Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii ogłasza nabór na stanowisko doktorant- stypendysta w projekcie Narodowego Centrum Nauki (NCN) „SONATA 14"

OFERTA PRACY W PROJEKCIE

Nazwa stanowiska: stypendyst/k/a (2 stanowiska)

Tytuł projektu: Antybakteryjne działanie aldehydu cynamonowego i jego wykorzystanie w syntezie nanocząstek

Miejsce realizacji: Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308, Gdańsk

Okres realizacji: 1.02.2023 – 1.12.2023 z możliwością przedłużenia

Opis zadań:

• udział w realizacji zadań badawczych w ramach projektu NCN „SONATA 14”, pt. „Antybakteryjne działanie aldehydu cynamonowego i jego wykorzystanie w syntezie nanocząstek”

• prowadzenie ludzkich, zwierzęcych, i bakteryjnych hodowli komórkowych.

• badania mechanizmów działania związków przeciwbakteryjnych

• badanie ekspresji genów, w szczególności związanych z wirulencją

Wymagania:

• stopień magistra w dziedzinie nauk biologicznych lub medycznych,

• autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych,

• doświadczenie w pracach badawczych z dziedziny biologii molekularnej, biologii komórki, i mikrobiologii,

• doświadczenie w pracy z mikroorganizmami patogennymi oraz bakteriofagami,

• uczestnictwo w konferencjach naukowych, stażach naukowych, stypendiach, kołach naukowych. Dodatkowym atutem w procesie rekrutacyjnym będzie doświadczenie kandydata w pracy z modelami zakażeń (mysie/owadzie modele zastępcze). Dorobek naukowy w postaci publikacji lub komunikatów na konferencjach, szczególnie w dziedzinie mikrobiologii. Preferowany będzie dorobek w zakresie zbliżonym do tematyki grantu, tj. infekcji bakteryjnych i metod ich zwalczania, nanotechnologii, modeli infekcyjnych, wirulencji patogenów bakteryjnych. Posiadanie nagród lub wyróżnień́ za pracę badawczą. Dobra znajomość́ języka polskiego i angielskiego. Kandydaci powinni cechować́ się̨ silną motywacją do pracy naukowej, komunikatywnością̨, kreatywnością̨, oraz umiejętnością̨ pracy samodzielnej i zespołowej.

Typ konkursu NCN: „SONATA 14” (NZ7)

Termin składania ofert: do 12.01.2023 r.

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia: Stypendium na okres 10 miesięcy z możliwością przedłużenia 2250 zł/m-c brutto brutto,

Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: luty 2023

Kierownik projektu i promotor pracy doktorskiej: dr Dariusz Nowicki / prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Warunkiem koniecznym do wypłacania stypendium jest osiągnięcie przez kandydata statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Dodatkowe informacje: Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

• życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji, doniesień zjazdowych, staży i szkoleń, informacją o stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi,

• kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

• podpisane oświadczenie RODO następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko doktorant-stypendysta oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: dariusz.nowicki@ug.edu.pl do dnia 12.01.2023 r.

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 13.01.2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać droga elektroniczną: dariusz.nowicki@ug.edu.pl

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 30. Grudzień 2022 - 14:34; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: piątek, 30. Grudzień 2022 - 14:47; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz