Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Program stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych zgodny jest z zasadami Polskiej Ramy Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym. Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego. Oznacza to osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych.

Profil kształcenia na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych to profil ogólno akademicki, co oznacza, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych, jak i pogłębionych umiejętności teoretycznych.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych zakładają uzyskanie 180 punktów ECTS. Punktacja obejmuje uczestnictwo w zajęciach (wykładach, ćwiczeniach laboratoryjnych, audytoryjnych i terenowych, konwersatoriach, seminariach), praktyki zawodowe, zaliczenia i egzaminy, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym pracę dyplomową). Zajęcia te służą zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy przyrodniczej oraz przygotowują do prowadzenia badań naukowych.

 

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

Studia na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych zakładają realizację efektów kształcenia w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina biologia (25% zajęć i punktów ECTS), ekologia (dyscyplina wiodąca – 70%), ochrona środowiska (5%).

W ramach programu studiów dla kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych realizowane są także przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Do tych przedmiotów należą, m.in.: Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem, Aspekty prawne ochrony przyrody, Konflikty
i negocjacje w ochronie przyrody, Ochrona własności intelektualnej.

W ramach tego kierunku będą funkcjonować dwie specjalności: Ekologia obszarów zurbanizowanych i Ochrona przyrody.

Na kierunku Ochrona Zasobów Przyrodniczych przewidziane programem studiów są praktyki zawodowe w wymiarze 120 godzin. Praktyki będą się odbywały w 5 semestrze. Za praktyki student otrzymuje 5 punktów ECTS.  Praktyki będą się odbywały w zakładach pracy i instytucjach spełniających warunki do zrealizowania programu praktyki i zapewniających studentom uzyskanie konkretnych umiejętności zakładanych w programie kształcenia.

Do ukończenia studiów Ochrona Zasobów Przyrodniczych I-go stopnia (licencjackich) równoznacznego z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, wymagane jest:

o    zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów (również wybranych samodzielnie z grupy "Przedmiotów do wyboru");

o    uzyskanie łącznej liczby punktów ECTS nie mniejszej niż 180;

o    zdanie egzaminu z języka obcego na poziomie B2;

o    zaliczenie praktyk zawodowych;

o    zdanie egzaminu dyplomowego formie ustnej i pisemnej

Ocena na dyplomie ukończenia studiów uwzględnia średnią wszystkich ocen z całego okresu studiów i ocenę z egzaminu dyplomowego i liczona jest zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie studiów UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Czerwiec 2018 - 12:22; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Czerwiec 2018 - 12:22; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz