Konkurs na stanowisko typu Student-stypendysta w Katedrze Biologii Molekularnej

Katedra Biologii Molekularnej ogłasza konkurs na stanowisko typu Student-stypendysta

 

w ramach projektu NCN Opus 19 NZ2,
pt. „Molekularne mechanizmy stymulacji autofagii przez genisteinę oraz jej efekty komórkowe i fizjologiczne w chorobie Huntingtona”

Wymagania:

  • Ukończone studia wyższe 1. stopnia lub ukończony 3 rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku Biologia lub pokrewnym
  • Wysoka średnia ocen ze studiów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego zaliczonego semestru
  • Zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych, poparte udokumentowanymi doświadczeniami w tym zakresie (np. czynne uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym, udział w popularyzacji wiedzy, itp.)
  • Preferowani będą kandydaci legitymujący się potwierdzoną znajomością różnych technik i metod badawczych (np. ukończone szkolenia, kursy, itp.)
  • Preferowani będą kandydaci mający doświadczenie w pracy laboratoryjnej (np. staże, praktyki, itp.)

Opis zadań:

  • Udział w badaniach nad mechanizmami działania genisteiny jako stymulatora autofagii w modelach choroby Huntingtona.

 

Typ konkursu NCN: Opus – NZ2

Termin składania ofert: 12 lipca 2024 r.

Forma składania ofert: poczta e-mail lub osobiście

 

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje: Podanie, wraz z następującymi załącznikami:

  • CV wraz z wykazem dorobku naukowego
  • Spis poznanych technik badawczych i oprogramowania (opcjonalnie: dokumenty potwierdzające wykazane umiejętności: certyfikaty, publikacje z wykazem wkładu autorów)
  • Podpisane oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

należy składać na adres: Katedra Biologii Molekularnej (pok. A237 sekretariat), Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: grzegorz.wegrzyn@ug.edu.pl lub joanna.bart@ug.edu.pl

Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktorant/stypendysta

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych,
b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. Czerwiec 2024 - 13:17; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: środa, 26. Czerwiec 2024 - 13:18; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz