Konkurs na stanowisko Student-stypendysta w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców ramach projektu NCN SONATA17

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców ogłasza konkurs na 2 stanowiska typu Student-stypendysta

 

w ramach projektu NCN SONATA 17 – NZ9

 

pt. „Analiza różnorodności i struktury genetycznej linii męskich w populacjach wilka szarego (Canis lupus) w Europie”

 

Niezbędne wymagania: ukończone studia wyższe 1. stopnia na kierunku Biologia lub pokrewnym

Termin składania ofert: 15 września 2023 r., 23:59

Forma składania ofert: poczta e-mail lub osobiście

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy

 

Opis zadań i dodatkowych wymagań z podziałem na tematy

 

Stanowisko nr 1: wstępny temat pracy magisterskiej „Różnorodność i struktura genetyczna linii męskich w populacjach wilka na obszarze Karpat i Bałkanów”

Zadania i nakład pracy studenta: Próby do badań genetycznych zebrane lub w trakcie pozyskania od zagranicznych współpracowników. Głównym nakładem pracy studenta będą analizy laboratoryjne (izolacja i sprawdzenie jakości DNA, amplifikacja markerów z chromosomu Y metodą PCR) oraz analizy genetyczne i statystyczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Docelowym zadaniem będzie określenie różnorodności markerów Y-STR w badanych populacjach, określenie przestrzennej struktury genetycznej w regionie oraz porównanie z innymi populacjami badanymi w naszym zespole (np. pop. bałtycka i środkowo-europejska).

Wymagania: Doświadczenie w pracy w laboratorium genetycznym (podstawy czystej pracy, izolacja DNA, PCR). Dodatkowym atutem będzie znajomość używanego oprogramowania (np. Peakscanner, Network, Arleqin, podstawowe pakiety R).

 

Stanowisko nr 2: wstępny temat pracy magisterskiej „Asymetria płciowa w zasięgu dyspersji u wilków”

Zadania i nakład pracy studenta: Część prób do badań genetycznych jest już zebrana lub zostanie zebrana przez innych członków zespołu, jednak student będzie też aktywnie uczestniczył w badaniach terenowych, przede wszystkim w tropieniach zimowych, podczas których będzie zbierany nieinwazyjny materiał genetyczny z wilków. Ponadto będzie zaangażowany w prace laboratoryjne i część analiz genetycznych. Docelowym zadaniem jest porównanie stopnia pokrewieństwa między rozmnażającymi się samcami i samicami z wilczych grup rodzinnych na terenie Pomorza i Borów Tucholskich, co powinno pozwolić na weryfikację hipotezy o przewadze filopatrii u samic oraz dalekich dyspersji u samców wilków.

Wymagania: Samodzielność, mobilność (prawo jazdy kat. B) oraz gotowość do pracy w trudnych warunkach w terenie w trakcie tropień zimowych. Doświadczenie w podstawowych technikach laboratoryjnych (np. izolacja DNA).

 

Dodatkowe informacje:

Podanie wraz z załącznikami (CV wraz z wykazem dorobku naukowego, spis poznanych technik badawczych i oprogramowania; opcjonalnie: dokumenty potwierdzające wykazane kwalifikacje, np. certyfikaty, publikacje z wykazem wkładu autorów)

oraz

podpisane oświadczenie następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

należy składać na adres: Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców (pok. C317 - sekretariat), Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: maciej.szewczyk@ug.edu.pl. Ewentualne dodatkowe pytania na temat konkursu i samego projektu badawczego również prosimy kierować na ww. adres mailowy.

Komisja konkursowa może wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko doktorant/stypendysta 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści swoich danych,

b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.”

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Sierpień 2023 - 09:00; osoba wprowadzająca: Anna Król Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Sierpień 2023 - 09:03; osoba wprowadzająca: Anna Król