Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

 

Program stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Biologia Medyczna jest dostosowany do wytycznych zawartych w Rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (w sprawie warunków prowadzenia studiów) oraz z dnia 30 września 2016 r. (w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji).

Biologia Medyczna w Uniwersytecie Gdańskim to kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część dwóch obszarów kształcenia, tj. obszaru nauk przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych, nauk
o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, realizowaną w Uczelni w sposób określony programem kształcenia. Program ten jest ukierunkowany na pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów I stopnia. W tym celu prawie 50% zajęć stanowią pracownie (specjalnościowe i dyplomowa), na których studenci pod kierunkiem opiekuna realizują projekt badawczy stanowiący podstawę ich pracy dyplomowej. Uzupełnieniem prac laboratoryjnych są seminaria (120 godzin), na których Studenci doskonalą się w wyborze i studiowaniu specjalistycznej literatury naukowej, prezentowaniu wyników badań z danej dziedziny, a następnie założeń i wyników własnej pracy magisterskiej. Wsparciem teoretycznym studiowanej dziedziny są wykłady, w tym te z puli wykładów do wyboru. Dodatkowo, Studenci kontynuują naukę języka obcego (30 godzin, zakończonych certyfikatem znajomości języka na poziomie B2+) oraz mają zajęcia z własności intelektualnej, przedsiębiorczości (razem 45 godzin) oraz zajęcia na innym kierunku studiów (30 godzin), które sami wybierają.

Studia na kierunku Biologia medyczna II stopnia trwają cztery semestry. Program studiów umożliwia studentowi:

- uzyskanie 63 punktów ECTS w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (52,5% wszystkich punktów),

- uzyskanie co najmniej 5 punktów ECTS w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych,

- uzyskanie 61% liczby punktów ECTS z obszaru nauk przyrodniczych i 39% - z obszaru nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej.

 

Absolwent uzyskuje tytuł magistra biologii medycznej.

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego magistra jest:

- osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Biologia medyczna studiów II stopnia,

- zdobycie w każdym roku akademickim 60 punktów kredytowych ECTS (w sumie 120),

- przygotowanie pisemnej pracy magisterskiej i jej obrona w trakcie egzaminu dyplomowego.

Studia II stopnia kończą się egzaminem dyplomowym, przeprowadzanym w formie ustnej. Ocena na dyplomie uwzględnia średnią ocen w trakcie studiów, ocenę egzaminu końcowego, ocenę pracy magisterskiej i liczona jest zgodnie z zasadami przedstawionymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Gdańskiego.

Absolwent kierunku Biologia Medyczna posiada pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk przyrodniczych i nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności związane z wykorzystaniem i stosowaniem technik biochemicznych, biologii molekularnej, biologii komórki lub fizjologicznych w diagnostyce chorób lub badania zaburzeń o podłożu neurologicznym. Zna język obcy przynajmniej na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się terminologią i językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić i przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz potrafi pracować w zespole.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Maj 2017 - 13:16; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 18. Wrzesień 2017 - 10:19; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz