prostaty

Kierownik projektu: dr Tomasz Wenta

Okres realizacji: od 1.10.2024 na 3 lata z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok. Obowiązywać będzie 6-miesięczny okres próbny

Opis zadań:
W ramach tego projektu zajmiemy się badaniem mechanizmu tworzenia przerzutów w raku prostaty, ze szczególnym uwzględnieniem roli integryny β4, która jest zaangażowana w regulacje przyczepiania się komórek ludzkich do błony podstawnej. Obecnie wiadomo, że obniżenie poziomu integryny β4 jest ważne do zapoczątkowania przekształcenia się komórki w komórkę nowotworową. Nasze najnowsze dane wykazały, że białko to może również regulować kształt oraz funkcjonowanie otoczki jądrowej a także zmieniać upakowanie materiału genetycznego. Taka zmiana w konsekwencji prowadzi do zwiększonej dostępności chromatyny dla czynników transkrypcyjnych, prowadząc do powstawania wielu mutacji oraz zmian finalnie skutkujących niekontrolowanym wzrostem oraz transformacją nowotworową.
Zadaniem Doktoranta będzie sprawdzenie na kilku modelach, w tym różnych linii komórkowych prostaty, komórek pochodzących z tkanek pierwotnych prostaty a także materiale tkankowym pobranym od pacjentów w jaki sposób integryna β4 prowadzi do nowotworzenia. Wykorzystując techniki manipulacji genetycznych w oparciu o metodę CRISPR/Cas9, analizy mikroskopowe oraz metody z zakresu genomiki i epigenomiki postaramy się znaleźć odpowiedz na pytanie dlaczego redukcja tego białka jest taka ważna dla rozwoju raka. Doktorant będzie również zobowiązany do regularnego opracowywania i prezentowania uzyskanych wyników na spotkaniach zespołu badawczego oraz konferencjach tematycznych, dyskusji z partnerami zagranicznymi oraz udziału w przygotowywaniu publikacji naukowych. 

Oczekiwania wobec Kandydatów:
1.    Tytuł magistra biologii, biotechnologii, biologii medycznej lub kierunków pokrewnych;
2.    Udokumentowana znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i biologii komórki eukariotycznej;
3.    Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
4.    Kandydat powinien cechować́ się̨ silną motywacją do pracy naukowej, komunikatywnością̨, kreatywnością̨, skrupulatnością w prowadzeniu badań oraz umiejętnością pracy samodzielnej i zespołowej;
5.    W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat będzie doktorantem Szkoły Doktorskiej; 
6.    Kandydat musi spełniać wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

Termin składania ofert: 30.06.2024, 23:59:59

Czas trwania kontraktu: 36 miesięcy z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok

Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2024

Finansowanie: całkowita kwota to 180.000 PLN brutto na okres 3 lat z grantu NCN; dodatkowy rok będzie finansowany przez Szkołę Doktorską Wydziału Biologii UG zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Szkole Doktorskiej (57% wynagrodzenia Profesora) 

Forma składania ofert: na adres mailowy z dopiskiem w tytule „konkurs Sonata 19”

Dodatkowe informacje:
W wyznaczonym terminie proszę przesłać na adres tomasz.wenta@ug.edu.pl następujące dokumenty:
1.    CV uwzględniające ww. oczekiwania (umiejętności laboratoryjne, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, stażach krajowych, zagranicznych itp.)
2.    Adres mailowy do kontaktu z co najmniej jedna osobą z tytułem doktora (preferowany opiekun pracy magisterskiej) 
3.    Kopia dyplomu magisterskiego lub oświadczenie promotora o wyznaczonym terminie obrony pracy magisterskiej
4.    Podpisane oświadczenie RODO następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko doktorant-stypendysta oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
5.    Oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej przy Wydziale Biologii UG, rozpoczynające się od 1.10. 2024 r. lub dokument potwierdzający status doktoranta w Szkole Doktorskiej przy Wydziale Biologii UG

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej za pomocą platformy TEAMS/Zoom). 
 
Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Ocena kompetencji i dorobku kandydatów zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.

Ewentualne zapytania należy wysyłać na adres: tomasz.wenta@ug.edu.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko post-doc. 
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Czerwiec 2024 - 12:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Czerwiec 2024 - 12:24; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz