Biologia | Wydział Biologii

Biologia

Biologia na Uniwersytecie Gdańskim

Kierunek Biologia funkcjonuje na Uniwersytecie Gdańskim od 1970 roku, tj. od momentu powołania uczelni. Studia prowadzone są zgodnie z trójstopniowym systemem bolońskim, w oparciu o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych (ECTS). Stwarza to szansę indywidualnego kształcenia i umożliwia, m.in. w ramach programów MOSTERASMUS, realizację części studiów na innych uczelniach w kraju i poza jego granicami oraz odbycia praktyk wakacyjnych w europejskich instytucjach nieakademickich, np. firmy, placówki naukowo badawcze, muzea.

Biologia na Uniwersytecie Gdańskim od wielu lat zajmuje wysoką pozycję w ogólnopolskich rankingach i posiada pozytywną ocenę zarówno Uniwersyteckiej, jak i Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci mają szansę na szeroki kontakt z najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii, m.in. w zakresie takich dziedzin jak: biologia molekularna, biotechnologia, neurofizjologia, immunologia, mikrobiologia, ekologia, ekofizjologia oraz taksonomia molekularna.

 

 

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz specjalnościowe, m.in. z takich dyscyplin jak biologia molekularna i biotechnologia, budowa, funkcja i rozwój organizmów, różnorodność i ewolucja organizmów, biologia środowiskowa, genetyka, ochrona przyrody, bioetyka oraz technologie informacyjne. 

Studenci mają również możliwość poszerzania wiedzy i kształtowania programu swoich studiów poprzez samodzielny wybór części przedmiotów, w zależności od wybranej specjalności i własnych zainteresowań. 

Studia na kierunku biologia obejmują trzy stopnie:
I Stopień (studia licencjackie)
• 3 lata - 6 semestrów
• w trakcie semestrów 1 - 5 jednakowy, wspólny program dla wszystkich studentów
• w semestrze 6 następuje wybór specjalności 
• ukończenie studiów następuje po zdaniu egzaminu dyplomowego, który ma formę ustną 
• osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata
Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj.

II Stopień (studia magisterskie)
• 2 lata - 4 semestry
• ukończenie studiów następuje po:
- złożeniu pracy magisterskiej, przygotowanej na podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium bądź w terenie  w ramach jednej z 14 specjalności (zobacz więcej)
- zdaniu egzaminu dyplomowego, który ma formę ustną 
• osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł magistra dziedzinie nauk biologicznych 
Szczegółowy program i plan studiów dostępne są tutaj. 

III Stopień (studia doktoranckie)
• 4 - 5 lat
• ukończenie studiów następuje po:
- złożeniu rozprawy doktorskiej, przygotowanej na podstawie badańprzeprowadzonych w laboratorium bądź w terenie 
- obronie rozprawy doktorskiej
• osoba, która ukończyła studia uzyskuje tytuł doktora dziedzinie nauk biologicznych 

Zajęcia odbywają się zarówno w nowocześnie wyposażonych laboratoriach, jak i w stacjach terenowych na Wyspie Sobieszewskiej i na Jeziorze Drużno, oraz na obozach naukowych Stacji Badania Wędrówek Ptaków na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. 

Studenci mają szansę rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy w studenckich kołach naukowych różnych specjalności, takich jak: botanika, biochemia, chiropterologia, ekologia, fizjologia zwierząt, genetyka, ornitologia lub edukacja przyrodnicza. 

 

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent Biologii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno - przyrodniczych, pogłębione o dodatkowe umiejętności praktyczne. Pozwala to na zatrudnienie w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach biotechnologicznych, w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, medycznych, weterynaryjnych i naukowych, muzeach i wykopaliskach archeologicznych oraz terenowych stacjach badawczych. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej (na studiach II stopnia) zapewnia uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do nauczania biologii w gimnazjum oraz liceum. Absolwent jest przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia lub studiów podyplomowych. (zobacz gdzie pracują absolwenci Wydziału Biologii)

Zasady rekrutacji na kierunek Biologia: I stopieńII stopień.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Anna Kot
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 maja 2018 roku, 8:00