Konkurs na stanowisko postdoctoral researcher w projekcie NCN (2)

Konkurs na stanowisko postdoctoral researcher w projekcie NCN „Rola hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe: Ustanowienie rodzaju Canis jako idealnego modelu”

 

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Pilot

Nazwa stanowiska: postdoctoral researcher (adiunkt badawczy)

Liczba stanowisk: 1

Typ   konkursu    NCN:   SONATA BIS

Miejsce pracy: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki

 

Streszczenie projektu

Ten projekt wykorzystuje rodzaj Canis jako system modelowy do badań nad rolą hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe. Zaletą rodzaju Canis jako modelu jest to, że wszyscy jego przedstawiciele – od szczytowych drapieżników silnie dotkniętych zmianami antropogenicznymi po psy domowe, które są dostosowane do życia w ekosystemach zdominowanych przez ludzi – mogą się naturalnie krzyżować mimo ich ogromnego zróżnicowania morfologicznego i behawioralnego. W projekcie analizowana jest wspólnie zmienność genomów dzikich i udomowionych przedstawicieli rodzaju Canis traktowanych jako jeden system modelowy, a ich wyjątkowa różnorodność fenotypowa jest wykorzystywana jako kluczowa cecha, która ułatwia nam zrozumienie procesu hybrydyzacji. Celem projektu jest lepsze zrozumienie okoliczności, w których hybrydyzacja może stanowić proces adaptacyjny oraz takich, w których należy jej zapobiegać jako zagrożeniu dla gatunku. Wyniki te dostarczą wytycznych dla strategii zarządzania i przepisów prawnych dla coraz częściej spotykanych populacji mieszańcowych.

Proces rekrutacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami zatrudniania osób na stanowisku post-doc, przyjętymi przez NCN dla konkursu SONATA BIS 9

(https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9). Wybór osoby na stanowisko post-doc zostanie dokonany na podstawie listy rankingowej, sporządzonej zgodnie z ww. zasadami. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdyby osoba znajdująca się na pierwszej pozycji listy rankingowej zrezygnowała z zatrudnienia w projekcie, Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o zatrudnieniu w projekcie kolejnej osoby z listy. Komisja może również zdecydować o zamknięciu konkursu bez wyłonienia kandydata i ponownym rozpisaniu konkursu.

 

Wymagania

 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko post-doc musi w chwili podpisania umowy o pracę posiadać stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (ten czas przedłuża się w przypadku urlopów macierzyńskich i długoterminowych zwolnień lekarskich)
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z pózn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Doświadczenie z zastosowaniem metod laboratoryjnych stosowanych w eksperymentalnej genetyce i genomice populacji;
 2. Doświadczenie w przygotowywaniu próbek do analiz NGS;
 3. Doświadczenie z analizą danych NGS;
 4. Dobra znajomość teorii genetyki populacji;
 5. Doświadczenie z analizą danych metodami genetyki populacji i z konstrukcją drzew filogenetycznych
 6. Doświadczenie z samodzielnym przygotowywaniem do publikacji prac naukowych, poświadczone opublikowaniem co najmniej jednego artykułu naukowego jako pierwszy autor
 7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 

Dodatkowe mile widziane umiejętności:

 1.  Doświadczenie pracy z genomami ssaków;
 2.  Doświadczenie z analizą doboru naturalnego i genomiką funkcjonalną;
 3.  Doświadczenie z zastosowaniem metod genomiki krajobrazu;
 4.  Doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.

 

Zakres obowiązków:

 1. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić prace badawcze uzgodnione z kierownikiem projektu.
 2. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za prace laboratoryjne w celu przygotowania DNA do sekwencjonowania targetowego i sekwencjonowania całych genomów oraz za przeprowadzanie analiz genetycznych populacji na podstawie uzyskanych danych w celu zbadania wzorców introgresji oraz doboru naturalnego na warianty genetyczne pod wpływem introgresji.
 3. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za przygotowanie recenzowanych publikacji jako pierwszy autor, a także będzie brać udział w przygotowaniu publikacji jako współautor oraz w przygotowaniu raportów z realizacji projektu.
 4. Osoba zatrudniona będzie również odpowiedzialna za odpowiednie przechowywanie danych środowiskowych i genetycznych powstałych w trakcie realizacji projektu zgodnie z planem zarządzania danymi.
 5. Osoba zatrudniona będzie rozpowszechniać wyniki swojej pracy nad realizacją projektu przez udział w konferencjach naukowych oraz za pomocą mediów.
 6. Osoba zatrudniona będzie uczestniczyła w przygotowywaniu wniosków grantowych składanych przez grupę, z możliwością pracy nad własnymi wnioskami o granty i stypendia dla naukowców na wczesnych etapach kariery.
 7. Osoba zatrudniona będzie uczestniczyć w szkoleniu magistrantów i doktorantów należących do grupy badawczej.
 8. Praca na tym stanowisku będzie wymagała poznawania i opracowywania nowych metod analizy danych, dlatego konieczna jest silna motywacja do rozwoju naukowego.
 9. Osoba zatrudniona będzie brać udział w pracach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Zespołu, zgodnie z Regulaminem Pracy Uniwersytetu Gdańskiego (https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/regulaminy/regulamin_pracy).

 

Warunki zatrudnienia

 1. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o prace na czas określony, na okres 18 miesięcy.
 2. Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.03.2024.
 3. Wynagrodzenie: około 7600 PLN brutto
 4. Miejsce pracy: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki, Gdańsk.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.12.2023, 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15.01.2023 

Forma nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesyłać do kierownika projektu, dr hab. Małgorzaty Pilot, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: malgorzata.pilot@ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „Application for a postdoctoral position in canid hybridization”. Na ten sam adres można kierować również wszelkie pytania dotyczące projektu oraz niniejszego konkursu.

W zgłoszeniu należy przesłać jeden plik PDF zawierający wymagane dokumenty:

 1. Kopia dyplomu doktorskiego;
 2. Curriculum vitae w języku angielskim wraz z listą publikacji;
 3. List motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona A4);
 4. Kopia jednej publikacji do oceny w procesie rekrutacji;
 5. Dane kontaktowe do dwóch osób, które można poprosić o opinie o kandydacie.
 6. Podpisana klauzula informacyjna o następującej treści:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko postdoctoral researcher

w ramach projektu „Rola hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe: Ustanowienie rodzaju Canis jako idealnego modelu”

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej

RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą

w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażynskiego 8.

  1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem    telefonu  (58)     523     24     59     lub     adresem     e-mail:     poin@ug.edu.pl. Z inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko postdoctoral researcher na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdanskiego w ramach projektu „Rola hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe: Ustanowienie rodzaju Canis jako idealnego modelu” finansowanego ze srodków Narodowego Centrum Nauki, a w przypadku zakończenia postepowania konkursowego z wynikiem pozytywnym również – w celach związanych z zatrudnieniem w ramach tego projektu.
  3. Podstawa prawna do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty również art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na zlecenie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych

pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga być Instytucje Zarządzające, Rozliczające, Posredniczące, Monitorujące, Kontrolujące, Wdrażające lub Partnerzy Projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorca Panstwa danych moze być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 w tym przez okres realizacji Projektu a także rozliczenia jego trwałości i archiwizacji, przy czym termin ten może zostać przedłużony przez instytucje finansującą. W przypadku negatywnego wyniku postepowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu, chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
  3. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość zatrudnienia w ramach projektu „Rola hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe: Ustanowienie rodzaju Canis jako idealnego modelu” finansowanego ze srodków Narodowego Centrum Nauki.
  4. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych,
   2. prawo do ich sprostowania, gdy sa niezgodne ze stanem rzeczywistym,
   3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
   6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Z treścią klauzuli zapoznałem się:

 

…………………………………………

(data i podpis kandydata)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Listopad 2023 - 10:42; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 21. Listopad 2023 - 10:42; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz