Konkurs na stanowisko typu doktorant-stypendysta w Katedrze Genetyki Molekularnej Bakterii w ramach projektu NCN OPUS 25

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii ogłasza nabór na stanowisko doktorant-stypendysta
w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 25
pt. „System toksyna-antytoksyna Axe-Txe z wielolekoopornej patogennej bakterii Enterococcus faecium: regulacja i wpływ na fizjologię komórki bakteryjnej”

 

Tytuł projektu:

System toksyna-antytoksyna Axe-Txe z wielolekoopornej patogennej bakterii Enterococcus

faecium: regulacja i wpływ na fizjologię komórki bakteryjnej

 

Miejsce realizacji:

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański,  ul. Wita Stwosza 59, 80-308, Gdańsk

 

Kierownik projektu i promotor pracy doktorskiej:

dr hab. Barbara Kędzierska

 

Okres realizacji:

01.10.2024 – 30.09. 2027* (* z możliwością przedłużenia o rok)

 

Opis zadań:

Doktorant będzie przeprowadzał doświadczenia mające na celu poznanie dokładnego mechanizmu regulacji ekspresji genów systemu toksyna-antytoksyna axe-txe i wzajemnego współdziałania zidentyfikowanych do tej pory elementów genetycznych tego operonu, w komórkach enterokoków. Badania będą przeprowadzane w warunkach in vitro jak i in vivo z zastosowaniem różnorodnych technik biologii molekularnej i mikrobiologii. Doktorant będzie gotowy do wykonywania eksperymentów z zastosowaniem radioizotopów (głównie P32 i P33). Doktorant będzie zobowiązany do uczestniczenia w planowaniu doświadczeń i ich wykonaniu oraz systematycznej analizy wyników i prezentowania ich na spotkaniach zespołu badawczego, a także do pomocy w przygotowaniu manuskryptów powstających na podstawie otrzymanych wyników badań.

 

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk biologicznych, biologii medycznej lub biotechnologii
 • udokumentowana znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i mikrobiologii
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • gotowość do odbycia kilkumiesięcznego stażu

dodatkowym atutem będzie:

 • dorobek naukowy w postaci publikacji lub komunikatów na konferencjach, szczególnie w dziedzinie biologii molekularnej
 • doświadczenie w stosowaniu technik badawczych związanych z tematyką grantu
 • posiadanie nagród lub wyróżnień́ za pracę badawczą lub naukową
 • ukończenie różnego rodzaju szkoleń z zakresu technik molekularnych
 • przynależność do kół naukowych, udzielanie się w różnego rodzaju akcjach promujących naukę

Kandydat powinien cechować́ się̨ silną motywacją do pracy naukowej, komunikatywnością̨, kreatywnością̨, skrupulatnością w prowadzeniu badań oraz umiejętnością pracy samodzielnej i zespołowej.

 

Warunki zatrudnienia:

 • termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.10.2024 r.
 • stypendium 5.000 zł/m-c brutto brutto na okres 36 miesięcy; miesięczne stypendium nie mniejsze niż przewidziane w Szkole Doktorskiej. Kontrakt z 6 miesięcznym okresem próbnym; możliwość przedłużenia o 12 miesięcy (stypendium Szkoły Doktorskiej).
 • warunkiem koniecznym do wypłacania stypendium będzie osiągnięcie przez kandydata statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego

 

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • podanie i list motywacyjny
 • CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w tym ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, stażach krajowych, zagranicznych, kołach naukowych itp.)
 • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra (lub termin egzaminu potwierdzony przez promotora)
 • opinię bezpośredniego opiekuna/promotora pracy magisterskiej
 • streszczenie pracy magisterskiej
 • oświadczenie o zamiarze ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie rozpoczynające się 1 października 2024 r.
 • podpisane oświadczenie RODO następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko doktorant-stypendysta oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną; wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Ocena kompetencji i dorobku kandydatów zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI, wprowadzonym uchwałą Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

Forma składania ofert: e-mail – barbara.kedzierska@ug.edu.pl

 

Termin składania ofert: 12 lipca 2024 r.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. Czerwiec 2024 - 14:12; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Czerwiec 2024 - 14:14; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz