Konkurs na stanowisko postdoctoral researcher w projekcie NCN (3)

Konkurs na stanowisko postdoctoral researcher w projekcie NCN „Testowanie hipotezy Syndromu Udomowienia u wolno-żyjących psów

 

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Pilot

Nazwa stanowiska: postdoctoral researcher (adiunkt badawczy)

Liczba stanowisk: 1

Typ   konkursu    NCN:   CEUS-UNISONO

 

Streszczenie projektu

Zwierzęta domowe różnią się znacznie od swoich dzikich przodków pod względem licznych cech morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych. Wszystkie gatunki zwierzęt domowych charakteryzują się ograniczoną agresją i ograniczonym strachem przed ludźmi w porównaniu do swoich dzikich przodków. Wiele gatunków ssaków domowych posiada również charakterystyczne cechy morfologiczne, takie jak duża zmienność koloru sierści, opadające uszy i zakręcone ogony. Różne udomowione gatunki charakteryzują się podobnym zbiorem zmodyfikowanych cech fenotypowych, nazywanym „Syndromem Udomowienia”. Według hipotezy tłumaczącej współwystępowanie tych cech, mają one wspólną genezę podczas rozwoju embrionalnego i dlatego presja doboru (naturalnego lub sztucznego) na jedną z tych cech mogła doprowadzić do skorelowanych zmian w całym zespole cech. Rosnąca liczba badań sugeruje, że udomowienie mogło wpłynąć na sieci regulacyjne genów, które kontrolują tempo migracji komórek grzebienia nerwowego. Komórki grzebienia nerwowego są komórkami macierzystymi, które rozwijają się na krawędzi cewy nerwowej podczas rozwoju embrionalnego kręgowców i migrują przez rozwijający się organizm, dając początek różnym typom tkanek i narządów oraz wpływając na szereg funkcji neurobiologicznych i fizjologicznych. Dlatego zmiany w szybkości migracji tych komórek mogą leżeć u podstaw Syndromu Udomowienia. Z drugiej strony, kilka niedawno opublikowanych prac zakwestionowało istnienie Syndromu Udomowienia, sugerując, że poszczególne cechy charakterystyczne dla zwierząt domowych mogły się pojawić wskutek niezależnego działania doboru naturalnego na każdą z tych cech.

W planowanym projekcie przetestujemy hipotezę, że cechy fenotypowe charakterystyczne dla ssaków domowych stanowią Syndrom oraz że mają one genezę w zwolnionym tempie migracji komórek grzebienia nerwowego. Przeprowadzimy kompleksowy test hipotezy „Syndromu Udomowienia”, biorąc pod uwagę jej aspekty behawioralne, morfologiczne i genetyczne, wykorzystując jako model wolno-żyjące psy domowe. Multi-dyscyplinarne podejście, opracowane dla celów tego projektu, pozwoli na przetestowanie związku między zmiennością genetyczną a cechami behawioralnymi i morfologicznymi wolno-żyjących psów, dla których potencjalne funkcje adaptacyjne tych cech mogą być bardzo istotne. Projekt ten jest oparty na współpracy ekspertów w zakresie zachowania zwierząt (Sarah Marshall-Pescini i Friederike Range z Instytutu Konrada Lorenza w Austrii) i genetyki ewolucyjnej (Małgorzata Pilot z Uniwersytetu Gdańskiego).

 

Miejsce pracy: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki

Proces rekrutacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami zatrudniania osób na stanowisku post-doc, przyjętymi przez NCN dla konkursu CEUS-UNISONO

(https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020). Wybór osoby na stanowisko post-doc zostanie dokonany na podstawie listy rankingowej, sporządzonej zgodnie z ww. zasadami. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdyby osoba znajdująca się na pierwszej pozycji listy rankingowej zrezygnowała z zatrudnienia w projekcie, Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o zatrudnieniu w projekcie kolejnych osób z listy. Komisja może również zdecydować o zamknięciu konkursu bez wyłonienia kandydata i ponownym rozpisaniu konkursu.

 

Wymagania

 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko post-doc musi w chwili podpisania umowy o pracę posiadać stopień naukowy doktora, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (ten czas przedłuża się w przypadku urlopów macierzyńskich i długoterminowych zwolnień lekarskich)
 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z pózn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Doświadczenie z metodami laboratoryjnymi stosowanymi w eksperymentalnej genetyce/genomice populacji;
 2. Doświadczenie z przygotowaniem prób do sekwencjonowania NGS;
 3. Doświadczenie z analizą danych z markerów SNP;
 4. Dobra znajomość teoretyczna genetyki populacji;
 5. Doświadczenie z metodami analizy danych w genetyce populacji;
 6. Doświadczenie z samodzielnym przygotowywaniem do publikacji prac naukowych, poświadczone opublikowaniem co najmniej jednego artykułu naukowego jako pierwszy autor;
 7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Dodatkowe mile widziane umiejętności w jednej lub więcej z poniższych dziedzin:

 1.  Analiza genomów ssaków;
 2.  Genomika funkcjonalna;
 3.  Genetyka behawioralna;
 4.  Analiza stabilnych izotopów.

 

Zakres obowiązków:

 1. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić prace badawcze uzgodnione z kierownikiem projektu.
 2. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za pozyskanie i analizę bioinformatyczną danych SNP oraz danych z sekwencjonowania targetowanego oraz przeprowadzanie analiz genetycznych populacji na podstawie uzyskanych danych. Będzie to obejmować następujące zadania:

- prowadzenie prac laboratoryjnych w celu przygotowania DNA do genotypowania przy użyciu mikromacierzy SNP oraz sekwencjonowania nowej generacji (izolacja i ocena stężenia DNA oraz przygotowanie bibliotek NGS);

- analiza odziedziczalnoci cech fenotypowych psw;

- analiza związku midzy zmiennocią genów-kandydatw a cechami fenotypowami psw;

- badania potencjalnego wspólnego podłoża cech fenotypowych składających si na “Syndrom Udomowienia”;

Dodatkowym zadaniem będzie rekonstrukcja składu pokarmu psw przy użyciu stabilnych izotopw.

 1. Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za przygotowanie recenzowanych publikacji jako pierwszy autor, a także będzie brać udział w przygotowaniu publikacji jako współautor oraz w przygotowaniu raportów z realizacji projektu.
 2. Osoba zatrudniona będzie również odpowiedzialna za odpowiednie przechowywanie danych genetycznych powstałych w trakcie realizacji projektu zgodnie z planem zarzadzania danymi.
 3. Osoba zatrudniona będzie rozpowszechniać wyniki swojej pracy nad realizacją projektu przez udział w konferencjach naukowych oraz za pomocą mediów.
 4. Osoba zatrudniona będzie uczestniczyć w przygotowywaniu wniosków grantowych składanych przez grupę, z możliwością pracy nad własnymi wnioskami o granty i stypendia dla naukowców na wczesnych etapach kariery.
 5. Osoba zatrudniona będzie uczestniczyć w szkoleniu magistrantów i doktorantów należących do grupy badawczej.
 6. Praca na tym stanowisku będzie wymagała poznawania i opracowywania nowych metod analizy danych, dlatego konieczna jest silna motywacja do rozwoju naukowego.
 7. Osoba zatrudniona będzie brać udział w pracach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Zespołu, zgodnie z Regulaminem Pracy Uniwersytetu Gdańskiego (https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/regulaminy/regulamin_pracy).

 

Warunki zatrudnienia

 1. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o prace na czas określony, na okres 24 miesięcy.
 2. Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.03.2024.
 3. Wynagrodzenie: około 7600 PLN brutto
 4. Miejsce pracy: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.12.2023, 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15.01.2024

Forma nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy przesyłać do kierownika projektu, dr hab. Małgorzaty Pilot, za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formacie pdf) na adres: malgorzata.pilot@ug.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „Application for a postdoctoral position in canine evolutionary genomics”. Na ten sam adres można kierować również wszelkie pytania dotyczące projektu oraz niniejszego konkursu.

W zgłoszeniu należy przesłać jeden plik PDF zawierający wymagane dokumenty:

 1. Kopia dyplomu doktorskiego;
 2. Curriculum vitae w języku angielskim wraz z listą publikacji;
 3. List motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona A4);
 4. Kopia jednej publikacji do oceny w procesie rekrutacji;
 5. Dane kontaktowe do dwóch osób, które można poprosić o opinie o kandydacie.
 6. Podpisana klauzula informacyjna o następującej treści:

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko postdoctoral researcher

w ramach projektu „Testowanie hipotezy Syndromu Udomowienia u wolno-żyjących psów”

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej

RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą

w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażynskiego 8.

  1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem    telefonu  (58)     523     24     59     lub     adresem     e-mail:     poin@ug.edu.pl. Z inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko postdoctoral researcher na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdanskiego w ramach projektu „Testowanie hipotezy Syndromu Udomowienia u wolno-żyjących psów” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, a w przypadku zakończenia postepowania konkursowego z wynikiem pozytywnym również – w celach związanych z zatrudnieniem w ramach tego projektu.
  3. Podstawa prawna do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty również art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na zlecenie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych

pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga być Instytucje Zarządzające, Rozliczające, Pośredniczące, Monitorujące, Kontrolujące, Wdrażające lub Partnerzy Projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorca Panstwa danych moze być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 w tym przez okres realizacji Projektu a także rozliczenia jego trwałości i archiwizacji, przy czym termin ten może zostać przedłużony przez instytucje finansującą. W przypadku negatywnego wyniku postepowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu, chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
  3. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość zatrudnienia w ramach projektu „Testowanie hipotezy Syndromu Udomowienia u wolno-żyjących psów” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
  4. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
   1. prawo dostępu do treści swoich danych,
   2. prawo do ich sprostowania, gdy sa niezgodne ze stanem rzeczywistym,
   3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
   6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Z treścią klauzuli zapoznałem się:

 

…………………………………………

(data i podpis kandydata)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Listopad 2023 - 10:46; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 21. Listopad 2023 - 10:50; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz