Konkurs na stanowisko post doc w Katedrze Genetyki Molekularnej Bakterii w ramach projektu NCN OPUS 25

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii ogłasza nabór na stanowisko post doc
w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 25
pt. „System toksyna-antytoksyna Axe-Txe z wielolekoopornej patogennej bakterii Enterococcus faecium: regulacja i wpływ na fizjologię komórki bakteryjnej”

 

 

Tytuł projektu:

System toksyna-antytoksyna Axe-Txe z wielolekoopornej patogennej bakterii Enterococcus faecium: regulacja i wpływ na fizjologię komórki bakteryjnej

 

Miejsce realizacji:

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański,  ul. Wita Stwosza 59, 80-308, Gdańsk

 

Kierownik projektu i promotor pracy doktorskiej:

dr hab. Barbara Kędzierska

 

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc będzie przeprowadzała doświadczenia mające na celu poznanie wpływu białek systemu toksyna-antytoksyna Axe-Txe na fizjologię enterokoków, cechy związane z ich wirulencją oraz patogenezą chorób wywoływanych przez te drobnoustroje. Badania będą przeprowadzane w warunkach in vitro jak i in vivo z zastosowaniem różnorodnych technik biologii molekularnej i mikrobiologii. Post-doc będzie gotowy do wykonywania eksperymentów z zastosowaniem radioizotopów (głównie P32 i P33). Post-doc będzie zobowiązany do uczestniczenia w planowaniu doświadczeń i ich wykonaniu oraz systematycznej analizy otrzymanych wyników i prezentowania ich na spotkaniach zespołu badawczego, a także do pomocy w przygotowaniu manuskryptów.

 

Wymagania:

 • stopień doktora (nadany przed rozpoczęciem pracy w projekcie) w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych
 • udokumentowana znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i mikrobiologii
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dorobek naukowy w postaci publikacji z listy JCR, a także komunikatów na konferencjach, szczególnie w dziedzinie biologii molekularnej

dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w stosowaniu technik badawczych związanych z tematyką grantu (m. in. klonowanie genów, mutageneza, oczyszczanie białek, metody blotowe, przygotowanie prób i opracowywanie danych transkryptomicznych lub qRT-PCR, praca z bakteriofagami)
 • posiadanie nagród lub wyróżnień́ za pracę badawczą lub naukową
 • ukończenie różnego rodzaju szkoleń z zakresu technik molekularnych
 • uczestnictwo w stażach krajowych i zagranicznych

Kandydat powinien cechować́ się̨ silną motywacją do pracy naukowej, komunikatywnością̨, kreatywnością̨, skrupulatnością w prowadzeniu badań oraz umiejętnością pracy samodzielnej i zespołowej.

Warunki zatrudnienia:

 • termin rozpoczęcia pracy w projekcie: nie wcześniej niż 01.10.2024 r.
 • wynagrodzenie: 140.000 zł/rok brutto brutto
 • zatrudnienie na okres 3 lat. Kontrakt z 6 miesięcznym okresem próbnym
 • oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w grancie post-doc nie będzie podejmował innej pracy

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • podanie wraz z listem motywacyjnym
 • CV uwzględniające ww. oczekiwania
 • opinię dwóch osób posiadających co najmniej stopień doktora, w tym opinia bezpośredniego opiekuna/promotora rozprawy doktorskiej
 • kopię dyplomu doktorskiego lub oświadczenie promotora o wyznaczonym terminie obrony doktorskiej
 • streszczenie pracy doktorskiej
 • wykaz technik badawczych stosowanych przez aplikanta
 • podpisane oświadczenie RODO następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko doktorant-stypendysta oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną; wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Ocena kompetencji i dorobku kandydatów zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

Dodatkowe informacje: Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet –18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w podmiocie innym niż Uniwersytet Gdański.

 

Termin składania ofert: 12 lipca 2024 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. Czerwiec 2024 - 14:08; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Czerwiec 2024 - 14:14; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz