Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Profil kształcenia na kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna to profil ogólnoakademicki, który zawiera unikalny katalog przedmiotów specjalistycznych, dobranych w oparciu o kierunki określone jako kluczowe dla rozwoju nauk przyrodniczych w Krajowym Programie Badań.

Absolwent ma wiedzę i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w działalności badawczo-rozwojowej. Posiada szeroką wiedzę z genetyki i inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, fizjologii i chorób człowieka, a także mikrobiologii medycznej i przemysłowej oraz nowoczesnych metod i narzędzi badawczych stosowanych w tych dziedzinach nauki. Rozumie molekularne, biochemiczne i biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmów, a także interakcje między organizmami a środowiskiem. Dzięki tej wiedzy umie zastosować metody eksperymentalne z zakresu nauk biologicznych w celu rozwiązywania problemów badawczych i technologicznych oraz potrafi je twórczo modyfikować i dostosowywać do konkretnych aplikacji. W szczególności zna podstawowe zagadnienia dotyczące kierunków badań, określonych jako kluczowe w Krajowym Programie Badań, w tym przede wszystkim chorób cywilizacyjnych i tworzenia nowych leków, a także zmniejszenia skutków rosnącej konkurencji o zasoby Ziemi poprzez zastosowanie nowoczesnych zdobyczy genetyki i biologii molekularnej w gospodarce rolnej i ochronie środowiska naturalnego. Zna podstawy ekonomii i zarządzania niezbędne w komercjalizacji badań naukowych z zakresu biologii oraz tworzeniu i zarządzaniu inkubatorami nowych technologii biologicznych i biomedycznych. Umie krytycznie oceniać, interpretować i prezentować wyniki prac i projektów badawczych, również w języku angielskim.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w kluczowych działach badawczych w oparciu o zdobytą wiedzę w dyscyplinach nauk przyrodniczych, medycznych i rolniczych takich jak: 
- badania nad rakiem, 
- opracowanie nowych leków i antybiotyków, 
- choroby genetyczne człowieka, 
- inżynieria genetyczna i jej zastosowanie w hodowli mikroorganizmów, roślin i zwierząt, 
- ochrona bioróżnorodności.
Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w biomedycznych firmach badawczo-rozwojowych, firmach farmaceutycznych, kosmetycznych i biotechnologicznych, w firmach zajmujących się diagnostyką genetyczną i medycyną spersonalizowaną, w placówkach naukowo-badawczych, absolwenci będą także przygotowani do tworzenia nowych inicjatyw biznesowych, opracowujących i wdrażających bioinnowacje.
Absolwent będzie umiał wykorzystywać i stosować techniki inżynierii genetycznej i biologii syntetycznej, a także metody biochemiczne, biologii molekularnej i biologii komórki w rozwiązywaniu problemów dotyczących chorób cywilizacyjnych, chorób zakaźnych i pozyskiwania nowych leków, biotechnologii roślin, ochrony zasobów przyrody oraz modyfikacji organizmów w celu uzyskania cech istotnych dla gospodarki i społeczeństwa.

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Kształcenie trwa 6 semestrów i  zakłada uzyskanie 180 punktów ECTS, obejmujących zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy z przedmiotów i praktyk zawodowych, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym pracę dyplomową). 
Pierwszy semestr studiów obejmuje zajęcia wspólne dla wszystkich studentów, umożliwiające opanowanie podstawowych efektów uczenia się przydatnych na dalszych etapach studiowania zarówno w sferze wiedzy ogólnej, czy też prowadzenia badań naukowych, jak i komercjalizacji wyników i zarządzania. W kolejnych semestrach oprócz przedmiotów obligatoryjnych student ma możliwość wyboru przedmiotów związanych z obszarem jego zainteresowań. Pozwoli mu to uzyskać wiedzę i kompetencje niezbędne do podjęcia nauki i wykonania pracy licencjackiej w wybranej Katedrze. Studenci w ramach kursów do wyboru muszą zrealizować jeden kurs prowadzony w języku angielskim, co jest dodatkowym wsparciem w zakresie kształcenia językowego. Wybranie odpowiednich przedmiotów do wyboru, umożliwia dokonanie wyboru Katedry, w której student jest dyplomowany, a w konsekwencji wykona pracę licencjacką najbliżej związaną z obszarem jego zainteresowań. 
Studia  przewidują 120 godzin lektoratu z języka angielskiego, który kończy się egzaminem na poziomie B2. Studenci realizują także obowiązkowe zajęcia z obszaru nauk humanistycznych i społecznych (m.in. Zasady savoir-vivre w życiu zawodowym, czy Podstawy biznesu) oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Od semestru drugiego do szóstego student zobowiązany jest do zaliczenia zajęć z puli przedmiotów do wyboru (odpowiednio 10 ECTS/150 godz., 7 ECTS/105 godz., 8 ECTS/120 godz. i 4 ECTS/60 godz.), wybieranych pod kierunkiem tutora z corocznie ogłaszanego katalogu, w tym także w semestrze szóstym jednego przedmiotu w języku angielskim. Studenci muszą także zrealizować i zaliczyć na pierwszym roku w formie kursów on-line szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Kształcenia (przed rozpoczęciem 1 semestru) oraz kurs biblioteczny.
W okresie wakacyjnym pomiędzy semestrem 4 i 5 student ma obowiązek zrealizować Praktyki zawodowe (96 godz./4 ECTS), a ich zaliczenie następuje w semestrze 5. Pod koniec semestru czwartego student wybiera Katedrę dyplomowania a tym samym zakres tematyczny seminarium i seminarium dyplomowego oraz pracowni specjalnościowej i dyplomowej, które będą odbywać się w semestrze piątym i szóstym. W praktyce polega to na wyborze Katedry, w której student przygotowywać ma pracę dyplomową, będącą podstawą zaliczenia pracowni dyplomowej. Studenci kierunku Genetyka i Biologia Eksperymentalna mogą realizować prace licencjackie w większości Katedr Wydziału (przede wszystkim Katedrach ze skrzydła A i B). Obowiązują limity przyjęć do Katedr w zależności od liczby studentów danego rocznika. O przyjęciu do Katedry decyduje jej Kierownik po rozpatrzeniu wszystkich deklaracji złożonych do jednostki, zgodnie z kryteriami podstawowymi i dodatkowymi ustalonymi w Zasadach Naboru do Katedr Dyplomowania dla danego kierunku. O zasadach rekrutacji do Katedr studenci są informowani już na I roku na spotkaniu z Prodziekanem ds. Studenckich i Kształcenia.
Pracownie specjalnościowa i dyplomowa oraz tematyka przygotowywanych prac licencjackich wiążą się ściśle z realizowanymi w Jednostce badaniami naukowymi. W trakcie realizacji pracy licencjackiej student zdobywa kompetencje z zakresu prowadzenia projektu badawczego oraz pracy w zespole. 

Do ukończenia studiów I stopnia wymagane jest: 
• zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i uzyskanie, co najmniej 180 punktów ECTS 
• odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej w wymiarze 96 godzin 
• napisanie pracy licencjackiej i zdanie egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w formie ustnej 

Po zakończeniu studiów I stopnia, absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające mu podjąć pracę lub studia II stopnia, np. na kierunku Biologia w specjalności Genetyka i Biologia Eksperymentalna.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Czerwiec 2018 - 10:19; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Marzec 2023 - 08:17; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz