Konkurs na stanowisko Student-stypendysta w ramach projektu NCN OPUS 19

Katedra Biologii Molekularnej ogłasza konkurs na stanowisko typu Student-stypendysta  

 

 

w ramach projektu NCN Opus 19 NZ2,  

pt. „Molekularne mechanizmy stymulacji autofagii przez genisteinę oraz jej efekty komórkowe i fizjologiczne w chorobie Huntingtona” 

 

Wymagania: 

 • Ukończone studia wyższe 1. stopnia lub ukończony 3 rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku Biologia lub pokrewnym 

 • Wysoka średnia ocen ze studiów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego zaliczonego semestru 

 • Zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych, poparte udokumentowanymi doświadczeniami w tym zakresie (np. czynne uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym, udział w popularyzacji wiedzy, itp.) 

 • Preferowani będą kandydaci legitymujący się potwierdzoną znajomością różnych technik i metod badawczych (np. ukończone szkolenia, kursy, itp.) 

 • Preferowani będą kandydaci mający doświadczenie w pracy laboratoryjnej (np. staże, praktyki, itp.) 

Opis zadań: 

 • Porównanie różnych modeli komórkowych choroby Huntingtona w aspekcie zastosowania genisteiny w terapii. 

 

Typ konkursu NCN: Opus – NZ2 

Termin składania ofert: 23 września 2022 r., 23:59 

Forma składania ofert: poczta e-mail lub osobiście 

 

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.  

 

Dodatkowe informacje: Podanie, wraz z następującymi załącznikami:  

 • CV wraz z wykazem dorobku naukowego 

 • Spis poznanych technik badawczych i oprogramowania (opcjonalnie: dokumenty potwierdzające wykazane umiejętności: certyfikaty, publikacje z wykazem wkładu autorów)  

 • Podpisane oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

  Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

należy składać na adres: Katedra Biologii Molekularnej (pok. A237 sekretariat), Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: grzegorz.wegrzyn@ug.edu.pl lub joanna.bart@ug.edu.pl  

Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktorant/stypendysta  

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. 

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej. 

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych, 

b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, 

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Wrzesień 2022 - 17:17; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 13. Wrzesień 2022 - 17:21; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz